Novosti

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

EU novosti, srpanj 2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava s ciljem jačanja djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu. Poziv će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Cilj Poziva

Pozivom će se sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.

Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu).

Tematska područja

Projekti se moraju odnositi na jednu ili više odabranih IRI tema u okviru identificiranih tematskih i pod-tematskih prioritetnih područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske: zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio ekonomija.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja) koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.  

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.  

Iznos novčanih sredstava koji će se dodijeliti kroz ovaj Poziv iznosi 770.000.000 HRK.

Najniži iznos potpore iznosi 1.000.000 HRK, a najviši 30.000.000 HRK po projektu.

Maksimalan intenzitet potpore
(postotak opravdanih troškova na projektu)

Malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Organizacija za istraživanje i širenje znanja

Potpore za projekte istraživanja i razvoja

Industrijsko istraživanje

70%

60%

50%

85%

-  Podložno učinkovitoj suradnji

-  Podložno opsežnom širenju znanja

80%

75%

65%

85%

Eksperimentalni razvoj

45%

35%

25%

85%

-  Podložno učinkovitoj suradnji

-  Podložno opsežnom širenju znanja

60%

50%

40%

85%

Potpore za studije izvedivosti

70%

60%

50%

/

Regionalna potpora za ulaganje u opremu za provođenje I&R projekata (izgradnja i opremanje laboratorija)

45%

35%

25%

/

 

 

Prihvatljivi izdaci

Potpore za projekte istraživanja i razvoja

Regionalna potpora za ulaganje u opremu za provođenje I&R projekata

a)  troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na projektu;

b)  neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja;

c)   troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt;

d)  troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;

e)  ostali izdaci poslovanja uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta;

f)   troškovi studije izvedivosti;

g)  troškovi za partnera koji nema sjedište u RH;

h)  PDV za koji prijavitelj ne može osigurati povrat.

a)    troškovi ulaganja u materijalnu imovinu (koja se koristi za aktivnosti Projekta (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema);

b)    troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva)

-      mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;

-      mora se voditi kao imovina koja se amortizira;

-      mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem;

-      mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje pet godina ili tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća.

 

 

 

 

Prihvatljivi su i troškovi upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu).

Razdoblje trajanja provedbe projekta je najviše 42 mjeseci od početka provedbe, ali najkasnije do 30. rujna 2023. godine.

Projektne prijave zaprimat će se od 31. siječnja 2020. godine u 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00 sati.

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava
  • aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava
  • savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava
  • usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.)
  • reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama
 

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Je li Vam ovo bilo korisno?