Insight

Ny aktuel guide om transfer pricing og toldværdi

Undgå transfer pricing- og toldfælder

Deloitte udarbejder årligt en guide om transfer pricing- og toldværdireglerne. Prisfastsættelsen i de to regelsæt er ikke ens, men principper og dokumentation skal matche. Guiden samler regler for 53 lande og kan være en god hjælp særligt ved koncerninterne handler over landegrænser.

6. april 2018

Som tidligere år publicerer Deloitte en opdateret vejledning om sammenhæng mellem ansættelse af toldværdi og prissætning i handel mellem relaterede/forbundne handelspartnere – ”The link between Transfer Pricing and Customs Valuation 2018”.

Vejledningen kan med fordel bruges som et værktøj til at undgå den risiko, der kan være i forbindelse med, at virksomheder handler koncerninternt over landegrænser. Forholdet mellem toldværdi og transfer pricing kan være vanskeligt at overskue og håndtere. Der kan derfor være betydelig risiko for, at virksomhederne ikke overholder de gældende regler på området.

Ved import eller eksport af varer er det ofte ikke muligt eller meget vanskeligt at bruge den koncerninterne afregningspris direkte som toldværdi. Dette skyldes, at der er forskel mellem de toldregler, der styrer toldværdien og de skatteregler, der ligger til grund for den koncerninterne afregningspris. Reglerne om toldværdi er meget specifikke og fastslår, hvilke priselementer der er toldpligtige. Hvis en koncernintern afregningspris justeres, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, om og i hvilket omfang toldværdiansættelsen skal korrigeres.

EU-Domstolen har i sag C-529/16, Hamamatsu understreget, at man ikke automatisk kan anvende transfer pricing-reglerne ved fastsættelse af toldværdien. Dette skal ske på baggrund af toldreglerne. Afgørelsen fra EU-Domstolen kan således medføre, at der ikke automatisk skal ske regulering af toldværdien i tilfælde af transfer pricing-reguleringer. De spørgsmål, som EU-Domstolen har taget stilling til, er meget snævert formuleret. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke helt klart, hvilken betydning afgørelsen vil få. Der er dog ingen tvivl om, at afgørelsen har medført øget fokus på området, og at den vil rejse flere spørgsmål til sammenhængen mellem transfer pricing- og toldværdireglerne.

Konsekvensen af ikke at sikre korrekte toldværdier varierer, men medfører ofte betydelige bøder og/eller told- og skattekontroller/audits.

Det er derfor vigtigt, at virksomheden overholder gældende regler. I guiden finder I de vigtigste gældende regler på de to områder sammensat af Deloittes eksperter fra 53 lande.

"The Link Between Transfer Pricing and Customs Valuation"
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('