Insight

Forskerskatteordningen – ændringsforslag

Forslag om forlængelse af ordningen samt forhøjelse af skatteprocent

Den særlige skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere – Forskerskatteordningen – foreslås ændret, således at ordningen udvides fra 5 til 7 år mod at bruttoskatteprocenten forhøjes fra 26% til 27%. Få klarhed over, hvad lovforslaget vil få af betydning her.

1. december 2017

Skatteministeren har den 16. november 2017 fremsat lovforslag vedrørende ændring af Forskerskatteordningen i Danmark. Hvis lovforslaget vedtages, forventes det at træde i kraft med virkning fra og med indkomståret 2018.

Med lovforslaget ændres der ikke i de hidtidige betingelser for at være omfattet af Forskerskatteordningen i Kildeskattelovens § 48 E, og disse betingelser skal således fortsat være opfyldt, for at reglerne kan finde anvendelse.

Udvidelse af Forskerskatteordningen
Med lovforslaget foreslås Forskerordningen udvidet fra 5 år til 7 år.

Forhøjelse af bruttoskatteprocenten fra 26% til 27%
Som modsvar til at perioden for Forskerskatteordningen forlænges, foreslås det samtidig at forhøje bruttoskatteprocenten fra 26% til 27%. Beskatningen under Forskerskatteordningen, inklusive arbejdsmarkedsbidrag, vil dermed stige fra 31,92% til 32,84%.

Betydning for personer der pr. 1. januar 2018 er omfattet af Forskerskatteordningen
Personer, der den 1. januar 2018 bliver beskattet efter reglerne om Forskerskatteordningen i kildeskattelovens §§ 48 E og F, får, hvis lovforslaget vedtages, mulighed for beskatning under Forskerskatteordningen i sammenlagt 7 år i stedet for 5 år. Det medfører endvidere, at enhver person på Forskerskatteordningen fra og med indkomståret 2018 vil blive beskattet med en bruttoskat på 27% i stedet for de nuværende 26%. Den foreslåede forhøjelse af bruttoskattesatsen til 27% gælder, uanset om de pågældende personer ønsker at udnytte muligheden for beskatning under Forskerskatteordningen i yderligere 2 år (sammenlagt 7 år) eller ej.

Betydning for personer der pr. 1. januar 2018 har været omfattet af Forskerskatteordningen i 5 år (gældende maksimum periode)
Lovforslaget lægger op til, at personer, der pr. 1. januar 2018 har været beskattet efter reglerne om Forskerskatteordningen i sammenlagt 5 år, ikke kan vælge at fortsætte beskatning efter Forskerskatteordningen. Disse personer vil overgå til almindelig dansk beskatning pr. 1. januar 2018.

Lovforslaget medfører dermed også, at personer, der tidligere har været på Forskerskatteordningen og opbrugt den nuværende maksimumperiode på 5 år, ikke kan vende tilbage til Danmark og arbejde i Danmark på Forskerskatteordningen i yderligere 2 år.

Click here to read it in English.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('