Insight

Momspligt på dagrenovation

Ny kendelse fra Landsskatteretten

Landsskatteretten er i en kendelse fra 19. november 2020 nået frem til, at kommuners opkrævning af gebyrer for dagrenovation hos private og grundejerforeninger ikke er momspligtige.

26. november 2020

 

I kendelsen når Landsskatteretten frem til, at kommunernes opkrævning af gebyrer for dagrenovation hos private og grundejerforeninger ikke er momspligtige. Landsskatteretten begrunder dette med, at det kun er kommuners forsyningsvirksomhed, som er momspligtigt. Dagrenovation kan, jf. Landsskatteretten ikke anses for forsyningsvirksomhed, idet kommunen i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen er forpligtet til at sikre dagrenovation hos private og grundejerforeninger. Det er dermed at betragte som en kommunal opgave, som ikke er i konkurrence med private og ej heller forsyningsvirksomhed, hvorfor dagrenovationen falder uden for momslovens anvendelsesområde.

 

Hvad sker der nu?

Det er ikke endelig afklaret, hvorvidt Skattestyrelsen/Kammeradvokaten indbringer Landsskatterettens kendelse for Byretten. Dette kan først med sikkerhed vides, når der er gået 3 mdr. fra datoen, hvor kendelsen er afsagt.

 

Hvis den påklages

Vælger Skattestyrelsen i samarbejde med Kammeradvokaten at anke kendelsen, vil den efter vores opfattelse ikke have retsvirkning, og vi må derfor afvente Byrettens afgørelse, før der kan tages eventuelle skridt i forhold til evt. tilbagebetalingsansøgning. Desuden vil kommunen i den situation efter vores opfattelse stadig skulle opkræve moms, indtil Byretten har bekræftet kendelsen.

 

Hvis den ikke påklages

Påklages kendelsen ikke, vil det betyde, at kommunen ikke skal opkræve moms af gebyr for dagrenovation af private og grundejerforeninger. 

Der vil blive udsendt et genoptagelsescirkulære fra Skattestyrelsen om kommunernes muligheder for at anmode om tilbagebetaling af tidligere indbetalt moms af dagrenovation. Det er vores erfaring, at sådanne tilbagebetalingscirkulære oftest indeholder et afsnit om overvæltningsprincippet. Det betyder kort fortalt, at udgangspunktet er, at Skattestyrelsen ser på, om den, som fejlagtigt har opkrævet moms, har overvæltet omkostningen til moms på sin kunde. Er dette tilfældet, vil Skattestyrelsen som udgangspunkt ikke udbetale den fejlagtige opkrævede moms, da der så vil være en ugrundet berigelse hos ansøger (i dette tilfælde kommunen), medmindre ansøger udbetaler det til deres kunde (i dette tilfælde den private eller grundejerforeningen).

Efter vores vurdering kan der være nogle følgevirkninger af, at dagrenovationen bliver momsfri. Det kan f.eks. være: 

  • krav om indbetaling fra kommunen af momsreguleringsforpligtelse af investeringsgoder, hvoraf der tidligere er taget momsfradrag hos Skattestyrelsen, 
  • ændring af kommunens delvise momsfradragsret hos Skattestyrelsen. Bemærk, at dette også kan påvirke godtgørelsen af energiafgifter,
  • overgang til momsrefusionsordning af omkostninger til dagrenovation, herunder underleverandører,
  • ophør af momsfradrag hos Skattestyrelsen af omkostninger forbundet med dagrenovation,
  • satsændringer over for borgerne, idet aktiviteten skal hvile i sig selv.

 

Andre områder, som kan blive berørt

Er der andre områder indenfor kommunal virksomhed, som også er underlagt lovgivning om, at det er en pligt for kommunen at sørge for, f.eks. spildevandshåndtering, kan dette efter vores opfattelse også blive omfattet af denne kendelse. Dette afventer dog en nærmere analyse.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('