Insight

Bliver det dyrere at lytte til musik og dyrke aerobics?

Skatteministeriet lægger op til ændringer på momsområdet

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, som kan få betydning for jer, der opkræver Koda-afgift for brug af jeres musik og for jer, der driver fitnesscentre.

12. oktober 2021

 

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, som indeholder to væsentlige ændringer på momsområdet. Det er et forslag, der kan få stor betydning, særligt for mindre virksomheder og især fitnesscentre.


Undervisning

Undervisning er i dag fritaget for moms, når der er tale om skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig uddannelse.

Skatteministeriet foreslår konkret en ændring af reglen om momsfritagelse for undervisning, så der direkte står, at privattimer givet af undervisere på skole- eller universitetsniveau er fritaget for moms. Sådan er det i praksis også i dag. 

Dog lægger regeringen også op til en ændring af praksis for undervisning i sprog, musik, legemsøvelser m.v. Dette skyldes en sag, som EU-Domstolen traf afgørelse om i 2019. På baggrund af EU-Domstolens afgørelse kan undervisning i sprog, musik, legemsøvelser m.v. efter Skatteministeriets opfattelse ikke længere være fritaget for moms, da det ikke længere kan anses som ’skole- og universitetsundervisning’.

For de virksomheder, der sælger disse typer af undervisning, kan det altså komme til at betyde, at de fremover skal opkræve moms af salget. Det betyder i første omgang, at kunderne skal betale en dyrere pris for undervisningen – eventuelt med mulighed for at fradrage momsen. Hvis kunderne er private, bliver momsen en faktisk udgift for dem, og prisen for nogle former for undervisning kan derfor reelt blive dyrere for den private forbruger. Der følger også en række forpligtelser med i forhold til at udarbejde og indberette momsangivelser, overholde frister, regler for fakturering samt regnskabskrav m.v. 

Det er Skatteministeriets intention, at ændringen skal ske fra 1. januar 2022.

 

Kunstnerisk virksomhed

Lovforslaget indeholder også en ændring af fritagelsen for moms ved kunstnerisk virksomhed m.v. 

For det første vil det i loven blive præciseret, at overdragelse af patenter, varemærker og lignende rettigheder ikke er omfattet af momsfritagelsen. Dette er dog blot en præcisering af praksis på området og bør derfor ikke medføre konsekvenser for virksomheder, der udøver kunstnerisk virksomhed.

For det andet vil momspligten fremover også gælde ved salg af licenser vedrørende rettigheder. Helt konkret betyder det, at du f.eks. som kunster i udgangspunktet skal opkræve moms, når du sælger licens til andre, for at de kan spille din musik i offentligheden. Det betyder også, at forvaltningsorganisationer m.v., som f.eks. Koda eller Copydan, skal opkræve moms, når de opkræver betaling hos erhvervsdrivende. Kunstnere og forvaltningsorganisationer skal altså momsregistreres, hvis de ikke allerede er det. Momsen virker typisk på den måde, at kunstneren lægger 25% oveni den aftalte pris for licenser, men for nogle kunder (fx tandlæger og visse organisationer) vil dette blive en ekstra udgift ved køb af licenserne, da de ikke kan fradrage momsen. 

Skatteministeriet lægger op til, at denne ændring først skal have virkning fra 1. januar 2023.

Hvis du har spørgsmål til lovforslaget og vil vide, hvad det har af betydning for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('