GREXpert: gebiedsontwikkeling, grondeconomie en vastgoedbeheer | Deloitte

Article

GREXpert: gebiedsontwikkeling, grondeconomie en vastgoedbeheer

De GREXpert is een periodieke publicatie voor bestuurders en professionals die werkzaam zijn op het terrein van gebiedsontwikkeling, grondeconomie, vastgoedbeheer en aanverwante onderwerpen.

Download GREXpert nummer 49

In de juni 2019 editie:

 • Regionale prijsverschillen koopwoningmarkt nemen toe, maar niet overal - Hielke Bos, Claire Steijn
 • Flexibele bestemmingsplannen versus het BBV - Frank ten Have
 • Risico’s in de grondexploitatie - Hakan Celik
 • Nieuw Handboek grondbeleid - Marisa Kes, Ian Mouser
GREXpert nummer 49

Download GREXpert nummer 48

In de februari 2019 editie:

 • Kansen en risico’s van een “oververhitte” vastgoedmarkt - Frank ten Have
 • Afbakening van de binnenstedelijke grondexploitatie - Hielke Bos, Anne-Margriet de Winter
 • Meer duidelijkheid over openingsbalans vpb - Ronald Frins
GREXpert nummer 48

Download GREXpert nummer 47

In de juli 2018 editie:

 • Smart Targeting Tool voor uitgifte bedrijventerreinen - Sjors Berns, Thomas van Bergen
 • Tussentijdse winstneming grondexploitaties, lust of last? - Hakan Celik
 • Update vpb-plicht grondbedrijven - Ronald Frins, Thibault Marsmans
 • Nieuwe naam GREXpert? - Hielke Bos
GREXpert nummer 47

Download GREXpert nummer 46

In de april 2018 editie:

 • Bouwproductie in de stad in perspectief: aandacht voor de structurele issues graag – Hielke Bos
 • Economische effecten gebiedsontwikkeling: naar een bredere basis voor besluitvorming – Sofie Woldring
 • Circulaire economie op bedrijventerreinen: hoe kan de lokale overheid hieraan bijdragen? – Eliza Janssen
 • Tijd voor modern aanbesteden in gebiedsontwikkeling: Artificial Intelligence bij aanbestedingen - Irmela Kodzaga

GREXpert nummer 46

Download GREXpert nummer 45

In de jan 2018 editie:

 • Stilvallen bouwproductie dreigt: gemeentelijke grondexploitaties gehalveerd – Hakan Celik
 • Bij 3% sociale huurwoningen zijn huurprijs, marktwaarde en inkomen in balans: betekenis voor woningbouwprogrammering – Hielke Bos, Frank ten Have
 • PPS: positieve prikkels tot samenwerking: sneller, beter en goedkoper – Frank ten Have
GREXpert nummer 45

Download GREXpert nummer 44

In de juli 2017 editie:

 • Planeconoom nieuwe stijl, manager van stedelijke assets: verslag van een ronde tafel gesprek – Frank ten Have
 • Ruimtelijke inpassing energietransitie: aan de slag met de Omgevingswet – Ferdinand Michiels, Arnold de Boer
 • Ontwikkelingen Vpb-plicht grondbedrijf: een toelichting op de belangrijkste discussiepunten – Gert-Jan de Ruiter, Ronald Frins, Vera Ruijs
GREXpert nummer 44

Download GREXpert nummer 43

In de april 2017 editie:

 • Future mobility: de impact van gedeelde en zelfrijdende voertuigen op gebiedsontwikkeling - Wouter de Wit, Maxim Wolters
 • Volkshuisvestelijke efficiency: optimalisatie van corporatiebezit door het passend contracteren van huurders – Derk Windhausen, Marisa Kes
 • Dossier Vpb: uitgangspunt SVLO over vermogensverhouding gemeenten blijkt onjuist – Arnold Joost, Hakan Celik
GREXpert nummer 43

Download GREXpert nummer 42

In de oktober 2016 editie:

 • De evolutie van planeconomie – Arnold Joost, Ingrid Stricker
 • PPS warmtenet: who takes the heat? – Hielke Bos, Maurice Schenk
 • Herziening aanbestedingswet: kansen voor inbesteding – Marthe Stortelder
 • Woningbouwproductie en economische groei in Europa – Sjors Berns

 

GREXpert nummer 42

Download GREXpert nummer 41

In de juli 2016 editie:

 • Erfpacht in de lift
 • Uitspraak Hoge Raad overdrachtsbelasting
 • Gemeenten aan zet met de nieuwe Woningwet
 • Impact Omgevingswet: organisatie- en cultuurverandering?
GREXpert nummer 41

Download GREXpert nummer 40

In de maart 2016 editie:

 • Organische gebiedsontwikkeling achterhaalde crisishype
 • U bent de expert!
 • Handboek DAEB niet-DAEB
 • Nieuwe aanbestedingsregels: een wereld van verschil?
 • Onze verwachtingen voor de vastgoedsector (Dutch Real Estate Predictions 2016)
GREXpert nummer 40

Download GREXpert nummer 39

In de december 2015 editie:

 • Handreiking Vpb voor grondbedrijven: SVLO geeft meer inzicht, maar we zijn er nog niet
 • Gemeentelijk vastgoedbeleid en vastgoedmanagement: 5 focusgebieden voor verbetering 
 • Waardering gemeentelijk vastgoed: heeft u met alles rekening gehouden?
 • Waar verdwijnen verzorgingshuizen? Welke transformatiekansen zijn er voor leegstaand zorgvastgoed?
 • Financiële beleidskeuzes riolering: sparen of activeren en afschrijven?
GREXpert nummer 39

Download GREXpert nummer 38

In de september 2015 editie:

 • Commissie BBV: aanscherping regelgeving grondexploitaties
 • Een derde van lege kantoren kan getransformeerd worden naar woningen
 • Nieuw perspectief voor PPS-praktijk door terugfluiten Europese Commissie?
 • Position paper Grex: niets geks…
GREXpert nummer 38

Download GREXpert nummer 37

In de juli 2015 editie:

 • Verbonden partijen en grondposities; een “double whammie”….?!
 • Verdienmodel woningcorporaties verder onder druk door wettelijk vereist passend toewijzen.
 • Meer ruimte voor gemeentelijke belastingen?!
GREXpert nummer 37

Download GREXpert nummer 36

In de januari 2015 editie:

 • Verliezen grondposities over 2013 vallen mee; na het zuur komt het zoet?
 • Stedelijke herverkaveling - ‘Van actief naar activerend grondbeleid’
 • Buitenlandse ondernemingen & waarde van bedrijventerreinen
GREXpert nummer 36

Download GREXpert nummer 35

In de september 2014 editie:

 • De Novelle biedt gemeenten mogelijkheden corporaties te sturen met prestatieafspraken
 • Aandachtspunten bij de grondexploitatie: onderbouwing grondopbrengsten
 • Position paper: Impact Vennootschapsbelasting op grond en vastgoed
GREXpert nummer 35

Download GREXpert nummer 34

In de mei 2014 editie:

 • Ook bij herstel van de woningmarkt gemeentelijke grondprijzen onder druk
 • Wetvoorstel modernisering vannootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: gevolgen voor de gemeentelijke grondbedrijven
 • Lessen uit de Bloemendalerpolder 
 • Column Frank ten Have: afboeken of investeren?
GREXpert nummer 34

Download GREXpert nummer 33

In de januari 2014 editie:

 • Onderzoek naar de financiële situatie bij gemeentelijke grondbedrijven
 • Organische gebiedsontwikkeling en de toets op een financieel uitvoerbaar omgevingsplan
 • Gastcolumn Willem Wijntjes: Gebiedsontwikkeling: verleden en toekomst
 • Vrije Sector huurwoningen: een maatschappelijke behoefte zakelijk benaderen?
GREXpert nummer 33

Download GREXpert nummer 32

In de september 2013 editie:

 • Regionale samenwerking grondbeleid meer wens dan werkelijkheid?
 • Doelmatigheidsonderzoek Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) Den Haag 3
 • Gemeente Eindhoven stoot vastgoed succesvol af via de markt 5
GREXpert nummer 32

Download GREXpert nummer 31

In de juni 2013 editie:

 • Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie naar rioolheffing
 • Heronderhandelingen in economisch roerige tijden
 • Juridische grondslag verplichte afdracht kantorenfonds
 • Cursus Grondexploitatie
GREXpert nummer 31

Download GREXpert nummer 30

In de maart 2013 editie:

 • Gemeentelijke grond(uitgifte)prijzen: wel omhoog maar niet omlaag?
 • Hogere meetlat toetsing bestemmingsplannen?
 • Waardering van vastgoed in de gemeentelijke jaarrekening
 • Grondexploitatie terug naar af
GREXpert nummer 30

Download GREXpert nummer 29

In de december 2012 editie:

 • Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven
 • Kickstart voor de middeldure huurmarkt
 • Reduceren van overschot in plancapaciteit
GREXpert nummer 29

Download GREXpert nummer 28

In de september 2012 editie:

 • (Gemeentelijke) Grondbedrijven vennootschapsbelasting plichtig?
 • Verkoop van gemeentelijk woning bezit
 • Uitgangspunten verkoopexploitatie: een benchmark
GREXpert nummer 28

Download GREXpert nummer 27

In de april 2012 editie:

 • Notitie Grondexploitatie Commissie BBV van februari 2012; scherper zicht?!
 • Nadere duurzaamheidseisen zonder aanbesteden
 • Monitor Tevredenheid Vestigingklimaat 2012:Leiden populairst bij ondernemers
GREXpert nummer 27

Download GREXpert nummer 26

In de januari 2012 editie:

 • Als de tij keert, verzet men de bakens (deel 2)
 • Duurzame warmtenetten als integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling
 • Samenwerken nieuwe stijl

 

GREXpert nummer 26

Download GREXpert nummer 25

In de oktober 2011 editie:

 • Verliezen op grondexploitaties
 • Als het tij keert, verzet men de bakens
 • Goedkope koopwoningen in de grondexploitatie: twee vliegen in één klap?
GREXpert nummer 25

Download GREXpert nummer 24

In de juli 2011 editie:

 • Binnenplaatse verevening op basis van de Grondexploitatiewet
 • Invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 • Handboek gemeente governance - Het onverwachte beheersen

 

GREXpert nummer 24

Download GREXpert nummer 23

In de april 2011 editie:

 • GREX en BTW: wat kunnen wij ermee?
 • Samenvoegen en verevenen van grondexploitaties: wat mag en kan er wel of niet?
 • Deelnemingen in grondexploitaties 

 

GREXpert nummer 23
Did you find this useful?