Insight

Generationsskifte

Ændrede regler på vej

Skatteministeriet har fremsat høringsforslag om den bebudede nedsættelse af bo- og gaveafgiften, men har i samme forbindelse fremsat forslag om enkelte stramninger i reglerne om skattemæssig succession.

21. december 2016

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften
Der lægges op til at bo- og gaveafgiften nedsættes gradvist til 5% frem til 2020 efter følgende skala:

    •  13% for 2016 og 2017
    •  7% for 2018
    •  6% for 2019
    •  5% for 2020 og senere

Afgiftsnedsættelsen gælder kun de tilfælde, hvor det efter de skattemæssige regler er muligt for modtageren at succedere (indtræde) i arveladers eller gavegivers skattemæssige situation. Der er ikke krav om, at der skal ske succession. Se nærmere nedenfor omkring skattemæssig succession.

Det er de ændrede regler om succession, jf. nedenfor, som skal være opfyldte, for at kunne opnå nedsættelsen af afgiften.

Efter regelsættet vil det kun være muligt at opnå afgiftsnedsættelse, såfremt modtageren er arveladers eller gavegivers børn, børnebørn, oldebørn eller samlever. Stedbørn sidestilles med børn. Er arvelader eller gavegiver barnløs, gælder afgiftsnedsættelsen også overfor søskende og søskendes børn og børnebørn, når disse overtager virksomheden.

Virksomheden – i personligt regi eller selskabsregi – skal være ejet af arvelader eller gavegiver i mindst 1 år forud for overdragelsen, ligesom arvelader eller gavegiver skal have været aktiv i forhold til driften af virksomheden i mindst 1 år indenfor ejerperioden. Endelig er det et krav, at virksomheden ikke overdrages de efterfølgende 3 år.

Afgiftsnedsættelsen har virkning for arv efter arvelader, hvor dødsfaldet er sket 1. januar 2016 eller senere, og for gaver, hvor gaven er ydet 1. januar 2016 eller senere. Det er muligt at opnå genoptagelse af allerede afsluttede afgiftssager, såfremt de nævnte betingelser er opfyldte.

Skattemæssig succession
Høringsforslaget lægger op til en stramning af mulighederne for overdragelse af aktier, anparter og lignende værdipapirer med succession. Når reglerne om succession anvendes, udløses der ikke skat ved overdragelsen, men erhververen overtager den latente skattebyrde.

For at kunne overdrage aktier mv. er det en betingelse, at aktierne ikke er i en såkaldt ”pengetank”. Ved begrebet ”pengetank” forstås, at selskabets virke i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. Ved overvejende grad forstås, at mindst 50% af indtægterne stammer fra en sådan virksomhed eller mindst 50% af den samlede værdi af aktiverne er placeret i sådanne aktiver.

Hidtil har bl.a. projektejendomme og ubebyggede arealer ikke været omfattet af de aktiver, som anses for ”dårlige aktiver” ved vurderingen, når blot der ikke var tale om udlejning. Det fremlagte forslag lægger imidlertid op til, at denne type aktiv ikke længere anses for et ”godt aktiv”, og vil derfor i mange tilfælde indebære, at grænsen på 50% for ”pengetankaktiver” overskrides.

Forslaget ændrer herudover også begrebet for ”pengetankaktiverne”, således at der fremover anvendes et samlet begreb ”passiv kapitalanbringelse”. I høringsforslaget lægges op til at begrebet ikke er udtømmende, hvorfor det må forventes, at der kan blive behov for yderligere afgrænsning af forskellige typer aktiver i forhold til ”passiv kapitalanbringelse”.

Høringsforslaget lægger op til en bevarelse af den hidtidige særstatus for landbrugs- og skovejendomme, som er bortforpagtet. Disse aktiver anses således fortsat for ”gode aktiver”.

Den skattemæssige succession er ikke begrænset i forhold til ejertid, arbejdskrav mm. Spørgsmålet om succession afgøres således alene ud fra, om der foreligger en ”pengetank” eller ikke.

De ændrede regler om skattemæssig succession træder i kraft i forhold til overdragelse af aktier, der sker 1. april 2017 eller senere. I forhold til beregningen af brøken for ”pengetankaktiver” har den nye afgrænsning først virkning for opgørelsen af indtægter og aktiver, der fremgår af en årsrapport med status efter 31. marts 2017, mens det er den hidtidige afgrænsning af aktiver mm., der gælder for årsrapporter med status forud for 1. april 2017.

Er der behov for en afklaring af de konkrete forhold i jeres situation, står vi selvfølgelig klar til en drøftelse heraf.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('