Insight

Bedre vilkår for udlejning af private aktiver

Nye og højere bundfradrag fra og med 2018

Bundfradrag for udlejning af fritidsboliger er forhøjet til 40.000 kr., hvis det indberettes fra tredjepart. Bundfradrag på 28.000 kr. er indført for værelsesudlejning og korttidsudlejning af helårsboliger. Nyt bundfradrag på 10.000 kr. for udlejning af biler, lystbåde og campingvogne mv.

14. januar 2019

Folketinget vedtog før jul nye og ændrede bundfradrag for udlejning af fritidsbolig, korttidsudleje af helårsbolig og udlejning af personlige aktiver samt indberetning af lejeindtægter via deleøkonomiske tjenester.

De ændrede regler påvirker således privatpersoners udlejning af fritids- eller helårsboliger en del af året samt udlejning af andre private aktiver. Reglerne er tiltænkt som et led i at skabe klarhed over skattereglerne ved dele- og platformsøkonomi, og vil i overvejende grad være en administrativ lempelse. Reglerne kan dog medføre en forøget beskatning ved udlejning af visse helårsboliger.

 

Udlejning af fritidsbolig

Det nuværende skattefri bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger, hvor der foretages indberetning fra tredjepart, er forhøjet til 40.000 kr. for 2018 og 40.900 kr. for 2019.

Hvis der ikke foretages indberetning fra tredjepart, er det skattefri bundfradrag uændret 11.000 kr. for 2018 og 11.200 kr. for 2019.

Af den resterende del af lejeindtægten – ud over bundfradraget – vil 40% heraf være skattefri, og den overskydende positive indkomst skal medregnes som kapitalindkomst.

Den regnskabsmæssige opgørelse vil fortsat kunne anvendes.

 

Helårsbolig og værelsesudlejning

Fra 2021 skal der skelnes mellem kort- og langtidsudlejning.

De hidtil gældende regler for udlejning af helårsbolig vil fra og med indkomståret 2021 alene kunne anvendes ved langtidsudlejning. Langtidsudleje er udlejning eller fremleje til den eller de samme personer i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder. 

Ejere af dyrere ejendomme, som tidligere har kunnet beregne bundfradrag baseret på ejendomsværdien, men som fremover vil være omfattet af de nye regler for kortidsudlejning, jf. nedenfor, har i perioden 2018-2020 valgfrihed mellem at benytte det hidtidige fradrag eller det nye bundfradrag ved korttidsudlejning. 

For korttidsudlejning indføres et bundfradrag på 28.000 kr. for 2018 og 28.600 kr. for 2019. Der skelnes ikke mellem ejere, andelshavere og lejere.

Fra og med 2021 er det høje skattefri bundfradrag betinget af tredjepartsindberetning af lejeindtægten. Hvis der ikke foretages indberetning af tredjepart, vil bundfradraget være 11.000 kr. (2018 niveau). 

Af den resterende del af lejeindtægten – ud over bundfradraget – vil 40% heraf være skattefri. 

Fremover vil indkomsten for udlejere og fremlejere blive beskattet som kapitalindkomst.

Ved udlejning af dyrere ejendomme vil udlejere opleve, at der sker reduktion af bundfradraget fra og med indkomståret 2021. Dette skyldes, at bundfradraget fastlåses til 28.000 kr. for alle ejendomme, mens bundfradraget tidligere blev beregnet på baggrund af ejendomsværdien. 

Den regnskabsmæssige opgørelse vil fortsat kunne anvendes.

 

Udlejning af andre aktiver

Ved udlejning af personbiler til lille kørekort, lystbåde og campingvogne mv. er indført et nyt skattefrit bundfradrag på 10.000 kr. for 2018 og 10.200 kr. for 2019. 

Der er tale om ét fælles bundfradrag, som således skal anvendes for samtlige omfattede aktiver, og det vil derfor ikke være muligt at foretage en opdeling pr. aktiv. 

Af den resterende del af lejeindtægten – ud over bundfradraget – vil 40% heraf være skattefri. 

Fra og med 2021 vil det skattefri bundfradrag og fradrag på de 40% være betinget af tredjepartsindberetning af lejeindtægten.

Reglerne kan ikke anvendes ved erhvervsmæssig virksomhed.

Den regnskabsmæssige opgørelse vil fortsat kunne anvendes. Dette skal i givet fald gælde for samtlige omfattede aktiver.

 

Indberetning af tredjepart

Fremover vil indberetningspligten vedrøre udlejning af fritidsbolig, helårsbolig samt biler, lystbåde og campingvogne mv. Indberetningen ændres til at være en indberetning til indkomstregisteret, og vil skulle ske årligt. 

Udenlandske virksomheder, som ikke er indberetningspligtige, kan fremover ligeledes indberette de oplysninger, som ville være omfattet af indberetningen, hvis virksomheden havde været indberetningspligtig. Dette forudsætter, i modsætning til hvad der hidtil har været gældende, ikke, at indberetningen er aftalt med den skattepligtige. 

Herved sikres, at udenlandske virksomheder, der formidler udlejning, får mulighed for at indberette til Skatteforvaltningen og dermed sikre ejeren samme bundfradrag, som vil kunne sikres gennem udlejning via indberetningspligtige danske virksomheder.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('