Insight

Selskabsselvangivelsen skal snart indsendes

Fem ting du skal huske i den forbindelse 

Senest 30. juni 2024 skal selskabsselvangivelsen for indkomståret (kalenderåret) 2023 være indsendt til Skattestyrelsen, men hvilke ting skal man forholde sig til i forbindelse med indsendelsen af selskabsselvangivelsen, og hvor er de typiske faldgruber?

10. maj 2024

 

Fem gode råd til selskabsselvangivelsen

Inden længe skal selskabsselvangivelsen for selskaber, der har kalenderåret som indkomstår, være indsendt til Skattestyrelsen. I forbindelse med den årlige indberetning af selskabsselvangivelsen er der dog flere forhold, du som virksomhed skal være opmærksom på. Vi har derfor samlet fem gode råd til selskabsselvangivelsen – eller oplysningsskemaet som det hedder i dag.

 1. Er grundregistrerings- og sambeskatningsforhold registreret korrekt i DIAS?
 2. Er kildeartsbegrænsede tab registreret korrekt i DIAS?
 3. Er der genoptagelsessager mv. fra tidligere år, der skal tages højde?
 4. Er der sket begivenheder, som påvirker selskabets underskud til fremførsel?
 5. Er kontrollerede transaktioner angivet korrekt og fyldestgørende?

 

Det er vigtigt at have styr på grundregistreringerne

En forudsætning for, at selskabsselvangivelsen kan udfyldes korrekt, er, at grundregistreringerne og sambeskatningsforholdene er registreret korrekt i DIAS. Det betyder konkret, at det er vigtigt at sikre sig, at alle selskaber behørigt indgår i den rigtige sambeskatningskreds i den korrekte periode. I de situationer, hvor der opstår delårsperioder, er det vigtigt at være opmærksom på den særlige opgørelsesmetode, der gælder for afskrivninger på driftsmidler.

Herudover er det vigtigt, at der i situationer, hvor der sker bogføring i fremmed valuta (fx EUR eller USD), er sket oplysning til Skattestyrelsen om princippet for engangsomregning. Er der ikke foretaget oplysning herom til Skattestyrelsen, skal hver enkelt transaktion omregnes til danske kroner på transaktionstidspunktet.

Desuden er det vigtigt at sikre sig, at skattebilaget bliver udarbejdet under den korrekte mindstekravsbekendtgørelse, da der gælder vidt forskellige oplysnings- og notekrav afhængigt af, hvilken mindstekravsbekendtgørelse man er omfattet af.

 

Kildeartsbegrænsede tab

Vi oplever desværre ofte, at kildeartsbegrænsede tab ikke er registreret korrekt på selskabsselvangivelsen. En forudsætning for at kunne anvende kildeartsbegrænsede tab i senere avancer/gevinster er, at der er foretaget indberetning af tabene på tidspunkterne for deres opståen.

 

Korrektioner fra tidligere år

Er der afsluttet skatte- eller genoptagelsessager i løbet af året, er det vigtigt at sikre sig, at evt. tilrettede underskudssaldi, afskrivningssaldi mv. bliver anvendt korrekt i forbindelse med udarbejdelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2023.

 

Begivenheder, der påvirker selskabets underskud til fremførsel

I forbindelse med indtastning af selvangivelsen skal der tages stilling til, hvorvidt der er begivenheder i året, som påvirker selskabets mulighed for fremførsel af underskud. Her anbefales det aktivt at gennemgå alle de scenarier, som oplistes i felt 161.

De typiske situationer, som kan påvirke muligheden for at anvende underskud til fremførsel, er:

 • Skattefrie omstruktureringer
 • Ændringer i ejerkredsen
 • Gældseftergivelser

 

Kontrollerede transaktioner

Som led i udfyldelsen af selvangivelsen skal der tages stilling til, om der har været kontrollerede transaktioner i året. Her er det centralt, at der forinden indtastning af selvangivelsen:

 • Opnås et fuldt overblik over kontrollerede enheder i Danmark og udlandet
 • Skabes et overblik over omfanget af kontrollerede transaktioner, herunder i forhold til områder, hvor der ikke er sket, men burde være sket afregning; eksempelvis, hvis der er undladt renteberegning af mindre med mellemregningskonto med hovedaktionæren
 • Udarbejdes TP-dokumentation i relation til udenlandske transaktioner, og at det sikres, at denne for indkomståret 2023 kan indsendes rettidigt til Skattestyrelsen (29. august 2024)

Personer, der har haft bestemmende indflydelse over kontrollerede enheder/selskaber, skal også indsende oplysning herom. Dette sker ved udfyldelse af blanket 04.021.

 

Har du brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte Deloittes skatteafdeling, hvis du ønsker hjælp til indsendelse af selskabsselvangivelsen eller hjælp til udarbejdelse af dokumentation vedrørende kontrollerede transaktioner.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('