Porfolio Advisory

Solution

Portfolio Advisory

Door vastgoedobjecten steeds te beschouwen in het licht van toegevoegde waarde wordt gestreefd naar de optimale inzet van deze assets. Zo kan bijvoorbeeld, geld vrijgemaakt worden, de effectiviteit worden vergroot of de maatschappelijk waarde worden verbeterd.

Uw uitdaging

 • Door vastgoedobjecten steeds te beschouwen in het licht van toegevoegde waarde wordt gestreefd naar de optimale inzet van deze assets. Zo kan bijvoorbeeld, geld vrijgemaakt worden, de effectiviteit worden vergroot of de maatschappelijk waarde worden verbeterd. De waarde criteria en de weging daarvan wordt door de organisatie bepaald. De relatief hoge kosten, de complexiteit van besluitvorming, de risico’s en een lange planningshorizon maken dat vastgoed de juiste aandacht verdient binnen een organisatie. Veelal is specifieke expertise nodig binnen de organisatie om dit op de juiste waarde te schatten, de juiste beslissingen te nemen en de geformuleerde acties goed uit te voeren. Vastgoedplannen geven dan ook invulling aan de vraag hoe groot de waarde is die wordt toegevoegd, hoe deze waarde is bepaald en wordt behaald. Met de waardering van de toegevoegde waarde wordt zichtbaar in welke mate vastgoed bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen en de daaruit afgeleide value drivers.

Hoe Deloitte u helpt

 • Data en portefeuillemanagement 
  Zonder data geen afwegingen. In veel bedrijven en instellingen is onvoldoende informatie over de vastgoedportefeuille beschikbaar voor adequate sturing op toegevoegde waarde. De beschikbaarheid van data ondersteund de vastgoedmanagementprocessen en maakt optimalisatie van de portefeuille mogelijk. Een organisatie moet daarbij nagaan welke data benodigd is om vastgoedsturing op portefeuille en complexniveau mogelijk te maken. In veel gevallen kan de databehoefte worden bepaald aan de hand van de value drivers van vastgoed voor de specifieke organisatie. Data gecombineerd met de juiste tooling ondersteund de noodzakelijke integrale afweging rondom vastgoed. Dashboards geven bijvoorbeeld de mogelijkheid om de verschillende gezichtspunten uit verschillende databronnen rondom vastgoed als bijvoorbeeld financiën, functionaliteit, strategisch waarde e.d. bij elkaar te brengen.
 • Serious gaming
  Het kenmerk van vastgoed is dat verschillende belangen rondom een object samenkomen. De belangen kunnen bestaan uit de verschillende aandachtsvelden in een organisatie als bijvoorbeeld financiën, productie en personeel. In een organisatie maar ook buiten de organisatie. De afwegingen bij vastgoed worden altijd in het licht van de belangen rondom het vastgoed vormgegeven. Een simulatie waarbij de vaak complexe verstrengeling van belangen wordt vormgegeven kan bijdragen aan versnelling van complexe en gevoelige afwegingen.
 • Huisvestingsplan
  Het is essentieel dat de huisvestingsstrategie aansluit bij de bedrijfsstrategie. In feite komt het erop neer dat het beschikbare vastgoed de hoogste toegevoegde waarde voor de organisatie heeft door bijvoorbeeld aan te sluiten met de feitelijke behoefte van een organisatie op de juiste locatie in het juiste gebouw voor de juiste prijs. De praktijk leert dat een dergelijke “alignement” bij veel organisaties ontbreekt. Door een gedegen analyse van de huisvestingsportefeuille te maken met een meerjarenplanning voor de huisvesting, kunnen concrete acties geformuleerd en uitgevoerd worden om de toegevoegde waarde van vastgoed zo hoog mogelijk te laten zijn. Hierbij past bijvoorbeeld een efficiënte en effectieve inzet van ruimten en concurrerende huisvestinglasten.
 • Huisvestingsorganisatie
  Afhankelijk van de opgave van de organisatie moet een passende huisvestingsorganisatie worden ingericht. Een organisatie met een krimpende voorraad of juist een groeiende voorraad vraagt om een andere invulling. Hierbij gaat het om de definitie van taken van de afdeling vastgoed, procesbeschrijvingen en planning van benodigde expertise en capaciteit. Aspecten als insourcing en outsourcing horen hier ook bij. Veel organisaties hebben de plannen rondom haar vastgoed vormgegeven waarbij in de planvorming onvoldoende aandacht is geschonken aan de organisatie die benodigd is voor de uitvoering van de plannen.
 • Transacties (huur/ (ver)koop)
  Door het overweldigende aanbod op de niet-prime Nederlandse kantorenmarkt staan huurprijzen onder druk en is er sprake van een typische huurdersmarkt. Netto huurkortingen van 15% tot 40% kunnen bedongen worden. Niet alleen bij het afsluiten van nieuwe contracten maar ook bij het opbreken van huidige contracten kunnen vaak voordelige afspraken gemaakt worden. Bij koop van vastgoed door organisaties/gebruikers, kunnen goede zaken gedaan worden. Door slim te onderhandelen kunnen flinke discounts behaald worden. Ook het vinden van voordelige en verantwoorde financiering is cruciaal bij de aankoop van ‘mission critical’ vastgoed. Verkooptransacties die plaatsvinden kenmerken zich vaak door een specifieke positionering in de markt (verkoop) of een sale en leaseback van minimaal 10 jaar. 
 • Herontwikkelingen
  De hoge leegstand in de kantorenmarkt zorgt ervoor dat kantoren steeds vaker her ontwikkeld worden naar een functie waar meer vraag naar is, bijvoorbeeld woningen. Dit biedt vastgoedeigenaren de mogelijkheid om kansloos vastgoed een nuttige functie te geven en voor een redelijke prijs te verkopen.
 • Vastgoed- en portfoliostrategie
  Deloitte Real Estate ondersteunt ondernemingen bij de vastgoedstrategie, van individuele objecten tot gehele portfolio’s. Dit behelst onder andere ontwikkeling van vastgoedondernemingen, restructuring, (operationele) kosten- en opbrengstverbetering, make or buy besluiten, optimalisatie van financiering en benchmarking.

Meer weten over Real Estate?

Wilt u meer weten over Real Estate? Neem dan contact op met Jurriën Veldhuizen via +31 (0)88 2881636.

                                                            English Version

Portfolio Advisory

By always looking at real estate objects in the light of their added value, we aim to ensure optimal use of these assets. This frees up money, increases effectiveness or improves societal value, for example.

Your challenge

 • By always looking at real estate objects in the light of their added value, we aim to ensure optimal use of these assets. This frees up money, increases effectiveness or improves societal value, for example. The criteria for value, and their weighting, are determined by the organisation. The relatively high costs, the complexity of decision-making, the risks and a long planning horizon ensure that real estate gets the right attention within an organisation. Often, specific expertise is needed within the organisation in order to value this correctly, take the right decisions and execute the formulated actions well. Real estate plans substantiate the question of how much value is added, how this value is determined, and how it will be achieved. By valuing the added value, it becomes visible how much real estate contributes to company targets and the value drivers derived from this.

How Deloitte can help

 • Data and portfolio management
  No consideration without data. In many companies and institutions there is insufficient information available for adequate steering towards added value. The availability of data supports real estate management processes and enables optimisation of the portfolio. An organisation must determine what data is needed in order to make steering at portfolio (and complex) level possible. In many cases, the data requirements can be determined based on the real estate value drivers for the specific organisation. Data, combined with the correct tooling, supports the necessary integral decisions around real estate. Dashboards, for example, provide the opportunity to combine different aspects from different data sources in real estate, such as finances, functionality, strategic value, etc. 
 • Serious gaming
  A characteristic of real estate is that different interests come together around an object. The different interest can arise from the various focus areas in the organisation, such as finance, production, or personnel, for example. Within an organisation, but also outside. The decision-making in real estate are always based around the interests related to the property. A simulation, showing the often complex intertwining of interest, can contribute to the acceleration of complex and sensitive decision-making.
 • Accommodation plan
  It is essential for the accommodation strategy to be aligned with the company strategy. In fact, it comes down to the available properties having the highest possible value for the organisation, by, for example, meeting the actual needs of the organisation in the right location in the right building at the right price. Practice shows that such ‘alignment’ is missing in many organisations. By making a solid analysis of the accommodation portfolio, with a multi-year plan for accommodation, concrete actions can be formulated and executed so that the added value of the real estate can be as high as possible. Consistent with this would be, for example, an efficient and effective use of spaces and competing accommodation costs.
 • Accommodation organisation
  Dependent on the organisation’s mission, a suitable accommodation organisation should be set up. An organisation with a shrinking supply requires a different approach than one with a growing supply. Important is the definition of roles of the real estate department, process descriptions and the planning of the required expertise and capacity. Aspects such as insourcing and outsourcing are also part of this. Many organisations have drafted their plans around real estate without taking into account the organisation that is needed for the execution of the plans.
 • Transactions (rent/(re)sale)
  Because of the overwhelming supply in the non-prime Dutch office market, rental prices are under pressure and we see a typical renter’s market. Net rent discounts of 15% to 40% can be negotiated. Profitable agreements can be made not only when closing new contracts but also when current contracts are renegotiated. When organisations/users buy property, they can get a good deal. Clever negotiation can deliver hefty discounts. Finding favourable and responsible financing is also crucial when buying ‘mission critical’ real estate. Completed sales transactions are often characterised by a specific positioning in the market (sale) or a sale and lease back of a minimum of 10 years. 
 • Redevelopment
  The high vacancy rates in the office market mean that offices are increasingly being redeveloped to serve a purpose for which there is a greater demand—residential use for example. This offers property owners an opportunity to give obsolete property a useful purpose and sell it for a reasonable price. 
 • Property and portfolio strategy
  Deloitte Real Estate supports companies in their real estate strategy, from individual objects to entire portfolios. This comprises, among other things, the development of real estate companies, restructuring, (operational) cost and revenue improvement, make or buy decisions, optimisation of financing and benchmarking.

Want to know more about Portfolio Advisory?

Would you like to know more about Portfolio Advisory? Please contact Jurriën Veldhuizen on +31 (0)88 2881636.

Contact

Jurriën Veldhuizen

Jurriën Veldhuizen

Partner

Jurriën is managing partner of Deloitte Real Estate as well as segment leader Construction for Deloitte Netherlands. Together with his team he is active for multinationals, governments, developers, in... More