Insight

Er din webshop klar til at sælge med tysk moms?

Nye momsregler vil påvirke virksomheder med e-handel i EU

Virksomheder med e-handel på tværs af EU skal være opmærksomme på pligten til at sælge med udenlandsk moms som følge af de nye momsregler. Med fordel kan virksomheder nu finde ud af, om de skal søge hjælp i et af de værktøjer, som kan gøre administrationen af den nye ordning lettere.

23. juni 2021

 

EU’s nye regler for moms ved e-handel betegnes for e-handelspakken. 

E-handelspakken betyder store ændringer for de virksomheder, som sælger varer og ydelser til private kunder i andre EU-lande, og pakken er fra EU’s side ment som en forenkling for særligt webshops.

 

Hvad indeholder e-handelspakken?

E-handelspakken består af følgende fire punkter:

  1. Én fælles og samlet fjernsalgsgrænse på 10.000 EUR i EU
  2. One Stop Shop (OSS)
  3. Momsfritagelsen for småforsendelser under 80 DKK fra tredjelande bortfalder
  4. Nye regler for e-handelsplatforme

 

1. Én fælles og samlet fjernsalgsgrænse på 10.000 EUR i EU

Den 1. juli 2021 indføres en fælles fjernsalgsgrænse på 10.000 EUR årligt for al fjernsalg af varer og ydelser til forbrugere i EU. Det betyder, at en webshop skal afregne moms i det land, hvor varerne eller ydelserne bliver leveret til, hvis virksomhedens samlede salg af varer og ydelser i EU overstiger 10.000 EUR. Dog skal webshoppen afregne lokal moms i sit hjemland (hvor varerne sendes fra), hvis virksomhedens samlede omsætning til private i EU er under 10.000 EUR.

Frem til den 1. juli 2021 gælder de nationale fjernsalgsgrænser for salg af varer til private. Det betyder, at en virksomhed skal betale moms i det enkelte EU-land efter det pågældende lands nationale sats, når virksomheden overstiger dette lands fjernsalgsgrænse. Hvis virksomheden ikke overstiger det enkelte lands fjernsalgsgrænse, skal virksomheden afregne moms i det land, hvor virksomheden sender varerne fra.

Ændringen af denne regel kommer især til at berøre virksomheder, som har webshops, og som sælger varer og ydelser til private i andre EU-lande. Den kommende fjernsalgsgrænse på 10.000 EUR betyder, at de enkelte virksomheder hurtigere bliver forpligtet til at fakturere med den lokale momssats, der hvor den private kunde bor. Dog vil det blive mere overskueligt at administrere, da der kun vil være én fælles fjernsalgsgrænse at forholde sig til.

 

2. One Stop Shop (OSS)

E-handelspakken udvider den eksisterende Mini One Stop Shop-ordning (MOSS), som kun gælder for salg af elektroniske ydelser mv., til at omfatte salg af varer og ydelser til forbrugere i EU. MOSS ændrer i denne forbindelse navn til One Stop Shop (OSS).

OSS-ordningen gør det muligt for virksomheder at nøjes med én enkelt momsregistrering i fx sit hjemland, i stedet for at skulle være momsregistreret i alle de EU-lande, hvor virksomhederne har salg til. Dette medfører også, at der kun skal indberettes én momsangivelse til OSS i stedet for indberetning af momsangivelser i alle lande, hvor der sker salg til.

Virksomheder uden for EU har mulighed for at opkræve moms i en ny ordning, Import One Stop Shop (IOSS), ved salg af varer til forbrugere i EU med værdi under 150 EUR uden fortoldning. Denne regel hænger sammen med den gældende toldfritagelse for import af varer med en værdi under 150 EUR. Hvis værdien overstiger 150 EUR, skal der laves en tolddeklaration, hvilket vil blive pålagt momsopkrævningen ved importen. For forsendelser med en værdi over 150 EUR er det ikke muligt at anvende IOSS-ordningen.

Udvidelsen af MOSS til OSS vil lette de administrative byrder for den enkelte webshop, herunder omkostningerne ved de gældende momsforpligtelser i de enkelte EU-lande. Hvis den enkelte virksomhed ønsker at benytte sig af OSS, skal den tilmelde sig ordningen i et selvvalgt EU-land og tage stilling til, om den skal afmelde momsregistreringerne i de øvrige EU-lande. Vi bemærker, at det ikke er muligt at tilmelde sig enkelte lande og beholde andre fjernsalgsmomsregistreringer i øvrige EU-lande. Det skal enten være tilmelding af alle lande i OSS eller ingen tilmelding til OSS overhovedet. 

De nye regler kan for mange webshops være en forenkling af momsen, men for andre kan det betyde en større systemændring. Samtidig skal alle være opmærksomme på, at lokale lagre i udlandet stadig kan kræve lokale momsregistreringer, og at OSS i sådanne tilfælde måske ikke kan bruges.

Der findes nogle få værktøjer, som kan hjælpe jer med administration og overblik over moms i EU-landene, og hvis I ønsker at se et værktøj, som Deloitte har på trapperne, viser vi jer gerne fordelene.

 

3. Momsfritagelsen for småforsendelser under 80 DKK fra tredjelande bortfalder

Momsfritagelsen for småforsendelser bortfalder, hvilket medfører, at alle forsendelser – uanset værdi – bliver pålagt importmoms. På nuværende tidspunkt og frem til den 1. juli 2021 gælder bagatelgrænsen på 80 DKK for varer, der importeres fra virksomheder uden for EU. Bagatelgrænsen betyder, at der ikke skal betales importmoms på varer, som har en værdi på under 80 DKK.

Bortfald af momsfritagelsen for småforsendelser kommer til at påvirke virksomheder uden for EU, som sender varer til private i EU-lande. Virksomhederne uden for EU skal altså være opmærksomme på, at alle forsendelser fra den 1. juli 2021 bliver pålagt moms uanset værdi, når de sendes til private i et EU-land.

 

4. Nye regler for e-handelsplatforme

Fremover vil e-handelsplatforme, markedspladser (altså formidleren) mv. anses for at være sælgeren af varer med værdi under 150 EUR, når en virksomhed uden for EU gennem e-handelsplatforme mv. sælger varer til private i EU. E-handelsplatforme mv. skal registreres i den særlige variant af OSS-ordningen, nemlig IOSS-ordningen, i stedet for den enkelte webshop uden for EU. E-handelsplatforme mv. bliver ansvarlig for at angive og betale moms ved formidling af salg til private. 

De nye regler i e-handelspakken medfører et øget ansvar hos e-handelsplatforme, markedspladser mv. Dette er begrundet i, at de er bedre i stand til at forstå reglerne og har bedre it-systemer til at indsamle og opbevare data end virksomhederne uden for EU, som ofte er små og ikke har tilstrækkelige ressourcer. 

Hvis du har spørgsmål til de kommende nye momsregler for e-handel og hvad det har af betydning for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('