About us

Complaints procedure

Deloitte Netherlands has a complaints procedure about which this page shows you more information.

Go directly to

Dutch

Deloitte has made integrity, quality awareness, compliance and ethical conduct its priority. To this end, it has put in place a complaints procedure. This procedure is the elaboration of or a supplement to the applicable laws and regulations, internal and external rules, codes, and procedures.

Who can use the complaints procedure?

Complaints handling

How can a complaint be submitted?

Composition of the complaints committee

Deloitte Speak Up

Who can use the complaints procedure?

Both Deloitte employees, clients and third parties can submit a complaint.
Complaints may relate to:

 • Deloitte’s regular services
 • transgressive behaviour, such as sexual and other types of harassment, violence, discrimination, or bullying
 • other objectionable actions
   

Complaints handling

A complaints committee has been put in place to deal with complaints within the scope of the complaints procedure. This committee has a right to provide advice and is obliged to investigate and handle complaints confidentially and with due care. All members are bound by strict rules of confidentiality.
Please read the following information carefully before submitting a complaint:

 • Complaints can only be handled if they are properly substantiated. When submitting a complaint, make sure to append a clear, written substantiation.
 • Complaints should basically first be brought to the attention of the professional who is directly involved. If the complaint is not dealt with satisfactorily, you can turn to the complaints committee. Notwithstanding the above, a complaint can be submitted directly to the complaints committee and/or a complaint can be handled anonymously if there is a compelling reason to do so. The rules provide for the limits
 • The possibility to investigate and deal with verbal complaints, untraceable complaints, and external anonymous complaints will be assessed on a case-by-case basis.

How can a complaint be submitted?

Complaints can be sent to:
Deloitte
attn. complaints committee
Antwoordnummer 5132
3000 VB Rotterdam
(no stamp needed)

You can also send an email to NL BC Complaints.
 

Composition of the complaints committee

The complaints committee comprises two permanent members. Depending on the content of the complaint and the circumstances, it will appoint one or more temporary committee members. The permanent committee currently comprises:

 • Carlo Renne (Chair)
 • Peter Janssen (Secretary)
   

Deloitte Speak Up

Deloitte Speak Up is Deloitte’s hotline for confidentially reporting undesirable conduct or suspicions thereof and for asking questions about rules of conduct and integrity. The hotline is available 24/7, 365 days a year. Since an independent party manages the hotline, confidentiality and (if so desired) anonymity are guaranteed. Deloitte Speak Up is available to Deloitte’s employees, suppliers, business relationships, and third parties. You can share your concerns or ask questions at http://deloittespeakup.ethicspoint.com/.

Klachtenregeling

English

Deloitte Nederland kent een klachtenregeling. Op deze pagina leest u meer over deze klachtenregeling.

Deloitte hecht veel belang aan integriteit, kwaliteitsbewustzijn, compliance en ethisch handelen als prioriteit. In dat kader heeft zij een Klachtenregeling ingesteld. Deze regeling vormt de uitwerking van dan wel een aanvulling op de toepasselijke wet- en regelgeving en (interne) reglementen, codes en procedures.

Voor wie is de Klachtenregeling bedoeld?

Klachtbehandeling

Hoe kan een klacht worden ingediend?

Samenstelling Klachtencommissie

Deloitte Speak Up
 

Voor wie is de Klachtenregeling bedoeld?

Zowel medewerkers van Deloitte als cliënten en derden, kunnen een klacht indienen.
Klachten kunnen betrekking hebben op:

 • de reguliere dienstverlening van Deloitte
 • als op normoverschrijdend gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, geweld, discriminatie of pesten
 • anderszins laakbaar handelen
   

Klachtbehandeling

Voor de behandeling van klachten die vallen onder de Klachtenregeling is een Klachtencommissie ingesteld. Deze commissie heeft een adviesrecht en is verplicht klachten vertrouwelijk en zorgvuldig te onderzoeken en te behandelen. Alle leden zijn gebonden aan strikte regels ten aanzien van geheimhouding.

Lees voordat u een klacht indient, onderstaande informatie zorgvuldig door:

 • Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen indien ze zijn voorzien van een goede onderbouwing. Zorg bij het indienen van een klacht dat deze voorzien is van een heldere, schriftelijke onderbouwing.
 • Klachten dienen in beginsel in eerste instantie bij de direct betrokken professional onder de aandacht te worden gebracht. Bij niet afdoende afhandeling kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie. Indien daarvoor een zwaarwegende reden is, kan in afwijking van het voorgaande een klacht rechtstreeks bij de Klachtencommissie worden ingediend en/of kan een klacht anoniem worden behandeld. De regeling geeft aan binnen welke grenzen dat mogelijk is.
 • De mogelijkheid van onderzoek en behandeling van mondelinge klachten, niet-traceerbare klachten en externe anonieme klachten wordt per geval beoordeeld.
   

Hoe kan een klacht worden ingediend?

Klachten kunnen worden gestuurd naar:

Deloitte
T.a.v. de Klachtencommissie
Antwoordnummer 5132
3000 VB Rotterdam
(geen postzegel nodig)

U kunt ook een e-mail sturen naar NL BC Complaints.
 

Samenstelling Klachtencommissie

De Klachtencommissie bestaat uit twee permanente leden en benoemt naar gelang van de inhoud van de klacht en de omstandigheden, één of meer tijdelijke commissieleden. De permanente commissie bestaat momenteel uit:

 • Carlo Renne (Voorzitter)
 • Peter Janssen (Secretaris)
   

Deloitte Speak Up

Deloitte Speak Up is het meldpunt van Deloitte waar je vertrouwelijk ongewenst gedrag of vermoedens daarvan kunt melden en vragen over gedragsregels en integriteit kunt stellen. Het meldpunt is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bereikbaar. Het beheer van het meldpunt ligt bij een onafhankelijke partij zodat vertrouwelijkheid en (indien gewenst) anonimiteit gegarandeerd zijn. Deloitte Speak Up is beschikbaar voor medewerkers, leveranciers, zakelijke relaties en derde partijen van Deloitte. Je kunt je zorgen delen of vragen stellen op http://deloittespeakup.ethicspoint.com/

Go directly to

Did you find this useful?