Insight

Salg af kurser til udenlandske virksomheder

Skal salg af kurser til udenlandske virksomheder pålægges dansk moms?

SKAT har nu offentliggjort det endelige styresignal, der betyder, at salg af længerevarende momspligtige kurser til udenlandske virksomheder skal ske uden pålæg af moms. Det samme er gældende ved salg til udenlandske virksomheder af ikke tidsmæssigt sammenhængende undervisningsforløb, undervisning af blot én person og undervisning af én enkelt virksomheds medarbejdere i kundens lokaler.

På baggrund af et bindende svar fra Skatterådet har SKAT udsendt det endelige styresignal, hvori de ændrer praksis for, i hvilke situationer der skal opkræves dansk moms ved salg af kurser.

Ifølge den nugældende danske praksis skal der opkræves moms ved salg af momspligtige kurser, der gennemføres i Danmark. Dette gælder uanset, hvor kunden kommer fra, og uanset kursets tidsmæssige længde. Det afgørende for momsbeskatningsstedet er alene, hvor kurset faktisk gennemføres.

Med styresignalet ændrer SKAT denne praksis for det der betegnes som ”kurser af længere varighed”, for undervisning af én enkelt person samt undervisning af én enkelt virksomheds medarbejdere i kundens lokaler.

Praksisændringen medfører, at det ved salg af momspligtige kurser af længere varighed til virksomheder vil være afgørende for den momsmæssige behandling, hvor kunden er hjemmehørende.

Hvis virksomheden er hjemmehørende i udlandet, skal der således ske fakturering uden pålæg af moms. Salget skal med andre ord behandles efter de almindelige regler for salg til udlandet. Det vil sige, at der ikke skal opkræves dansk moms, og at værdien af salget skal indberettes i momsangivelsens rubrik B (EU-kunder) eller C (ikke EU-kunder).

Desværre indeholder SKATs styresignal ikke en skarp definition af hvad der omfattes af ”kurser af længere varighed”. SKAT giver følgende definition: ”kurser af længere varighed, som overstiger den tidsmæssige udstrækning af almindeligt forekommende konferencer og seminarer, samt kurser, der udgør et ikke-sammenhængende undervisningsforløb”.

I styresignalet oplyser SKAT at et kursus som varer i 5 dage og gennemføres 5 sammenhængende hverdage i træk ikke er et undervisningsforløb af længere varighed.

Efter vores opfattelse betyder dette, at der skal opkræves dansk moms af momspligtige kurser solgt til virksomheder – både danske og udenlandske – hvis kurset gennemføres i Danmark, når:

  • kurset er af maksimalt 5 dages varighed i et sammenhængende forløb, og der ikke er tale om undervisning, der sker over for blot én person eller undervisning af én enkelt virksomheds medarbejdere i kundens lokaler.

Og der skal ikke opkræves dansk moms, hvis virksomheden er hjemmehørende i udlandet, når:

  • kurset har en varighed på mere end 5 dage, eller
  • kursusforløbet er ikke sammenhængende, dvs. med mellemliggende kursus-frie dage, eller
  • undervisningen er af blot én person, eller
  • undervisning af én enkelt virksomheds medarbejdere afholdt i kundens lokaler.

SKAT præciserer, at det i vurderingen af, om kurset er et sammenhængende forløb er uden betydning, om kurset er ”afbrudt” af lørdage, søn- og helligdage.

Praksisændringen har virkning fra 1. januar 2016.

Vi opfordrer til, at det allerede nu overvejes, hvilke ændringer, i eksempelvis regnskabssystemet, der vil være nødvendige som følge af praksisændringen.

Der er mulighed for at søge om genoptagelse af momstilsvaret fra og med den afgiftsperiode, der omfatter 11. november 2011. Dvs. 1. juli 2011 for halvårsafregnende, 1. oktober 2011 for kvartalsafregnede og 1. november 2011 for månedsafregnede.

Eventuel anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT inden den 22. marts 2016.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('