Insight

Udsigt til bedre vilkår for iværksættere

Regeringen vil skabe et iværksætterland i verdensklasse

Regeringen har præsenteret sit forslag til, hvordan det skal være nemmere at være iværksætter og iværksættervirksomhed i Danmark. Der lægges bl.a. op til at afskaffe udbyttebeskatningen på unoterede porteføljeaktier samt øge muligheden for anvendelsen af underskud fra tidligere indkomstår.

12. juni 2024

 

Langt om længe er der udsigt til, at der er blevet lyttet til de mange opråb, danske iværksættere har gjort igennem det sidste lange stykke tid. Regeringen har den 12. juni 2024 præsenteret en lang række initiativer, der skal gøre det lettere at være iværksætter og iværksættervirksomhed i Danmark.

Regeringens udspil kan læses her.

 

De fremlagte initiativer

Regeringens udspil til en ny iværksætterstrategi indeholder en lang række initiativer, og disse omfatter bl.a.:

  • Ophævelse af udbyttebeskatning på unoterede porteføljeaktier. I dag betales der 15,4% i skat af udbytter fra unoterede porteføljeaktier, denne regel ser ud til at blive ophævet.
  • Der indføres regler, der skal sikre, at skattebetalingen kan udskydes, hvis der sker betaling af en salgssum ved en løbende ydelse.
  • Der skal være mulighed for at tilvælge realisationsbeskatning, i stedet for den i dag gældende obligatoriske lagerbeskatning ved selskabers nynoterede porteføljeaktier i en periode på fem år efter børsnotering. Når femårsperioden er udløbet, vil aktien dog overgå til lagerbeskatning, hvorved de urealiserede avancer beskattes i år 5. Der er altså alene tale om en udskydelse af beskatningen.
  • Kapitalkravet til anpartsselskaber skal sænkes til 20.000 kr.
  • Der skal ske forøgelse af grænsen for udbetaling af skattekredit fra i dag op til 5,5 mio. kr. (underskud på 25 mio. kr.) til 7,7 mio. kr. (underskud på 35 mio. kr.). Dette må samtidig tages som udtryk for, at man ønsker at fastholde mulighederne for brug af reglerne i LL § 8B og LL § 8X, herunder også henset til, at man også ønsker at give iværksættere bedre muligheder for bedre at kunne beskytte immaterielle rettigheder, samtidig med at man ønsker at forbedre diverse støtteordninger og finansieringsmuligheder for iværksættere.
  • Afskaffelse af grænsen for, hvor stor en andel af lønnen som nye, mindre virksomheder skal kunne tilbyde som indkomstskattefrie medarbejderaktier. Der vil dog blive indført et krav om en grundløn til medarbejderne.
  • Formindskelse af lønkravet på forskerskatteordningen fra i dag 75.100 kr. (2024) til ca. 60.000 kr. om måneden. 
  • Sikre en forbedret dagpengeret til iværksættere, herunder indførsel af bedre vilkår for selvstændige på barsel.
  • Reglerne for anvendelse af underskud for tidligere indkomstår (60%-reglen) forbedres, så der fremover først sker begrænsning for anvendelse af underskud over 20 mio. kr.

Herudover indeholder udspillet en lang række andre initiativer til fremmelsen af iværksætteri i Danmark ved bl.a. at øge undervisningen i iværksætteri mv., øge universiteternes innovationsindsatser, samtidig med at regeringen ønsker at skabe mere overskuelighed for iværksættere ved at give dem et samlet overblik over lovpligtige autorisationer, tilladelser, tidsfrister og krav.

 

Personers beskatning af aktieindkomst

Også privatpersoner kan se frem til at få noget ud af den nye iværksætterstrategi. Regeringen ønsker nemlig at øge grænsen for beskatning af aktieindkomst med 27% i skat til 80.000 kr. (i dag 61.000 kr.).

Herudover ønsker regeringen at sikre, at der ikke sker dobbeltbeskatning af kapitalejerlån i de situationer, hvor det samme beløb hæves og indskydes flere gange i selskabet. Her vil kapitalejeren fremover alene blive beskattet én gang af det højest hævede beløb i selskabet.

 

Regeringens udspil er endnu ikke vedtaget

Det skal afslutningsvist bemærkes, at der er tale om regeringens udspil til en ny iværksætterstrategi, og at der endnu ikke er sket vedtagelse af den fremsatte strategi.

De fleste ændringer forventes dog at gælde allerede fra 2025.

 

Find English version here.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('