Insight

Har I styr på jeres listeindberetninger?

Hvis ikke der er styr på data og processer omkring momsfrie EU-salg, risikerer sælger at få en ekstra regning for momsen! Det fremgår af et nyt udkast til styresignal.

15. april 2024

 

Når man sælger og leverer varer fra Danmark til en momspligtig erhverver i et andet EU-land, er leverancen som udgangspunkt fritaget for dansk moms. Momsfritagelsen kræver dog, at man opfylder visse betingelser.

Momsfritagelsen bortfalder således, hvis leverandøren ikke har indberettet sin listeangivelse (EU-salgsliste) rettidigt eller korrekt. Bestemmelsen indeholder dog den undtagelse, at man kan bevare momsfritagelsen, hvis man har en ”behørig begrundelse” for den manglende eller mangelfulde indberetning.

 

Behørig begrundelse

Men hvad udgør så en ”behørig begrundelse”? 

Det har Skattestyrelsen netop udstedt et udkast til styresignal om. Her kridter Skattestyrelsen banen op i forhold til, hvad en ”behørig begrundelse” dækker over. 

Skattestyrelsen vil som udgangspunkt anse mangler for behørigt begrundet, hvis følgende betingelser er opfulgt:

  1. Manglerne skyldes utilsigtede hændelige fejl.
  2. Da leverandøren blev opmærksom på fejlen, blev de nødvendige tiltag for at rette fejlene iværksat.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at det ifølge udkastet altid er en konkret vurdering, om en begrundelse er behørig eller ej. Dette indebærer, at selvom man straks korrigerer, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at fejlen er behørigt begrundet. Det fremgår desuden, at hvis fejlen ikke kan anses som behørigt begrundet, er det umiddelbart ikke muligt at genoptage og ”reparere” forholdet. 

Endvidere fremgår det af udkastet, at ved systematiske fejl og mangler, som fx skyldes fejl i bogføringssystemet, it-systemerne eller arbejdsprocesserne m.m., er det ikke tilstrækkeligt blot at rette fejlen i listeangivelsen. Leverandøren er samtidig nødt til at igangsætte de nødvendige ændringer i systemer og processer, så fejlen ikke fortsætter i de efterfølgende perioder.

 

Konsekvenser

Hvis myndighederne fratager leverandøren momsfritagelsen, vil vedkommende som udgangspunkt være forpligtet til at efterbetale dansk moms for disse leverancer. Det kan være svært at få ”lov” til at viderefakturere denne moms til en udenlandsk kunde, fx på grund af usikkerhed omkring kundens muligheder for tilbagesøgning m.m. Det betyder, at leverandøren risikerer at stå med hele regningen selv. Derudover vil leverandøren blive opkrævet renter af det skyldige momsbeløb. 

Det er vores anbefaling, at man bruger tiden – inden det endelige styresignal kommer – til at få kvalitetssikret sin håndtering af moms i forbindelse med EU-salg.

Udkast til styresignalet kan ses her

Vi står naturligvis altid til rådighed for en drøftelse om, hvilken betydning reglerne kan have for netop jeres virksomhed.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('