Insight

Brexit – Handelsaftalen løser ikke alle udfordringer

Aftalens toldfritagelser er kun for EU/UK varer

Den nye handelsaftale mellem UK og EU er baseret på internationale retningslinjer. Nogle bestemmelser og krav ligner derfor de, som erhvervslivet kender fra andre handelsaftaler. Men handelsaftalen indeholder også anderledes regler. Tjek derfor at din virksomheds forventninger til handelsaftalen stemmer med aftalens faktiske indhold.

7. januar 2020

 

Samhandelsaftalens tolddel har stor økonomisk betydning. Virksomhederne må derfor have styr på, hvilke:

 • varer der fritages for told og andre toldforanstaltninger, 
 • forudsætninger for fritagelsen,
 • dokumentationskrav.

En given vare fra Danmark eller et andet EU-land kan kun opnå toldfritagelse ved import til Storbritannien, når varen har oprindelse i EU og/eller Storbritannien (husk at Nordirland er en del af EU). Tilsvarende gælder varer, der importeres til EU fra Storbritannien.

Hovedreglen for oprindelse efter toldlovgivningen er, at en vare er ”fuldt ud fremstillet” i et givent land. I forbindelse med en handelsaftale gælder, at varen skal være fuldt ud fremstillet indenfor de lande, som har indgået aftalen. Aftaleparter kan knytte handelsaftaler sammen, hvilket vil sige, at kredsen af lande ift. ”fuldt ud fremstillet” bliver større; det kendes fra aftalerne mellem EU, de nordiske ikke-EU-lande og landene omkring Middelhavet. Dette er endnu ikke sket i forbindelse med aftalen mellem EU og UK.

Det betyder i praksis, at der ikke efter aftalen kan opnås toldfrihed for varer, der importeres til EU fra et ikke-EU-land (undtagen Storbritannien) og reeksporteres til Storbritannien. Det gælder, uanset om den pågældende vare importeres til Danmark/EU med eller uden betaling af told. Det er kun muligt, når en importeret vare i Danmark/EU forarbejdes i så stor grad, at varen skifter oprindelse fra ikke-EU til EU-oprindelse.

Virksomheder, der eksporterer til eller importerer fra Storbritannien, skal sikre, at varers oprindelse er fastslået korrekt og korrekt angivet i dokumenter, der benyttes ved vareførsler og i toldangivelser. Urigtig angivelse kan medføre uventet toldbetaling. Ansvaret for, at oprindelsen angives korrekt, er hos virksomheden, der er anført som eksportør respektive importør, uanset om virksomheden selv afgiver oplysninger eller engagerer transportør/speditør til at varetage praktiske tiltag i forbindelse med eksport respektive import.

Der findes forskellige toldordninger, som gør det muligt at opnå toldbesparelse for varer, der ikke har oprindelse i EU og som reeksporteres til Storbritannien. Besparelsen er den told, der skulle betales i EU, hvis den pågældende ordning ikke blev anvendt. De mest almindelige ordninger er:

 • ”Transit/Forsendelse”; varen føres fysisk via DK/EU uden at blive ”indfortoldet” (dvs. uden toldangivelse til en toldprocedure) udelukkende af transportrelaterede årsager.
 • ”Toldoplag”; varen importeres til DK/EU udelukkende for opbevaring (evt. suppleret med bevaringsrelaterede behandlinger, som er tilladt under ordningen).
 • ”Midlertidig toldfritagelse”; varen importeres til DK/EU og reeksporteres i uforandret stand; årsagen til vareførslerne skal være omfattet af de internationale regler om midlertidig import, f.eks. emballage, vareprøver, udstillingsvarer mv.

I DK/EU er der endnu en toldordning, som kan give en toldbesparelse:

 • ”Aktiv forædling”; varen importeres til DK/EU for at blive forarbejdet og genudført til et ikke-EU-land.

Men anvendes denne ordning i DK/EU for varer, der reeksporteres til Storbritannien, kan importøren i Storbritannien ikke få toldfritagelse iht. handelsaftalen mellem UK og EU. 

Den nye handelsaftale indeholder ligesom de fleste handelsaftaler et forbud mod ”dobbelt toldfordel”, dvs. der må vælges mellem, om:

 • EU-virksomheder, der importerer, forarbejder og eksporterer varer, får en toldbesparelse ved at anvende ”aktiv forædling” og ikke betale told ved importen, eller
 • disse virksomheders kunder ved import i deres hjemlande får en toldbesparelse ved at anvende en handelsaftale, som omfatter EU og importlandet.

Ved import af varer til Storbritannien skal der betales den told, som gælder efter Storbritanniens toldtarif for den pågældende vare. Toldtariffen indeholder – ligesom EU’s toldtarif – forskellige toldsatser: 

 • En generel toldsats, som ikke er baseret på handelsaftaler eller særlige ordninger.
 • Specifikke toldsatser, som er aftalt i handelsaftaler med specifikke lande.

Og som i EU og andre lande er det muligt, hvis varer ikke skal blive i Storbritannien, men reeksporteres, at anvende en toldordning, der sikrer, at der ikke kommer en toldudgift.

Det er således vigtigt, at virksomheden får styr på sin forsyningskæde og får klarlagt, hvor indkøbte varer skal toldbehandles, om varerne skal blive i det pågældende land eller reeksporteres og i givet fald, om reeksport sker efter transit, oplagring, reparation, forarbejdning eller bearbejdning.

Deloitte UK har udarbejdet en analyse af de enkelte elementer af samhandelsaftalen mellem EU og UK. Analysen kan ses her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('