Insight

Nyt på momsområdet

Underleverandører til undervisning samt salg af kurser

Information fra Deloitte, Markedsgruppe for fagforeninger - Oktober 2015

Underleverandørydelser til undervisning kan være momsfrie
SKAT har i september måned udsendt et styresignal, der ændrer praksis for den momsmæssige behandling af underleverandørydelser til undervisning. Hidtil har underleverandørydelser til undervisning været momspligtige og har ikke kunnet momsfritages efter momslovens fritagelsesbestemmelse for undervisning. På baggrund af to bindende svar fra Skatterådet ændres denne praksis nu, så underleverandørydelser under visse betingelser kan være momsfrie.

SKAT præciserer, at momsfritagelsen for undervisning ikke er betinget af, at leverandøren af momsfritaget undervisning skal have et direkte kontraktforhold med modtageren af undervisningen, hvorfor også underleverandørydelser kan være omfattede af momsfritagelsen.

Det er selvfølgelig vigtigt at holde sig for øje, at kun de underleverandørydelser, der i sig selv kan karakteriseres som undervisning, er omfattede af momsfritagelsen, mens underleverandørydelser, der ikke opfylder dette krav, er momspligtige.

Som eksempler kan det nævnes, at underleverandørydelser i form af hele undervisningsmoduler som udgangspunkt vil være omfattede af momsfritagelsen, mens underleverandørydelser, der alene består i en leverance af lærerkræfter, er momspligtige.

Det er således underleverandørydelsens indhold, der er afgørende for, om den er momsfri eller momspligtig. Det er i denne forbindelse uden betydning, om den leveres til brug for et momsfrit eller et momspligtigt kursus.

Praksisændringen er trådt i kraft den 1. september 2015.

Der er mulighed for at genoptage momstilsvaret tilbage til medio 2011, hvis det vurderes, at man har leveret underleverandørydelser til undervisning, som burde have være fritaget for moms.

Moms ved salg af kurser til udenlandske virksomheder
På baggrund af et bindende svar fra Skatterådet har SKAT udsendt et styresignal, hvori de ændrer praksis for, i hvilke situationer der skal opkræves dansk moms ved salg af kurser, der afholdes i Danmark til udenlandske virksomheder.

Ifølge den nugældende danske praksis skal der opkræves 25% dansk moms ved salg af momspligtige kurser, der gennemføres i Danmark. Dette gælder, uanset om kunden er dansk eller udenlandsk, og uanset kursets tidsmæssige længde. Det afgørende for momsbeskatningsstedet er alene, hvor kurset faktisk gennemføres.

Med styresignalet ændrer SKAT denne praksis for det, der betegnes som ”kurser af længere varighed”, for undervisning af én enkelt person samt undervisning af én enkelt virksomheds medarbejdere i kundens lokaler.
Praksisændringen medfører, at det ved salg af momspligtige kurser af længere varighed til virksomheder vil være afgørende for den momsmæssige behandling, hvor kunden er hjemmehørende.

Hvis kunden er hjemmehørende i udlandet, skal der således ske fakturering uden pålæg af moms. Salget skal med andre ord behandles efter de almindelige regler for salg til udlandet. Det vil sige, at der ikke skal opkræves dansk moms, og at værdien af salget skal indberettes i momsangivelsens rubrik B (EU-kunder) eller C (ikke EU-kunder).

Desværre indeholder SKATs styresignal ikke en skarp definition af, hvad der omfattes af ”kurser af længere varighed”. SKAT giver følgende definition: ”kurser af længere varighed, som overstiger den tidsmæssige udstrækning af almindeligt forekommende konferencer og seminarer samt kurser, der udgør et ikke-sammenhængende undervisningsforløb”.

I styresignalet oplyser SKAT, at et kursus, som varer i 5 dage og gennemføres 5 sammenhængende hverdage i træk, ikke er et undervisningsforløb af længere varighed. Efter vores opfattelse betyder dette, at der skal opkræves dansk moms af momspligtige kurser solgt til kunder – både danske og udenlandske – hvis kurset gennemføres i Danmark, når:

  • kurset er af maksimalt 5 dages varighed i et sammenhængende forløb, og der ikke er tale om undervisning, der sker over for blot én person eller undervisning af én enkelt virksomheds medarbejdere i kundens lokaler.

Og der skal ikke opkræves dansk moms, hvis kunden er hjemmehørende i udlandet, når:

  • kurset har en varighed på mere end 5 dage, eller
  • kursusforløbet ikke er sammenhængende, dvs. med mellemliggende kursus-frie dage, eller
  • undervisningen er af blot én person, eller
  • undervisning af én enkelt virksomheds medarbejdere afholdt i kundens lokaler.

SKAT præciserer, at det, i vurderingen af om kurset er et sammenhængende forløb, er uden betydning, om kursusforløbet er ”afbrudt” af weekender og helligdage.

Praksisændringen har virkning fra 1. januar 2016.

Hvis virksomheder har afholdt kurser og opkrævet moms, som efter den ændrede praksis ville kunne faktureres uden moms, er der mulighed for at søge om genoptagelse af momstilsvaret fra og med den afgiftsperiode, der omfatter 11. november 2011. Dvs. 1. juli 2011 for halvårsafregnede, 1. oktober 2011 for kvartalsafregnede og 1. november 2011 for månedsafregnede.

Eventuel anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT inden den 22. marts 2016.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('