Recht op goed basisonderwijs in Nederland onder druk door tekort aan leraren

Article

Recht op goed basisonderwijs in Nederland onder druk door tekort aan leraren

Oplossingen tegen kansenongelijkheid en het lerarentekort in het basisonderwijs

Via de Deloitte Impact Foundation werken wij samen met de Maatschappelijke Alliantie aan een strategie en ontwikkeling van duurzame oplossingen voor het lerarentekort in Nederlandse achterstandswijken. Daarmee wordt de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs voor onze kinderen gewaarborgd.

Nijpend tekort aan leraren

In 2020 is er een tekort van 4.000 fte in het primair onderwijs. Dit tekort loopt in 2025 op naar 10.000 fte. De kwaliteit en continuïteit van het onderwijs en de ontwikkeling van het kind komen daardoor in gevaar. Een conclusie uit het rapport ‘De staat van het Onderwijs’ is dat het lerarentekort bij scholen waar meer dan driekwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft, vijf keer zo groot is als bij scholen waar minder dan een kwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Dit houdt in dat deze scholen met de meest kwetsbare leerlingenpopulatie de grootste lerarentekorten hebben. Daarnaast neemt de ongelijkheid in kansen op goed onderwijs voor groepen leerlingen in Nederland steeds verder toe. Op lange termijn resulteert dit tot drastische gevolgen voor onze samenleving en (kennis-)economie. Dit maatschappelijke probleem kan alleen duurzaam en effectief opgelost worden wanneer fondsen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en scholen (beter) gaan samenwerken.

Video Maatschappelijke Alliantie over Nieuw-West

Samenwerken aan de toekomst van het onderwijs

De Maatschappelijke Alliantie heeft daarom de Onderwijs Alliantie gevormd en op donderdag 24 september 2020 een manifest aangeboden aan Minister Slob.
De Deloitte Impact Foundation werkt in de Onderwijs Alliantie samen met Stichting Westelijke Tuinsteden (primair onderwijs), KidsRight, ING, BMC en Tata
Consultancy Services. De Onderwijs Alliantie gaat met meerdere partners werken aanduurzame, innovatieve en schaalbare (praktijk) oplossingen. Gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, JINC en Jantje Beton zijn hier voorbeelden van.

We ondersteunen basisscholen met een transitie die gericht is op het terugdringen van het lerarentekort, werkdrukverlaging, het anders organiseren van het onderwijs en de versterking van de wijk. Daarnaast sluiten we aan bij (landelijke) initiatieven op deze gebieden en faciliteren en ondersteunen we door kennis, instrumenten, onderzoek en beschikbare netwerken
in te zetten.

Goed onderwijs voor ieder kind

Johan Stuiver, Director Public Sector bij Deloitte, over dit project: “Samen met onze partners leveren wij een bijdrage aan het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs en het oplossen van het lerarentekort. Niet alleen voor de toekomst van het onderwijs, maar ook die van onze kinderen. Wij zetten onze innovatie- en implementatiekracht in om basisscholen in de grootstedelijke regio’s te ondersteunen bij het terugdringen van het lerarentekort en de ontwikkelkansen van kinderen, met name in kwetsbare buurten, te vergroten. Samen werken we aan goed onderwijs voor ieder kind.” Wij zijn van mening dat met de inzet van publiek-private samenwerking we een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van complex maatschappelijke vraagstukken’’.

Het manifest

De betrokken partijen hebben commitment uitgesproken over het ondersteunen van scholen en initiatieven en hebben dit vastgelegd in het manifest. Dit commitment is gebaseerd op de geïdentificeerde hulpvragen, succesvoorwaarden en belemmeringen. De Onderwijs Alliantie wordt nog verder uitgebreid met meerdere partijen zodat er meer ondersteuningsmogelijkheden zijn voor meerdere type hulpvragen.

Deloitte is vertegenwoordigd in de Stuurgroep Onderwijs
Alliantie door Johan Stuiver (voorzitter) en Denise Kroon (projectmanager). Via
de Deloitte Impact Foundation is commitment met betrekking tot de onderstaande punten:       

  • Ondersteuning van basisscholen in grootstedelijke regio’s bij realisatie publiek-private samenwerking met de wijk en bedrijven;        
  • Inzet van innovatie-en implementatiecapaciteit en tools (o.a. PPS strategiemodel) bij grootstedelijke initiatieven;
  • Realisatie van een platform (koppeling vragen basisscholen aan kennis en implementatie kracht van andere partijen);      
  • Procesmonitoring grootstedelijke initiatieven; 
  • Voorzitterschap Stuurgroep.

b

Did you find this useful?