Op weg naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel | Deloitte Nederland

Article

Op weg naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel

Sluit aan bij onze webinar serie over de gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen voor werkgevers.

De webinar serie behandelt de gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen en de uitdagingen waarvoor werkgevers zich geplaatst zien op weg naar een nieuw pensioencontract. Tijdens de webinars wordt een actueel onderwerp belicht waarbij kennis en ervaringen vanuit Deloitte én vanuit de sector worden gedeeld. Het doel van de webinar serie is om inzichten te delen, van elkaar te leren en u voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel. Neem deel en pluk de vruchten van onze brede kennisdeling!

Het wetsvoorstel van het Pensioenakkoord is bekend

Al sinds het ontstaan van de financiële crisis in 2008 wordt er gesproken en onderhandeld over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het doel van dit wetsvoorstel is de aanpassing van het pensioenstelsel aan de manier waarop we in de 21e eeuw leven en werken. Hierdoor ontstaat eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen, door het pensioen directer mee te laten bewegen met de economische ontwikkelingen. Meer lezen? Dat kan hier.

De verwachting is dat dit wetsvoorstel begin 2022 bij de Tweede Kamer ingediend wordt. De nieuwe pensioenwetgeving kan vervolgens uiterlijk per 1 januari 2023 inwerking treden.

Het wetsvoorstel ligt er, maar de grote vraag is: en wat nu?

Om antwoord te geven op die vraag, organiseert Deloitte een webinar serie met betrekking tot de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Periodiek vindt er een webinar plaats op dinsdag van 11:00 tot 12:00 uur. 

Voorgaande edities in de webinar serie: 

Webinar 1: 2 februari 2021 | Een succesvolle overgang naar het nieuwe pensioen

In dit webinar delen wij onze inzichten ten aanzien van de betekenis van de Wet Toekomst Pensioenen voor u als werkgever met een verzekerde middelloon of beschikbare premie pensioenregeling. We zullen met een praktische blik onder meer de navolgende vragen behandelen: Hoe werken de details uit het wetsvoorstel voor u als werkgever uit? En wat wilt of moet u als werkgever eventueel veranderen in uw regeling en wat wordt er op welk moment van u als werkgever verwacht? Wat verandert er voor bestaande verzekerde middelloonregelingen en voor bestaande beschikbare premieregelingen? Hoe om te gaan met compensatie?

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist:
Richard van Marwijk: Rvanmarwijk@deloitte.nl

U kunt hier de opname van het gehele webinar terugkijken.

Webinar 1: Succesvolle overgang

Watch Webinar on Demand

Webinar 2: 09 maart 2021 | Duurzame inzetbaarheid

Een van de doelstellingen van het nieuwe pensioenstelsel is om de duurzame inzetbaarheid van werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren. In dit webinar gaan we in op de mogelijkheden die u als werkgever ter beschikking staan om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. We gaan in op de gewijzigde regels rondom de RVU en het verlofsparen. Praktijkervaring over enerzijds de uitdagingen bij het maken van keuzes en hoe de voordelen van duurzame inzetbaarheid inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist: Jolanda Jansen: JJansen@deloitte.nl

U kunt hier de opname van het gehele webinar terugkijken.

Webinar 2: Duurzame inzetbaarheid

Watch Webinar on Demand

Webinar 3: 13 april 2021 | Verplicht gestelde regelingen

Veel werkgevers zijn verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. De sociale partners in de bedrijfstak zullen onderhandelen over de aanpassingen van de pensioenregeling. Het bedrijfstakpensioenfonds zal uw werknemers op de hoogte gaan stellen van de gevolgen van de nieuwe pensioenregeling, het invaren van de oude aanspraken en een eventuele compensatie. Maar wat betekent dit nu voor u als werkgever en waar moet u rekening mee houden. Wat betekent het nieuwe systeem voor bestaande vrijstellingen en ontheffingen? Dit webinar is bedoeld voor werkgevers die aangesloten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds en wat het nieuwe pensioencontract voor hun betekent. 

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist: Roderik van Sluis: Rvansluis@deloitte.nl en Stella Evers: Stevers@deloitte.nl

U kunt hier de opname van het gehele webinar terugkijken.

Webinar 3: Verplicht gestelde regelingen

Watch Webinar on Demand

Webinar 4: 22 juni 2021 | Publieke Sector

In dit webinar delen we onze inzichten wat de Wet Toekomst Pensioenen betekent voor werkgevers in de publieke sector. In de publieke sector ligt de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel grotendeels op het bord van het pensioenfonds van onder andere het ABP of Pfzw. Hierdoor zal ook het pensioen van uw werknemers worden aangepast. In de publieke sector gelden naast het pensioen vaak velerlei specifieke arbeidsvoorwaardelijke regelingen zoals de Generatiepactregeling, Functioneel Leeftijdsontslag, Persoonlijk levensfase budget etc., op welke wijze moeten deze regelingen worden aangepast? En wat zijn de implicaties voor de WNT? Op deze en nog meer vragen gaan wij in op dit webinar.

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist: Jasja van ’t Hullenaar: Jvanthullenaar@deloitte.nl en Leonie Stooker: LStooker@deloitte.nl

U kunt hier de opname van het gehele webinar terugkijken.

Webinar 4: Publieke sector

Watch Webinar on Demand

Webinar 5: 12 oktober | Arbeidsrechtelijke kant van Wet Toekomst Pensioenen

In dit webinar gingen we in op de arbeidsrechtelijke aspecten van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. We behandelen arbeidsrechtelijke vragen die voor u relevant zijn bij de overgang naar het nieuwe stelsel. 

Welke actie wordt precies op welk moment van werkgevers in het kader van de wtp verwacht? En welke partijen moeten worden betrokken in dit wijzigingsproces en op welke wijze? Hoe moet in dit kader worden omgegaan met een eventueel te maken leeftijdsonderscheid? Tijdens ons webinar van 12 oktober jl. hebben wij antwoord gegeven op praktische vragen die spelen bij veel werkgevers. Hier vindt u een korte samenvatting van die antwoorden.

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist: Anne-Marie van den Belt: Avandenbelt@deloitte.nl en Stella Evers: Stevers@deloitte.nl

U kunt hier de opname van het gehele webinar terugkijken.

Webinar 5: Arbeidsrechtelijke aspecten

open in new window Lees samenvatting

Webinar 6: 30 november 2021 | De keuze voor of tegen gebruik van het overgangsrecht

In dit webinar gaan we in op de keuze voor of tegen gebruik van het overgangsrecht. Tijdens dit webinar worden de voor- en nadelen behandeld, maar ook de financiële gevolgen komen aan bod.

De Wet toekomst pensioenen is met name bedoeld voor de (grote) pensioenfondsen. De nieuwe wetgeving raakt alle pensioenregelingen in Nederland, dus ook de pensioenregelingen die ondergebracht zijn bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling (ook wel PPI genoemd). Nederland kent ongeveer zo’n 50.000 pensioenregelingen die door een verzekeraar of PPI wordt uitgevoerd. Dat betekent dat ook deze regelingen aangepast moeten worden, ondanks dat de wetgeving niet specifiek bedoeld is hiervoor.

Door een stevige lobby vanuit de verzekeraars is dan ook (op het laatste moment) het overgangsrecht geïntroduceerd. Dit houdt in dat werkgevers, onder bepaalde voorwaarden, de pensioenregeling mogen continueren voor de huidige werknemers. 

U kunt hier de opname van het gehele webinar terugkijken.

Webinar 6: Keuze voor of tegen overgangsrecht

Watch Webinar on Demand

Webinar 7: Dinsdag 1 februari 2022 | Een succesvolle transitie naar een nieuwe pensioenregeling door begrijpelijke communicatie

In dit webinar delen wij onze praktijkervaringen ten aanzien van pensioenbewustwording bij werknemers en hoe werknemers beter meegenomen kunnen worden in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook gaan we in op de verschillende partijen die betrokken zijn bij de communicatie over de transitie. Onder andere werkgevers hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid en ook de verschillende manieren waarop een pensioenfonds of uitvoerder hier mee om kan gaan worden toegelicht.

We staan stil bij de communicatie uitdagingen die u als werkgever kunt tegenkomen in het meenemen van uw werknemers en andere belanghebbenden in een van de grootste veranderingen uit haar geschiedenis. Hoe de verschillende stakeholders zoals de sociale partners en werkgevers gezamenlijk kunnen optrekken is zeker ook onderdeel van het webinar.

U kunt hier de opname van het gehele webinar terugkijken.

Webinar 7: Communicatie

Watch Webinar on Demand

Webinar 8: Dinsdag 12 april 2022 | Publicatie wetgeving

Tijdens dit webinar staan we stil bij deze publicatie en bespreken we de wijzigingen ten opzichte van het concept wetsvoorstel. Daarnaast wordt ook ingegaan op de impact van deze wijzigingen voor u als werkgever en welke tijdslijnen van toepassing zijn.

De aankomende verandering van de pensioenwetgeving is de komende jaren een belangrijk onderwerp op de agenda van veel werkgevers. De Minister heeft in een recente brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het wetsvoorstel uiterlijk 31 maart as. wordt gepubliceerd.

U kunt hier de opname van het gehele webinar terugkijken.

Webinar 8: Publicatie wetgeving

Watch Webinar on Demand

Webinar 9: Dinsdag 6 december 2022 | Wetgevingsproces en de eerste analyses voor verzekerde regelingen

Op dit moment wordt het wetsvoorstel van de Wet toekomst pensioenen behandeld in de Tweede Kamer. Het negende webinar in de serie Wet Toekomst Pensioenen stond dan ook in het teken van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het wetsvoorstel met betrekking tot de nieuwe pensioenwetgeving.

Tijdens dit webinar staan we stil bij de belangrijkste onderwerpen en discussiepunten tijdens de behandeling in de Tweede Kamer. De oppositiepartijen lijken namelijk vooralsnog geen cadeautjes te willen uitdelen aan het kabinet in de komende feestperiode. Tijdens de tweede helft van het webinar delen we onze eerste bevindingen aan de hand van de financiële analyses die wij in het kader van de nieuwe pensioenwetgeving hebben uitgevoerd voor verzekerde regelingen.

Onder meer de volgende vragen komen hier aan bod; welke vlakke premie bied ik aan als werkgever (benchmark van verschillende regelingen)? Welke effecten hebben de verschillende keuzes op de kostenprognose in de komende tien jaar? En wat betekent een bepaalde vlakke premie voor de pensioenbeloning van de werknemers?

U kunt hier de opname van het gehele webinar terugkijken.

Webinar 9: Wetgevingsproces en de eerste analyses voor verzekerde regelingen

Watch Webinar on Demand
Did you find this useful?