Insight

Operationel transfer pricing

Simplificer udarbejdelse af transfer pricing-dokumentationen via en pragmatisk tilgang til teknologi

19. november 2021

 

Mere specifikt kan OTP beskrives som den nøjagtige, gennemsigtige og effektive implementering af transfer pricing-politikker i en virksomheds bøger og optegnelser baseret på kvalitetsdata og robuste processer og kontroller. Når der opnås høj kvalitet i OTP-resultaterne, kan det hjælpe med at skabe tillid til, at aftalte transfer pricing-politikker rent faktisk bliver gennemført overalt.

 

Vigtigheden af OTP

De nuværende elektroniske rapporterings- og indberetningskrav (Country-by-Country, DAC-06, SAF-T) har i betydelig grad udvidet de oplysninger, der er tilgængelige for skattemyndighederne, og den hastighed, hvormed de modtager dem.

Skattemyndighederne har aldrig været bedre i stand til at udføre revisioner af transfer pricing og behandle oplysninger.

Skattemyndighederne har stigende fokus på, hvordan transfer pricing-priser fastsættes, ikke kun resultatet af prisfastsættelsen.

Virksomhederne skal selv kontrollere og sikre, at deres transfer pricing-priser afspejles nøjagtigt i de finansielle resultater inden for en passende overordnet kontrolramme.

Betydelige kvartalsvise eller årlige justeringer af interne transaktioner kan være tegn på svag kontrol og skabe uønskede resultater ud fra et skatte-, told- og momsperspektiv.

 

Få forbedret OTP og opnå gevinst

Forbedring af OTP-rammerne har mange fordele, især:

 • Potentiel reduktion af driftsomkostningerne via f.eks. lønnedgang ved lavere manuel indsats, lavere indirekte skatteeffekter, lavere skattebøder på grund af øget nøjagtighed osv.
 • Automatisering til reduktion af manuel indsats og procesomvæltningstiden, herunder reduktion af risiko for manuelle fejl gennem proceskontroller og øget sporbarhed og revisionsspor.
 • Klart definerede og etablerede OTP-processer letter overgangen, når medarbejderstaben ændres.
 • Mere virkningsfuld analyse og rapportering gennem datavisualisering.
 • Højere nøjagtighed og pålidelighed i ekstern rapportering.
 • Betydelige tidsbesparelser, som kan bruges på skattestrategi og analyse.

 

Hvordan passer overvågningen af interne transaktioner ind i et selskabs OTP-ramme?

OTP er en integreret proces, som kan hjælpe med at identificere og igangsætte transfer pricing-analysen af en potentiel intern transaktion, der bevæger sig gennem prisanalysen til registrering og rapportering af den, og som kan sikre robust løbende overvågning, vedligeholdelse og analyse af den samlede proces.

Overvågningen af interne transaktioner sikrer overholdelse af transfer pricing-politikker og selskabets strategiske skattemål gennem afstemning og validering. Dette kan koordineres med faktureringsflowet for de interne transaktioner, som typisk udføres på måneds- eller kvartalsbasis for at sikre, at der er rettidig overvejelse og handling til at opdatere og analysere vigtige input og output i processen fra start til slut.

 

Valg af OTP-teknologi og -værktøjer

Der findes en bred viffte af teknologiløsninger lige fra ERP-løsninger til OTP-specifik software, finanssoftware og specialbyggede muligheder. Med forskellige behov kan det være en kompleks proces at vælge det rigtige teknologiværktøj og den rigtige løsning.

Når man vurderer, hvilken OTP-teknologiløsning, der er bedst egnet, er det vigtigt at overveje f.eks.:

 

Visualisering af data – hvad er fordelen?

Hver gang data bliver opdateret manuelt, bliver slutbrugerens funktionalitet minimeret i behandlingen af aggregerede skatteberegningsresultater. Mens et godt datavisualiseringsværktøj trækker en historie ud fra datasæt – fjerner rod og støj – samtidig med, at de mest relevante oplysninger fremhæves.

Sådanne dashboards vil fremme en lang række fordele:

Visualiseringsløsninger kan udnyttes enten med direkte integration med datakilder eller manuel upload af kildedata til at oprette dynamiske web- og mobilaktiverede dynamiske dashboards og give forbedret dataindsigt, så slutbrugeren effektivt kan træffe strategiske forretningsbeslutninger.

Visualisering bliver et stadig mere effektivt værktøj i 'Age of Big Data' til at få mening ud af store datasæt.

 

Start med begyndelsen

Med en standardrammetilgang kan man forbedre OTP-processer og guide en organisations transfer pricing-team til at gøre transfer pricing-automatisering til en succes. Man kan f.eks. bruge:

 • Kort
  • Først kortlægges aktuelle processer, herunder identificeres alle nøglegrænseflader med andre interessenter og personers ansvar.
 • Mangler
  • Identificere mangler eller problemer i den aktuelle proces og derefter bestemme, hvilke dele af processen der skal automatiseres, og identificere eventuelle udfordringer i forbindelse med ændringer.
 • Design
  • Efter at have etableret denne basislinje, designes i næste fase måltilstanden for OTP-modellen fremadrettet. Her fastsættes, hvem der er bedst placeret til at udføre hver opgave, bestemme tidsfrister og vurdere, hvilke opgaver der er små værdiskabende eller gentagne, som kan automatiseres.
 • Overgang
  • Overgangen fra den aktuelle tilstand til måltilstanden vil blive fastlagt og evalueret. Dette indebærer oprettelse af en overgangsplan og styring af forandringsaktiviteter, såsom overdragelse af eksisterende opgaver til nye procesejere, definition af nye RACI-matricer og eventuel opdatering af måltilstanden.

 

I et skiftende transfer pricing-landskab med øget regulering og skattemyndighedernes kontrol har det aldrig været vigtigere at have en effektiv og løbende gennemførelse og overvågning af transfer pricing-politikker i hele organisationen.

OTP fokuserer på detaljerne i, hvor praktiske disse politikker rent faktisk er at gennemføre for virksomheden, og den bedste måde at gøre det på.

OTP giver et grundlag for, at de aftalte transfer pricing-politikker rent faktisk bliver gennemført overalt. OTP gør det ikke kun muligt for virksomheden at implementere disse politikker, men også at bekræfte, at de er ensartede i alle virksomhedens poster.

Dette område er under stigende kontrol fra skattemyndighederne på grund af BEPS-projektet, og skattemyndighederne tester i detaljer de faktiske resultater af transfer pricing-politikkerne. Uden et robust OTP-system er selskaber muligvis ikke i stand til at implementere transfer pricing-politikker konsekvent eller reagere hensigtsmæssigt på transfer pricing-revisioner.

For mange selskaber udgør transfer pricing den største skatterisiko, hvis selskabet og skattemyndighederne ikke kan blive enige om den passende armslængdepris. Dette kan resultere i store bøder fra skattemyndighederne, hvilket har konsekvenser ikke kun for økonomien, men også for omdømmet på markedet.

Ved at implementere en passende teknologiløsning og opdaterede processer kan man nyde godt af:

 • En nøjagtig afspejling af transfer pricing-politikker i årsregnskabet.
 • En næsten realtidsadgang til data, der er nødvendige for at overvåge transfer pricing.
 • En rettidig identifikation af eventuelle transfer pricing-justeringer, der er nødvendige.
 • En effektiv og hurtig boglukningsproces.
 • Let tilgængelig datasegmentering, der gør det muligt at opfylde transfer pricing-dokumentation og andre lovmæssige krav.

 

Workshop

Hos Deloitte udbydes der halvdags- og heldagsworkshops for virksomheder og relevante nøgleinteressenter i virksomheden for at blive ledt gennem OTP-processer og i sidste ende fastlægge en køreplan.

Har du spørgsmål eller ønsker du at vide mere, så kontakt Deloittes transfer pricing-specialister.

OTP-problemer

 • Skatterevision – problemer med forkert anvendte transfer pricing-politikker eller en gennemgang af skattemyndighederne, der identificerer proces-/styringsproblemer
 • Ekstern interessent – hastigheden og nøjagtigheden af transfer pricing-beregninger og -resultater udfordres
 • Lovpligtig revision – problemer med anvendelsen af politikker
 • Skatteafdeling – en "gøre mere med mindre"-udfordring fra økonomiafdelingen/CFO
 • Højere sikkerhedsniveau – større krav til bestyrelsen bl.a. pga. SAO/CCO
 • Risiko for tab af nøgleperson – kun én individuel forståelse af OTP-beregninger/-regneark og derfor bekymring for, at al viden kan gå tabt

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('