Insight

Publikationer 2020

Få mere viden om skat med vores udgivelser

2. marts 2020

Vores skattepublikationer spænder over områderne personskat, selskabsskat samt moms, told og afgifter. Vi udgiver på både dansk og engelsk og dækker et bredt udsnit af aktuelle emner inden for skatteområdet.

Skatten 2019 / 2020

Få overblik over gældende skattesatser og beløbsgrænser mm. for personer og selskaber.

Skatten 2019/2020

Working & living in Denmark 2020

The publication is intended as a quick guide for employers considering sending an employee to Denmark and for employees who are contemplating a work assignment to Denmark. The publication only presents a general overview, and simplifications have been made for readability. It does not provide in-depth answers to specific questions.

Working & living in Denmark 2020

Forskerordningen 2020

Publikationen giver et indblik i betingelserne for beskatning under forskerordningen. Forskerordningen kan bruges af lønmodtagere, som kommer til Danmark for at arbejde, og som tjener mindst 818.335,80 kr. (2020) om året før reduktion af ATP. Godkendte forskere skal ikke opfylde dette lønkrav.

Forskerordningen 2020

Expat Scheme 2020

This publication describes the conditions for being taxed under the expat scheme. The expat scheme can be used by employees, who come to Denmark to work and earn at least DKK 818,335.80 (2020) per year before reduction of ATP. Approved researchers do not have to fulfil this salary requirement.

Expat Scheme 2020

Rejseudgifter 2020

Publikationen beskriver de regler, der gælder for medarbejdere, som er på rejse for deres arbejdsgiver eller ansættes på en midlertidig arbejdsplads. 

Rejseudgifter 2020

Travel expenses 2020

This publication describes the rules, which applies for employees travelling on behalf of their employers or employed at a temporary workplace. 

Travel expenses 2020

Godtgørelser – til lønnede og ulønnede 2020

Publikationen beskriver, i hvilke situationer og til hvilke persongrupper der kan udbetales skattefrie godtgørelser, samt hvornår og i hvilke situationer der er indberetningspligt for udbetaleren af godtgørelsen.

Godtgørelser – til lønnede og ulønnede 2020

Remuneration – for employees and for unremunerated persons 2020

This publication describes in which situations and which individuals – tax-exempt remuneration can be paid out to. In addition, it is described when and in which situations there is a reporting obligation to the Danish Tax Agency. 

Remuneration – for employees and for unremunerated persons 2020

Firmabil / Egen bil 2020

Publikationen indeholder en generel gennemgang af gældende regler og praksis for beskatning af firmabiler samt beskrivelse af de forskellige leasing-begreber.

Herudover indeholder publikationen også en gennemgang af reglerne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

Afslutningsvis beskrives valg af bilordning (egen bil eller firmabil), som kan kræve grundig overvejelse. Det helt store spørgsmål for mange er, om det er en fordel at have en firmabil til rådighed som fri bil, eller om man skal vælge at have egen bil med mulighed for refusion for erhvervsmæssig kørsel. 

Firmabil / Egen bil 2020

Company car / Own car 2020

This publication is intended as a general description of the rules and practice for taxation of free company car including a description of the different types of leasing possibilities. 

In addition, the publication includes a description of the rules for payment of tax-exempt mileage allowance for business related use of own car.

The big issue is whether it is an advantage to have a company car at one’s disposal or whether it will be better to use one’s own car for business purposes with the possibility of mileage allowance. A precise answer requires considerable calculations and depends on thorough knowledge of the rules and practices of taxation of company car as well as the conditions for paying out a tax-free mileage allowance when using one’s own car for business purposes.

Company car / Own car 2020

Kørsel i gulpladebiler – op til 4 tons 2020

Publikationen indeholder en gennemgang af både moms- og skatteregler for kørsel i gulpladebiler.

Kørsel i gulpladebiler – op til 4 tons 2020

Use of yellow plate vans – up to 4 tonnes 2020

This publication includes an introduction to the tax and VAT rules for driving private versus business related in a yellow plate van. 

Use of yellow plate vans – up to 4 tonnes 2020

Personalegoder 2020

Publikationen indeholder en generel gennemgang af gældende regler og praksis for beskatning og indberetning af personalegoder samt oversigt over de mest typiske personalegoder opdelt efter beskatning og hvorvidt arbejdsgiver har indberetningspligt.

Personalegoder 2020

Benefits 2020

This publication describes the current legislation and practice on taxation and reporting obligations of benefits. The publication also includes an overview of the most common benefits provided to employees.

Benefits 2020

Fleksible lønpakker 2020

Publikationen indeholder en beskrivelse af arbejdsgivers mulighed for at tilbyde medarbejderen en fleksibel lønpakke. Den fleksible lønpakke kan være et væsentligt værktøj i kampen om at tiltrække og fastholde de bedste og mest kvalificerede medarbejdere. Medarbejderne får større medbestemmelse på sammensætningen af lønpakken, så denne på bedst mulig måde optimeres for medarbejderen – uden at det øger arbejdsgivers omkostninger.

Fleksible lønpakker 2020

Flexible benefits 2020

This publication describes employers’ possibilities to offer their employees a flexible benefit scheme. The flexible benefit scheme can be an important tool to attract and retain the best and most qualified employees. The employees have the possibility to compose and influence their own salary package, in order to optimize their needs and demands at a certain point in their lives – without increasing the cost for the employer.

Flexible benefits 2020

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser 2020

Publikationen giver et overblik over de skattemæssige regler for beskatning af arbejdsgiverbetalte velfærds- og sundhedsydelser. 

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser 2020

Employer-contributed health care 2020

The publication gives an overview of the taxable treatment of employer-paid health care.

Employer-contributed health care 2020

It-beskatning 2020

Publikationen beskriver de skattemæssige konsekvenser af arbejdsgiverbetalt telefoni og bredbånd.

It-beskatning 2020

IT taxation 2020

This publication describes the taxable treatment of employer-paid telephony and broadband.

IT taxation 2020

Personaleforeninger 2020

Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlemmer, der deltager i aktiviteter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret den situation, hvor det drejer sig om medarbejdere, der deltager i diverse aktiviteter i personaleforeninger, som arbejdsgiver har ydet tilskud til.

Personaleforeninger 2020

Staff associations 2020

This publication describes the rules for taxation of employees participating in staff associations. 

Staff associations 2020

Repræsentationsudgifter 2020

Der er stor forskel på den skatte- og momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager en korrekt afgrænsning af sådanne udgifter i forhold til reklame- og salgsomkostninger samt personaleudgifter.

Repræsentationsudgifter 2020

Entertainment costs 2020

Because tax and VAT are treated very differently, it is important that entertainment costs are defined correctly compared to other operating costs, in particular costs for employees (staff costs) as well as sales and advertising costs.

Entertainment costs 2020

Forældrekøb

Har du overvejet, om dit barn selv skal stå på købsaftalen eller om det skal være et traditionelt forældrekøb. Det kunne også være, du gerne ville give lejligheden i gave til barnet allerede nu? Du kan i denne folder finde fordele og ulemper ved disse metoder.

Fordelen ved, at barnet selv står på købsaftalen er, at en eventuel værdistigningen bliver skattefri. Fordelen ved det traditionelle forældrekøb er bl.a., at man kan anvende evt. midler fra en eksisterende virksomhed (ikke et selskab) til købet.

Forældrekøb 2018
Fandt du dette nyttigt?