Insight

Budgetanalyse, effektiviseringsanalyse, transparensanalyse

...kært barn har mange navne

Budgetanalyser igangsættes typisk, når der er behov for at identificere effektiviserings- eller omprioriteringsmuligheder. Analyserne kan bidrage til at sikre, at en institution/koncern effektivt udfører sit formål og sin strategi, eller at opgavevaretagelsen i en sektor refokuseres.

Igennem de seneste år har Deloitte gennemført budgetanalyser af en lang række offentlige institutioner og sektorer. Budgetanalyser initieres typisk af Finansministeriet, af departementer eller af en kombination af disse. De seneste år er flere analyser også initieret af styrelser, der vil skabe rum til omprioriteringer eller håndtere faldende bevillinger og stigende opgavemængde. Ved gennemførelse af budgetanalyser tager vi udgangspunkt i en stor og velafprøvet værktøjskasse, som vi tilpasser til den konkrete problemstilling og institution, herunder med et særligt fokus på at forstå og inddrage institutionen i analysen.

En typisk budgetanalyse omfatter både elementer, der sigter mod at reducere omkostningerne til de opgaver, der udføres, og elementer, der sigter mod at skabe grundlaget for at prioritere, hvilke opgaver der er væsentligst. I budgetanalyser gennemfører Deloitte ofte analyser af:

 • Administration og ledelse
 • Effektivitet og produktivitet i processer 
 • It-omkostninger og it-organisering
 • Indkøb
 • Effektivitet i kerneopgaver
 • Organisation, snitflader og opgaveoverlap
 • Omkostningsstruktur og omkostningsdrivere
 • Prioriteringsrum
 • Lønomkostninger og arbejdstid

I budgetanalyserne anvender vi en hypotesedrevet tilgang, hvor vi løbende kvalificerer samt be- og afkræfter hypoteser på baggrund af et velafprøvet analytisk metodeapparat såvel som i dialog med kunden.

I en budgetanalyse tilvejebringes typisk et solidt katalog over effektiviserings- og omprioriteringsforslag, der samlet set kan frigøre væsentlige potentialer, forbedre styring eller forbedre kvaliteten i institutionens opgaveløsning.

Erfaringerne viser, at vejen fra en færdig analyse over beslutning til realisering af de ønskede resultater kan være lang. På baggrund af vores store erfaring i at udvikle og forandre organisationer har vi udviklet et særlig implementeringskoncept – VIL-KAN-GØR:

 • VIL handler om at skabe alignment bag de beslutninger, der er truffet, så der er vilje til at foretage de nødvendige handlinger.
 • KAN er at gøre organisationen i stand til at føre de trufne beslutninger ud i livet.
 • GØR handler om at gennemføre ændringerne og realisere gevinsterne.

Implementeringskonceptet understøttes af en række velafprøvede værktøjer og metoder, der understøtter en vellykket forandringsproces. Deloitte kan således tilbyde kvalificeret assistance hele vejen fra et veldokumenteret beslutningsgrundlag til succesfuld omsætning til virkelighed.
 

Deloitte har unik erfaring i at gennemføre budgetanalyser. Vi arbejder konstant med at udvikle metoder og tilgange, så vi kan tilbyde analyser i en liga for sig.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('