Insight

Momsfradrag i holdingselskaber

SKAT lægger sig fladt ned

I nyt udkast til styresignal lægger SKAT op til at ændre dansk praksis for momsfradrag i holdingselskaber. Herved bringes dansk praksis i tråd med dom fra EU-Domstolen, hvilket betyder, at momsfradragsretten hos aktive holdingselskaber øges.

SKAT har nu udsendt deres udkast til styresignalet, som ændrer den danske praksis for momsfradragsret i holdingselskaber på baggrund af EU-Domstolens dom i de forenede sager af 16. juli i C-108/14 (Larentia + Minerva) og C-109/14 (Marenave). 

Praksisændringen indskrænker væsentligt anvendelsesområdet for SKATs hidtidige tolkning af begrebet ”virksomheden uvedkommende formål”, som i holdingselskaber har været baggrunden for en skønsmæssig momsfradragsbegrænsning. Selve ejerskabet af andele i datterselskaber (holdingaktivitet) har således været anset som en aktivitet, der var virksomheden uvedkommende.

Holdingselskaber vil fremover have fuld momsfradragsret for omkostninger til erhvervelse af selskabsandele i datterselskaber, når holdingselskabet udelukkende vil levere momspligtige ydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører. Retten til fuldt momsfradrag gør sig også gældende for øvrige generalomkostninger, fx udgifter til revisor, telefon, kontorhold i holdingselskaber, der udelukkende har momspligtigt salg til alle datterselskaber.

Leverer holdingselskabet både momspligtige og momsfrie ydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører, vil der som udgangspunkt også ske en forøgelse i fradragsretten, idet der ikke længere skal ske en fradragsbegrænsning på baggrund af holdingaktiviteten i denne situation.

Når holdingselskabet både har momspligtige aktiviteter, herunder levering af momspligtige ydelser til datterselskaber, og momsfri aktiviteter omfattet af momslovens § 13, men ingen aktiviteter vedrørende "virksomheden uvedkommende formål", er der delvis fradragsret for moms af generalomkostninger efter pro rata metoden (omsætningsbestemt).

Når holdingselskabet både har momspligtige aktiviteter, og aktiviteter der vedrører "virksomheden uvedkommende formål", er der delvis fradragsret for moms af generalomkostninger baseret på en skønsmæssig fordeling.

Når holdingselskabet har (1) momspligtige aktiviteter, (2) momsfrie aktiviteter og (3) aktiviteter der vedrører "virksomheden uvedkommende formål", er der delvis fradragsret for moms ud fra en kombineret skønsmæssig og pro rata metode.

Bemærk at der fortsat skal ske en fradragsbegrænsning, hvis holdingselskabet har ejerandele i datterselskaberne, som holdingselskabet ikke har salg til.

I hovedtræk betyder praksisændringen derfor, at holdingselskaber kun skal begrænses i deres fradragsret, hvis:

  • de er passive holdingselskaber i relation til alle eller visse datterselskaber (dvs. at de ejer datterselskaber, som de ikke sælger momspligtige varer/ydelser til), ELLER
  • de har aktiviteter, som er momsfrie (dvs. momsfrit salg, som f.eks. salg af finansielle ydelser og momsfri udlejning af fast ejendom).

For aktive holdingselskaber, der hidtil er blevet fradragsbegrænset på baggrund af holdingaktiviteter, skal det således vurderes, om selskabet er berettiget til fuld fradragsret/højere fradragsret og dermed kan tilbagesøge moms fra SKAT.

Vi opfordrer til, at holdingselskaber allerede nu overvejer, om de er berettigede til at søge moms tilbage fra SKAT.

Der vil blive mulighed for at søge om genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra og med 1. april/1. juni 2005 afhængig af, om selskabet var måneds- eller kvartalsafregnende i 2005.

Hvis du ønsker nærmere uddybning, er du velkommen til at kontakte din lokale momskonsulent.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('