Our offices

Takasaki

Deloitte Touche Tohmatsu LLC 
Tel: +81 27 320 6061 / Fax: +81 27 326 6153

Deloitte Tohmatsu Tax Co. 
Tel: +81 27 367 7501 / Fax: +81 27 367 7502 

Takasaki

16-11 Sakae-cho, Takasaki East Tower. 370-0841

View map