Handboek Externe Verslaggeving 2021 | Deloitte Netherlands

Article

Handboek Externe Verslaggeving 2022

Een praktische handleiding voor het toepassen van NL GAAP

Het Handboek Externe Verslaggeving 2022 vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP. In dit handboek behandelen wij in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP.

Handboek Externe Verslaggeving

In het Handboek Externe Verslaggeving leest u:

  • Richtlijnen voor het opstellen van uw jaarrekening volgens NL GAAP
  • Belangrijke verschillen tussen NL GAAP en IFRS
  • Praktische voorbeelden per onderwerp
  • Relevante wetteksten en besluiten

Nederlandse rechtspersonen kunnen de jaarrekening opstellen volgens NL GAAP dan wel volgens IFRS. Dat geldt niet voor ondernemingen die een notering hebben aan een gereglementeerde markt in de EER (bijvoorbeeld EuroNext Amsterdam). Zij dienen IFRS toe te passen in de geconsolideerde jaarrekening. Dit handboek is niet primair gericht op IFRS. Daarvoor verwijzen wij naar andere (IFRS-gerelateerde) uitgaven van Deloitte en naar IAS Plus, onze website over IFRS (www.iasplus.com). Wel vermelden wij per onderwerp de belangrijke verschillen tussen NL GAAP en IFRS.

Omdat dit handboek primair is gericht op rechtspersonen die NL GAAP toepassen wordt in dit handboek niet ingegaan op aanvullende voorschriften die gelden voor beursgenoteerde rechtspersonen en andere organisaties van openbaar belang. Dit betreft onder meer aanvullende vereisten aan het bestuursverslag, het verslag van de raad van commissarissen, het bezoldigingsverslag en specifieke aspecten, zoals de wijze van openbaarmaking en toezicht door de AFM. Hiervoor zijn aparte publicaties ‘Financial reporting requirements for Dutch listed and other public interest entities’ beschikbaar. Wel is in dit handboek steeds aangegeven van welke vrijstellingen beursgenoteerde rechtspersonen en andere organisaties van openbaar belang geen gebruik kunnen maken. Verder zijn de specifieke vereisten aan het bestuursverslag, het verslag van de raad van commissarissen en het bezoldigingsverslag opgenomen in de Deloitte Checklist Externe Verslaggeving.

Per onderwerp geven wij praktische voorbeelden. Ten behoeve van middelgrote en kleine rechtspersonen besteedt het handboek per onderwerp ook aandacht aan de inrichtingsvrijstellingen voor deze rechtspersonen. De publicatievrijstellingen van middelgrote en kleine rechtspersonen worden niet behandeld in dit handboek. Daarvoor verwijzen wij naar onze Checklist Externe Verslaggeving. De verslaggeving door microrechtspersonen wordt specifiek behandeld in hoofdstuk 39. De verslaggeving door stichtingen en verenigingen wordt besproken in de hoofdstukken 40 en 41.

Aanvragen

Handboek Externe Verslaggeving 2022

Ontvang uw exemplaar

Checklist externe verslaggeving

Onze checklist voor externe verslaggeving maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker. De checklist is nu ook beschikbaar in het Engels.

Deloitte stelt deze checklist gratis beschikbaar. Klik op de button aan de rechterzijde om de checklist te downloaden.

Checklist Externe Verslaggeving

Download checklist

Wijzigingen NL GAAP jaareditie 2021

In de jaareditie 2021 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn diverse nieuwe richtlijnen opgenomen en bestaande richtlijnen verduidelijkt. In factsheets zijn de belangrijkste wijzigingen samengevat. De factsheets zijn beschikbaar in Nederlandstalige en Engelstalige versies en kunnen hier worden gedownload.

Wijzigingen NL GAAP jaareditie 2021

open in new window Bekijk wijzigingen

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Handboek Externe Verslaggeving of over de Checklist Externe Verslaggeving? Neem dan contact op met Corné Kimenai via de onderstaande contactgegevens.

Did you find this useful?