Rješenja

HR usluge - savjetovanje, praćenje i osiguranje usklađenosti ljudskih potencijala

Zašto HR usluge:

Deloitte pruža širok raspon usluga savjetovanja, praćenja i osiguranja usklađenosti iz područja ljudskih potencijala. Prednosti ugovaranja s Deloitteom tih usluga su mnogostruke, a posebno se izdvajaju sljedeće:

 • Fokusiranje na bitne HR funkcije: postojeći HR odjeli u kompanijama rasterećuju se od bavljenja pitanjima tehničke prirode te im se daje više prostora za razvijanje najbitnijih funkcija HR-a (kao što su pribavljanje novih i razvoj postojećih talenata te praćenje i poticanje razvoja radnika), a sve kako bi što više doprinijeli bolje poslovnom rezultatu kompanije;
 • Efikasnost: ugovaranjem HR usluga postiže se veća efikasnost drugih odjela unutar same kompanije, npr. prodaje, marketinga, razvoja. Kompanija kao poslodavac i njeni menadžeri manje se bave administrativnim funkcijama, a više svojim osnovnim zadacima i razvijanjem poslovanja;
 • Manji troškovi: kompanije na taj način izbjegavaju ili smanjuju značajne troškove radnog odnosa, edukacije i ostalih troškova (uredski prostor, oprema i sl.) osoblja koje bi se navedenim pitanjima bavilo unutar same kompanije. Troškovi ugovorene HR usluge su fleksibilni te se mogu relativno brzo i bez rizika smanjiti u slučaju drugačijih potreba kompanije;
 • Minimiziranje rizika: radno-pravno zakonodavstvo i praksa često se mijenjaju te je za kompanije teško biti posve u toku sa svim ti promjenama i novim praksama koji se tiču uvjeta rada. Ugovaranjem pružanja HR usluga od strane Deloitta, kompanije surađuju s vrhunskim HR stručnjacima koji su u potpunosti upućeni u sve propise te im pomažu smanjiti rizik od potencijalno skupih administrativnih i sudskih postupaka. Deloitte HR stručnjaci nadziru i usklađuju politike i dokumentaciju kompanija sa zakonodavnim zahtjevima kako bi osigurali najveću moguću zaštitu interesa kompanija kao poslodavca.

Koje HR usluge pruža Deloitte:

1. Kadrovska administracija
 • vođenje evidencija i upravljanje sustavom beneficija radnika
 • vođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu
 • vođenje evidencije o korištenju godišnjeg odmora
 • vođenje evidencije o promjenama, i administriranje promjena (npr. promjena plaće, promjena osobnih podataka zaposlenika i slično)
 • priprema plana godišnjih odmora
 • ishođenja potvrda na zahtjev zaposlenika 
2. Pravna i administrativna podrška*
 • izrada ugovora o radu i dodataka 
 • savjetovanje i izrada dokumenata vezanih za radni odnosa članova uprave i drugog ključnog osoblja (tzv. menadžerski ugovori)
 • izrada sporazuma o raskidu radnog odnosa, odluka o otkazu i ostalih dokumenata koji čine osnovu za prestanak radnog odnosa kao i porezno-pravno savjetovanje vezano uz prestanak radnog odnosa
 • izrada pravilnika o radu i izmjena pravilnika o radu u skladu s odlukama organizacije kao i promjenama zakonskih propisa koji utječu na odredbe pravilnika
 • izrada dokumenata i savjetovanje o obvezama poslodavca koji proizlaze iz odredbi pravilnika o radu
 • izrada drugih internih dokumenta društva, a koji je usmjeren na reguliranje prava iz obveza iz radnog odnosa (odluke o godišnjem odmoru, odluke o nagrađivanju i slično)
 • izrada pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta
 • izrada politika nagrađivanja radnika, politike korištenja službenih automobila i drugih oblika osiguravanja povoljne radne atmosfere u organizacijama
 • izrada ugovora o djelu, autorskih ugovora i savjetovanje o takvim i sličnim oblicima samostalnog rada
 • podrška prilikom pripreme dokumenata u slučaju inspekcije rada i zastupanje u postupcima pred inspekcijom rada
 • izrada dokumentacije vezane za zaštitu osobnih podataka radnika i čuvanje tajnosti poslovnih podataka
 • savjetovanje i izrada sporazuma o zabrani natjecanja između radnika i poslodavca
 • savjetovanje iz područja primjene odredbi Zakona o radu, i drugih zakonskih propisa koji se odnose na reguliranje radnog odnosa i prava i obveze poslodavca i radnika i izrada drugih potrebnih dokumenata

* Pravnu podršku pružaju hrvatski odvjetnici s kojima Deloitte usko surađuje u sklopu Deloitte Legal mreže.

3. Stres-test pripremljenosti društva na radno-pravnu inspekciju - dubinsko snimanje dokumentacije
 • analiza dokumentacije društva koju radno-pravna inspekcija redovno traži prilikom provođenja inspekcijskog nalaza, s ciljem utvrđivanja rizika društva u slučaju takvog nadzora posebno:
  • analiza pravilnika o radu i ostalih internih dokumenata s ciljem utvrđivanja usklađenosti s mjerodavnim propisima
  • pregled ugovora o radu i ostalih dokumenata vezanih za radni odnos radnika s ciljem utvrđivanja usklađenosti s mjerodavnim propisima
  • pregled uzoraka izvadaka iz evidencija o radnicima i radnom vremenu
  • pregled sustava prijava radnika na socijalno osiguranje
  • pregled rasporeda godišnjih odmora za tekuću godinu
  • pregled uzoraka obračuna plaća
  • pregled ostalih potrebnih dokumenata
 • savjetovanje oko potrebnih izmjena / nadopuna dokumentacije za slučaj nadzora radno-pravne inspekcije
 • pregled ugovora o radu i osobne dokumentacije radnika radi provjere usklade dokumentacije s promjenama u poziciji, plaći radnika i slično
4. Ostale usluge
 • praćenje promjena u radno-pravnom zakonodavstvu, pravodobno informiranje društva o promjenama i pružanje podrške prilikom implementacije promjena i osiguravanju usklađenosti s propisima
 • obračun otpremnine; naknade za neiskorišteni godišnji odmor; procjena troška isplate bonusa, primitaka u naravi i slično.

Ovisno o potrebama klijenta, Deloitte stručnjaci za HR podršku mogu određeni dio zadataka odrađivati u poslovnim prostorijama klijenta ili na drugim mjestima prema potrebi. Ova je usluga od posebnog značaja u situacijama kada postoji privremena potreba za popunjavanjem radnog mjesta na određeno vrijeme.

Želite li saznati više o uslugama koje pružamo, načinu na koji to radimo i kako osiguravamo da klijenti budu u potpunosti zadovoljni našim radom, kontaktirajte nas!