Artikkeli

Mitä Kiinassa tapahtuu ja miksi suomalaisyritysten tulisi varautua muuttuviin arvoketjuihin juuri nyt?  

Maailman geopoliittinen tilanne on muuttunut lyhyessä ajassa arvaamattomaksi. Yritykset kamppailevat erilaisten mahdollisuuksien ja uhkien ristipaineessa, sillä geopoliittinen kehitys ravistelee juuri niitä perusteita, joiden varaan kansainvälisten yritysten liiketoimintamallit on rakennettu. Kiinan asema maailmankaupassa mietityttää monia. Kiinan mahdollisiin riskeihin varautumisessa strategia- ja skenaariotyöstä on huomattava apu.

"Kansainvälisten yritysten näkökulmasta Kiina tarjoaa edelleen monia mahdollisuuksia, mutta myös uhkakuvien määrä on kasvussa. Kiinan markkinat ovat entistä kilpaillummat, paikalliset toimijat kasvattavat osuuttaan ja globaaleihin tuotantoketjuihin liittyvät riskit ovat paljastuneet viime vuosien kriisien aikana. Maan Yhdysvaltoihin ja EU:hun liittyvät geopoliittiset huolet, mutta myös muut uhat, kuten ilmaston lämpenemisen säävaikutukset ovat lisääntyneet”, Deloitten Shanghaissa asuva Kiinan erityisasiantuntija Alan MacCharles linjaa ja jatkaa: 

“Pitkän aikavälin skenaarioista löytyy yhä paljon positiivista, mutta lyhyen aikavälin ennusteissa on enemmän epävarmuutta. Yritysten tulisikin käydä läpi sekä jo muuttuneen tilanteen että mahdollisten tulevaisuuden skenaarioiden vaikutukset liiketoimintaansa. Suunnitelmallisen skenaario- ja strategiatyön avulla yritys on valmiina, mikäli riskit toteutuvat.” 

Kiinaa voi hyvin luonnehtia maailmalaajuiseksi kauppamahdiksi, sillä maan osuus koko maailman bruttokansantuotteesta oli 18,5 prosenttia vuonna 2021. Suomelle Kiina on tärkein kauppakumppani Aasiassa ja tärkeimpiä vienti- ja tuontimarkkinoita maailmanlaajuisesti.

Kuten monista muistakin maista, Suomesta voi olla vaikea löytää hyödykettä, jossa ei olisi Kiinassa valmistettua osaa tai riippuvaista raaka-ainetta. Riippuvuus on erityisen suurta koneissa, laitteissa ja kulkuvälineissä, erilaisissa raaka-aineissa sekä tekstiileissä ja kodintavaroissa.

”Suomalaisyritykset voivat olla hyvin eri tavoin riippuvaisia Kiinasta. Yritysten Kiina-riskit voivat olla toimialakohtaisia, yrityskohtaista ja monilla tosiaan kansainvälisiin jakeluketjuihin liittyviä. Lisäksi käytössä olevat teknologiat ja mahdolliset teknologiasanktiot sekä muuttuvat arvoketjut aiheuttavat päänvaivaa”, Deloitte Suomen konsultoinnin Teknologiastrategiat ja transformaatiot -palvelualueesta vastaava Kimmo Pekkola selventää.
 

Yritysten resilienssi testissä 

Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien kriisitilanteiden yhteydessä myös yritykset joutuivat kohtaamaan uudenlaisia haasteita. Yrityksiltä vaadittiin sopeutumista ja nopeaa päätöksentekoa. Kykyä selviytyä muutoksista sekä kääntää haasteista saadut opit uudeksi, kestäväksi kilpailukyvyksi alettiin kutsua resilienssiksi.  

”Elämme yhä hyvin poikkeuksellista aikaa, ja yritysten resilienssi todella on avainasemassa liiketoiminnan jatkuvuuden takaamisessa. Kiinan sanktiot ja rajoitteet ovat merkittäviä riskejä, joihin täytyy varautua. Kiinan toiminnan seurauksena rajoitteita esimerkiksi teknologian käyttöön voivat asettaa Kiina ja muut osapuolet", esimerkiksi EU ja USA”, Pekkola linjaa ja jatkaa:

"Mahdollisiin kehityssuuntiin voi valmistautua tekemällä kattavan analyysin nykytilanteesta ja skenaarityön tulevaisuuden uhkista ja mahdollisuuksista. Samalla täytyy määritellä, mitä yritys päättää kunkin skenaarion toteutuessa tehdä”. 

Mikäli yrityksen Kiina-riskit toteutuvat, sen täytyy toimia. Valitut toimenpiteet on helpompi toteuttaa, jos varautusmissuunnitelma on tehty huolellisesti ja valitut toimenpiteet listattu ja vastuutettu selkeästi etukäteen.

”Deloitten strateginen skenaariotyöstö auttaa ymmärtämään yhtiön realistista tilannetta Kiinassa nyt ja lähitulevaisuudessa. Voi olla, että edessä ovat jossain kohtaa vaikkapa yritysjärjestelyt, omien Kiina-osakkeiden myyminen tai muutokset ylimmän johdon rooleissa”, Pekkola kertoo.
 

Skenaariotyöstä strategisiin valintoihin 

Erilaisiin tilanteisiin varautuminen on yritysjohdon arkipäivää. Kaikki suunnitelmat eivät koskaan toteudu.

Tehokkaassa ja vaikuttavassa skenaariotyössä luodaan muutakin kuin vaihtoehtoja. Kyse on myös siitä, että on määritelty strategia, jonka avulla voidaan edetä nopeasti, mikäli maailman tila muuttuu. 

”Tärkeintä on tietysti turvata liiketoiminnan jatkuminen joko Kiinassa, Kiinasta huolimatta tai mahdollisesti ilman Kiina-kytköksiä. Päätös tavasta jatkaa on jokaisen yrityksen tehtävä itse, mutta autamme päätökseen johtavien syiden kartoituksessa ja myös mahdollisessa toteutuksessa mielellämme”, Kimmo Pekkola sanoo.

Oliko tieto hyödyllistä?