Insight

Momskonsekvenser ved manglende fakturakrav i trekantshandler

Udeladelse af fakturatekst kan føre til betydelige udgifter

Teksten ”reverse charge” på en faktura er en materiel betingelse for mellemhandleren i en trekantshandel. Hvis ”reverse charge” ikke fremgår af fakturaen, vil dette diskvalificere transaktionen som værende led i en trekantshandel, hvilket ikke senere kan rettes.

10. marts 2023

 

EU-Domstolen har fastslået, at hvis ikke mellemhandleren i en trekantshandel har påført teksten ”reverse charge” på sin faktura, så kan transaktionen ikke anses som led i en trekantshandel. Domstolen fastslår endvidere, at dette forhold ikke efterfølgende kan berigtiges med bagudrettet virkning.

I den konkrete sag var det en østrigsk mellemhandler (B), som købte biler i Storbritannien (A) for herefter at videresælge dem til en tjekkisk kunde (C). Bilerne blev sendt direkte fra A til C, hvorfor B valgte at anse transaktionerne som led i en trekantshandel. Dette medførte, at B påførte teksten ”Afgiftsfritaget trepartstransaktion inden for Fællesskabet” på sin faktura til C.

Derudover sikrede B sig, at C var retmæssigt momsregistreret i Tjekkiet, og B indberettede endvidere transaktionen i den østrigske liste over EU-salg som en trekantshandel. I forbindelse med en efterfølgende kontrol nægtede de østrigske myndigheder at anerkende, at der var sket en trekantshandel. Det skete alene på baggrund af fakturaen fra B, da teksten ”reverse charge” ikke fremgik heraf. Konsekvensen af dette er, at B blev forpligtet til at afregne erhvervelsesmoms i Østrig. Denne moms fik B ikke fradrag for, fordi de østrigske myndigheder samtidig afgjorde, at erhvervelsesmomsen ikke kunne henføres til en momspligtig omsætning i Østrig (varen befandt sig jo i Tjekkiet).

EU-Domstolen fastslår, at reglerne om trekantshandel er en frivillig ordning, som kun mellemhandleren aktivt kan tilvælge. Det er derfor et krav, at retten til at benytte sig af reglerne sker på tidspunktet for gennemførelsen af den pågældende transaktion, og at alle betingelser herfor skal være opfyldt på dette tidspunkt. I forlængelse heraf fastslår Domstolen, at det for mellemhandlerne ikke er tilstrækkeligt at påføre fakturaen ”Afgiftsfritaget trepartstransaktion inden for Fællesskabet” i stedet for en henvisning til det direktivbestemte begreb ”reverse charge”.

Domstolen fastslår endvidere, at manglende opfyldelse af kravet på transaktionstidspunktet ikke efterfølgende kan berigtiges med tilbagevirkende kraft ved udstedelse af kreditnota og ny faktura. 

De østrigske myndigheder får således medhold i, at teksten ”reverse charge” er et materielt krav til mellemhandlerens faktura, og manglende opfyldelse diskvalificerer håndtering som en trekantshandel.

 

Konsekvenser

Den praktiske konsekvens af dommen er, at det for mellemhandleren er et ufravigeligt krav at anføre teksten ”reverse charge” på sin faktura, for at kunne anvende reglerne om trekantshandel. Fremgår teksten ikke af fakturaen, er mellemhandleren forpligtet til at afregne moms i sin medlemsstat uden ret til fradrag for denne moms. Momsen kan evt. korrigeres, når mellemhandleren har dokumentation for afregning af moms i varens destinationsland.

Dokumentation for, at modtageren af varen i destinationslandet har afregnet moms, synes ud fra dommen ikke at være tilstrækkelig. Mellemhandleren skal således momsregistreres i destinationslandet, fordi mellemhandleren momsteknisk erhverver varen i dette land på grund af den manglende overholdelse af fakturakravene til trekantshandler. En sådan momsregistrering vil typisk ske på bagkant, hvorfor mellemhandleren – udover udgifter til håndtering af momsregistrering og rapportering – risikerer renter og potentielt bøde, ligesom mellemhandleren, afhængigt af aftalen med den endelige modtager, kan få udfordringer med at modtage betaling for momsen på transaktionen. 

I Danmark tillades ifølge momsbekendtgørelsen andre tekster end ”reverse charge” på mellemhandleres fakturaer. Vi forventer, at dette vil blive ændret som følge af EU-dommen og anbefaler, at ”reverse charge” anføres på fakturaer ved trekantshandel.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('