About us

Klachtenregeling

Deloitte Nederland kent een klachtenregeling. Op deze pagina leest u meer over deze klachtenregeling.

Deloitte hecht veel belang aan integriteit, kwaliteitsbewustzijn, compliance en ethisch handelen als prioriteit. In dat kader heeft zij een Klachtenregeling ingesteld. Deze regeling vormt de uitwerking van dan wel een aanvulling op de toepasselijke wet- en regelgeving en (interne) reglementen, codes en procedures.

Voor wie is de Klachtenregeling bedoeld?

Zowel medewerkers van Deloitte als cliënten en derden, kunnen een klacht indienen.
Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • de reguliere dienstverlening van Deloitte
  • als op normoverschrijdend gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, geweld, discriminatie of pesten
  • anderszins laakbaar handelen

Klachtbehandeling

Voor de behandeling van klachten die vallen onder de Klachtenregeling is een Klachtencommissie ingesteld. Deze commissie heeft een adviesrecht en is verplicht klachten vertrouwelijk en zorgvuldig te onderzoeken en te behandelen. Alle leden zijn gebonden aan strikte regels ten aanzien van geheimhouding.

Lees voordat u een klacht indient, onderstaande informatie zorgvuldig door:

  • Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen indien ze zijn voorzien van een goede onderbouwing. Zorg bij het indienen van een klacht dat deze voorzien is van een heldere, schriftelijke onderbouwing.
  • Klachten dienen in beginsel in eerste instantie bij de direct betrokken professional onder de aandacht te worden gebracht. Bij niet afdoende afhandeling kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie. Indien daarvoor een zwaarwegende reden is, kan in afwijking van het voorgaande een klacht rechtstreeks bij de Klachtencommissie worden ingediend en/of kan een klacht anoniem worden behandeld. De regeling geeft aan binnen welke grenzen dat mogelijk is.
  • De mogelijkheid van onderzoek en behandeling van mondelinge klachten, niet-traceerbare klachten en externe anonieme klachten wordt per geval beoordeeld.

Hoe kan een klacht worden ingediend?

Klachten kunnen worden gestuurd naar:

Deloitte
T.a.v. de Klachtencommissie
Antwoordnummer 5132
3000 VB Rotterdam
(geen postzegel nodig)

U kunt ook een e-mail sturen naar NL BC Complaints.

Samenstelling Klachtencommissie

De Klachtencommissie bestaat uit drie permanente leden en benoemt indien aan de orde, naar gelang van de inhoud van de klacht en de omstandigheden, één of meer tijdelijke commissieleden. De permanente commissie bestaat momenteel uit:

  • Liesbeth Mol (Voorzitter)
  • Anne-Marie de Jeu-Kuipers (deputy Ethical Officer)
  • Olga Bakker (Secretaris)

Deloitte Speak Up

Deloitte Speak Up is het meldpunt van Deloitte waar je vertrouwelijk ongewenst gedrag of vermoedens daarvan kunt melden en vragen over gedragsregels en integriteit kunt stellen. Het meldpunt is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bereikbaar. Het beheer van het meldpunt ligt bij een onafhankelijke partij zodat vertrouwelijkheid en (indien gewenst) anonimiteit gegarandeerd zijn. Deloitte Speak Up is beschikbaar voor medewerkers, leveranciers, zakelijke relaties en derde partijen van Deloitte. Je kunt je zorgen delen of vragen stellen op http://deloittespeakup.ethicspoint.com/

Did you find this useful?