Privacy

Privacyverklaring

Laatst herzien: 24 mei 2018

English

Introductie

Deloitte.com omvat verscheidene afzonderlijke mondiale, landelijke, regionale of praktijk-gebonden websites; elke website wordt verzorgd door Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") of door een van de aangesloten kantoren of daaraan verwante entiteiten (gezamenlijk te noemen het "Deloitte-netwerk"). Deze afzonderlijke websites staan aangegeven in de rechterbovenhoek van elke webpagina.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de specifieke websites van deloitte.com die voor Nederland bestemd zijn, zoals vermeld in de rechterbovenhoek, hierna te noemen "deze Website". Voor meer informatie over Privacy zie het Privacybeleid.

Deloitte Nederland, de voor Nederland aangesloten member firm bij DTTL (hierna ook te noemen “wij”, “ons” of “onze”) is een mondiale organisatie die bewust met uw privacy omgaat. Wij zijn de entiteit binnen het Deloitte-netwerk die deze Website verzorgt, en in deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij via deze Website verzamelde gegevens van bezoekers beschermen.

Wij wijzen u erop dat de afzonderlijke mondiale, landelijke, regionale of praktijk-gebonden websites die vallen onder deloitte.com verzorgd worden door andere entiteiten binnen het Deloitte-netwerk en dus niet door ons. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op die en andere mogelijk aan deze Website gekoppelde websites. Wij raden bezoekers aan elke privacyverklaring van die andere websites goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door privacyverklaringen die specifiek zijn voor bepaalde delen van deze Website (bijv. personeelswerving). Neem voor meer informatie over de wervingsprocedure via internet de daarvoor geldende specifieke verklaring door.

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met webmaster services via de link 'contact'.

 

Gegevensverzameling

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de Website. Deze Website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer.

Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op blogs, fora, wiki's en andere sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

 

Logboekgegevens, cookies en webbakens

Deze Website verzamelt standaard internetlogboekgegevens, zoals uw IP-adres, type browser en taal, toegangstijdstip en verwijzende websiteadressen. Om te zorgen voor een goed beheer van deze Website en een zo makkelijk mogelijke navigatie kunnen wij of onze serviceproviders gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen) of Webbakens (elektronische afbeeldingen waardoor deze Website kan tellen hoeveel bezoekers een specifieke pagina hebben bezocht en toegang tot bepaalde cookies kan krijgen) voor het verzamelen van totaalgegevens. Aanvullende gegevens over hoe wij gebruikmaken van cookies en andere volgtechnologieën en hoe u daar zeggenschap over houdt, staat vermeld in onze mededeling over cookies.

 

Gebruik van gegevens

Het kan zo zijn dat u persoonsgegevens via deze Website verstrekt, bijv. om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een evenement via deze Website bij te wonen, op een onderzoek te reageren, of om een verzoek te doen tot verzending van mededelingen over een specifiek interessegebied. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om deze Website en aanverwante aan u geleverde diensten aan uw wensen aan te passen en te verbeteren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u reclamematerialen te sturen of berichten over diensten die door entiteiten binnen het Deloitte-netwerk worden verleend, als wij daarvan denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Ook mogen wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door entiteiten binnen het Deloitte-netwerk zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.

U mag ons te allen tijde verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via deze Website door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt.

 

Bekendmaking gegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan andere entiteiten binnen het Deloitte-netwerk verstrekken zodat u informatie ontvangt die voor u van belang kan zijn, en om markt- of ander onderzoek te verrichten. Persoonsgegevens mogen ook aan andere entiteiten binnen het Deloitte-netwerk en anderen worden verstrekt om daarmee aan uw verzoeken (om inlichtingen) te voldoen, als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een verkoop, desinvestering, reorganisatie, fusie of acquisitie, of wanneer die partijen informatie namens ons verwerken.

Alhoewel het mogelijk is dat we informatie die betrekking heeft op bezoekers verstrekken aan service providers die deze informatie voor ons verwerken, is het niet gebruikelijk dat we deze informatie delen met derde partijen of andere onderdelen binnen het Deloitte-netwerk ten behoeve van secundaire of niet gerelateerde doeleinden tenzij ze op andere wijze bij de verzameling openbaar zijn gemaakt.

Het is echter mogelijk dat persoonsgegevens grensoverschrijdend worden verzonden aan andere onderdelen binnen het Deloitte-netwerk of aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. Het voorgaande houdt tevens in dat er overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt aan landen of regio's zonder wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de bescherming die de bezoeker van de website in zijn land van oorsprong geniet. Desalniettemin zullen wij ten aanzien daarvan telkens gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze waarbij sprake is van een ‘adequaat beschermingsniveau’.

Door via deze Website informatie te verstrekken gaat u akkoord met bekendmakingen zoals hiervoor omschreven.

 

Blogs, fora, wiki's en andere sociale media

Deze Website kan ruimte bieden aan diverse blogs, fora, wiki's en andere sociale-mediatoepassingen of diensten waarmee u inhoud met andere gebruikers kunt delen (gezamenlijk te noemen “Sociale-mediatoepassingen”). Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan een Sociale-mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan Sociale-mediatoepassingen.

 

Inzage in gegevens

Individuen die hun rechten willen uitoefenen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) bijvoorbeeld gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen dienen contact op te nemen met de Deloitte Privacy office via de 'contact'-link. Kies bij onderwerp “Privacy” en dien in het veld “Bericht” uw verzoek in. In dit document vindt u toelichting bij het indienen van uw verzoek en waar uw verzoek aan moet voldoen. Indien uw verzoek niet aan deze vereisten voldoet kunnen wij mogelijk uw verzoek niet in behandeling nemen. Huidige Deloitte werknemers verwijzen wij naar de interne website (MyDeloitte) om een verzoek in te dienen. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Beveiliging van informatie

Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een redelijke commerciële standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze Website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

 

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

 

Bescherming van privacy van kinderen

Wij begrijpen dat het belangrijk is om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van internet te beschermen. Deze Website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 13 of jonger. Het is geen beleid van ons om opzettelijk informatie over personen van 13 of jonger te verzamelen of te bewaren.

 

Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van deze Website, laat dit dan aan webmaster services weten via de 'contact'-link.

 

Privacy Statement

Most recently revised: 24 May 2018

Dutch

Introduction

Deloitte.com comprises several, separate, global, national, regional or practice-specific websites; each website is administered by Deloitte Touche Tohmatsu Limited (‘DTTL’) or by one of the affiliated firms or entities related thereto (jointly referred to as the ‘Deloitte Network’). These separate websites are listed in the top right corner of every web page.

This Privacy Statement applies exclusively to the specific deloitte.com websites that are intended for the Netherlands, as referred to in the top right corner, hereinafter referred to as ‘this Website’. For more information about Privacy, see the Privacy Policy.


Deloitte Netherlands, the member firm affiliated to DTTL for the Netherlands (hereinafter also referred to as ‘we’, ‘us’, or ‘our’) is a global organisation that handles your privacy consciously. We are the entity within the Deloitte Network responsible for this Website and in this Privacy Statement we explain how we protect the data of visitors collected via this Website.

We point out to you that the separate global, national, regional or practice-related websites that fall under deloitte.com are administered by other entities within the Deloitte Network and therefore not by us. This Privacy Statement does not apply to these or to other possible websites linked to this Website. We recommend visitors to read every privacy statement of those other websites properly before providing personal data.

This Privacy Statement may from time to time be supplemented or amended by privacy statements that are specific for particular parts of this Website (personnel requirement for example). For more information about the recruitment process via the internet, please read the applicable specific statement.

Should you have any further questions about this Privacy Statement, please contact webmaster services via the 'contact‘ link.

 

Data collection

As a visitor, you can use the Website without providing personal data. This Website only collects data that is clearly and voluntarily provided by visitors. This data may include: your name, current position, business address, e-mail address, telephone number and fax number.

We may also retain and maintain the content you have provided including entries on blogs, forums, wikis and other social media applications and services that we may provide.

We do not collect special personal data, such as data relating to race or ethnic origin, religious conviction, criminal record, physical and mental health status or sexual orientation of visitors. If necessary, we will ask for your express consent concerning the collection and use of such data.

 

Logbook details, cookies and web beacons

This Website collects as standard internet logbook details such as your IP address, browser type and language, access time and referring website addresses. To ensure the proper management of this Website and the easiest possible navigation we, or our service providers, may use cookies (small text files that are stored in the browser of a user) or Web Beacons (electronic images allowing this Website to count how many visitors have visited a specific page and may gain access to particular cookies) for the collection of overall data. Additional information on how we use cookies and other tracking technologies and how you keep control over such is included in our Cookie Notice.

 

Use of data

It may be the case that you provide personal data via this Website, to gain access to specific content for example, or to attend an event via this Website, to respond to a survey or to submit a request to issue notifications on a particular field of interest. In these instances the information you have provided is used to comply with your request and to attune and improve this Website and its associated services to your requirements. We may also use your personal data for marketing purposes, send you promotional material or notify you about services provided by entities within the Deloitte Network if we think they are of interest to you. We may also contact you to request feedback on services that have been provided by entities within the Deloitte Network or for marketing or other research purposes.

Your personal data may also be used to protect our rights or property or those of our users and, if necessary, to comply with legal proceedings.

You may at all times request us to no longer send you e-mails or notifications that are created in response to the personal data provided by you via this Website.

 

Disclosure of data to third parties

We may provide your personal data to other entities within the Deloitte Network so that you receive information that may be of interest to you, or to carry out market research or other forms of research. Personal data may also be provided to other entities within the Deloitte Network and others in order to comply with your requests (for information), as part of a business transaction, such as a sale, divestment, reorganisation, merger or acquisition, or when parties process information on our behalf.

Although it is possible that we provide information relating to visitors to service providers who process this information on our behalf, it is not usual that we share this information with third parties or other parts within the Deloitte Network for the benefit of secondary or unrelated purposes, unless they have been made public in another way during their collection.

It is, however, possible that personal data is transferred cross-border to other parts within the Deloitte Network or to third parties for the purposes as set out above. The above also means that there may be a transfer of personal data to countries or regions without legislation protecting personal data that is equal to the protection the visitor to the Website enjoys in his country of origin. However, each time we will take suitable measures in this respect, so that in a situation in which such transfer of data takes place, this transfer of data always takes place in a manner where there is an ‘adequate level of protection’.

By providing information via this Website, you agree with the disclosures as set out above.

 

Blogs, forums, wikis and other social media

This Website may offer space to various blogs, forums, wikis and other social media applications or services through which you can share content with other users (jointly referred to as ‘Social Media Applications’). Any personal data or other contributions from you to a Social Media Application may be read, collected and used by other users of such an application; we have little or no control over this. We are therefore not responsible for the use or abuse by others of personal data or other contributions from you to Social Media Applications.

 

Access to data

Individuals wishing to exercise their rights under the General Data Protection Regulation (GDPR), such as accessing or updating data, or who wish to unsubscribe for notifications for example, must contact the Deloitte Privacy office via the 'contact‘ link. Select the ‘Privacy’ subject and submit your request in the ‘Message’ field. In this document, you will find an explanation of the submission of your request and what your request has to comply with. If your request does not comply with these requirements, we may not process your request. We refer current Deloitte employees to the internal website (MyDeloitte) if they want to submit a request. In all other cases, we process requests for access or amendment of data on the basis of the provisions in the applicable laws and regulations.

 

Information security

We have technological and operational security of a reasonable commercial standard to protect all the information provided by visitors via this Website against disclosure to, or inspection, change or destruction by unauthorised parties.

 

Changes to our Privacy Statement

We may adjust or change this Privacy Statement from time to time as we see fit. If we make changes, we will amend the revision date stated above and the amended or changed version applies to you and your data from the date of revision. We recommend that you regularly read this Privacy Statement so that you are always aware of the way in which we protect your data.

 

Protection of the privacy of children

We understand the importance of protecting the privacy of children in the interactive world of the internet. This Website was not designed for, or intentionally aimed at, children of 13 years or younger. It is not our policy to intentionally collect or retain information of persons of 13 years or younger.

 

Questions from visitors

If you have any questions or concerns about your privacy in respect of the use of this Website, please contact webmaster services via the 'contact‘ link.