Litigation

Solution

Tax Litigation 

Advies en ondersteuning bij geschillen met de belastingdienst.

Sinds een aantal jaren is er een zekere formalisering opgetreden in de relatie tussen de belastingplichtige, de adviseur en de fiscus. Reparatiewetgeving en nadruk op misbruikbestrijding, ook in EU verband, vormen hiervan een belangrijke oorzaak. De regels voor de administratie en (internationale) inlichtingenplicht, het fiscale boeterecht, invordering en aansprakelijkheid zijn aangescherpt en toegenomen in complexiteit. De Belastingdienst maakt in toenemende mate gebruik van haar controlemogelijkheden en verstuurt bijvoorbeeld weer steeds vaker vragenbrieven naar aanleiding van ingediende belastingaangiftes (omzet-, vennootschaps- en omzetbelasting). De Belastingdienst heeft ook de wens te kennen gegeven om vaker steekproefcontroles en boekenonderzoeken te verrichten. Daarnaast is de vereiste eenheid in beleid en uitvoering belangrijker geworden en met als gevolg dat het in de praktijk lastiger is om in onderling overleg met de Belastingdienst tot concrete afspraken te komen (o.a. door de verplichte betrokkenheid van diverse kennisgroepen). In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat formele voorschriften en procedures belangrijker zijn geworden en dat de Belastingdienst vaker boetes oplegt.

Wij verwachten dat als gevolg van deze ontwikkelingen het aantal geschillen tussen Belastingdienst en belastingplichtigen zal toenemen. En daarmee de behoefte aan effectieve geschilbeslechting, waaronder het voeren van rechtelijke procedures. Dit vraagt om specialistische kennis van het materiële en formele belastingrecht. In de fiscale bezwaarfase en in een fiscale procedure is het belangrijk deze kennis effectief in te zetten ten behoeve van de belastingplichtige. Het belastingprocesrecht zal naar verwachting daarom een grotere rol gaan spelen in de geschillen met de Belastingdienst over de positie van belastingplichtigen.

Hoe Deloitte u helpt

Het Tax Litigation team van Deloitte brengt de kennis van het materiele recht en het formele recht voor alle belastingmiddelen samen. Met de nodige expertise in het analyseren van geschillen onderzoeken wij de mogelijkheden voor het nemen van een weloverwogen beslissing over het vervolgtraject. Wij staan belastingplichtigen bij en kunnen hen vertegenwoordigen in alle geschillen met de Belastingdienst in het kader van een onderzoek en in bezwaar-, beroeps- en/of cassatieprocedures.

Ons team bestaat uit gerenommeerde en ervaren experts met goede communicatieve en onderhandelingsvaardigheden en uitstekende juridische en vaktechnische kennis met het vermogen om feiten, wetgeving en strategieën op een beredeneerde en overtuigende manier te presenteren. Terreinen waarop wij actief zijn, betreffen onder andere:

  • Het ontwikkelen van processtrategieën en het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden;
  • Advisering ter zake van het aanleggen van dossiers met het oog op de wettelijke informatieplicht, de bewijspositie bij geschillen en boekenonderzoeken (“tax audit defense file”);
  • Het beheren van informatiestromen van en naar de betrokken partijen;• De communicatie binnen de organisatie en naar stakeholders en het begeleiden en adviseren bij het nemen van beslissingen;
  • Het opstellen en indienen van processtukken (beroep-, hoger beroep- en cassatieschriften alsmede conclusies en tiendagenstukken);
  • De vertegenwoordiging in hoorzittingen;
  • Bij onderhandelingen met de Belastingdienst, en het bereiken van alternatieve oplossingen (bijvoorbeeld het sluiten van een vaststellingsovereenkomst).

De profielen en contactgegevens van het Tax Litigation Team treft u hieronder aan. Zij gaan graag in gesprek om na te gaan wat in voorkomende gevallen de juiste aanpak is om het conflict op een goede wijze te beslechten.

Contact

Frederike Manzoni

Frederike Manzoni

Partner

Frederike Manzoni is a partner in Deloitte’s FSI practice and resident in our Amsterdam office. Frederike advises clients mainly on M&A, real estate and financial services and assists tax payers when ... More

Harm  Prinsen

Harm Prinsen

Partner

Met zo’n 150 adviseurs werk ik dagelijks in het belang van werkgevers en werknemers. Emotie en techniek gaan onder het huidige politieke gesternte hand in hand. De loonbelasting gaat van voorheffing n... More

Gooike van Slooten

Gooike van Slooten

Director

The emphasis of Gooike van Slooten's practice is on advising on international trade-related issues in the field of indirect taxes governed by European law in general and customs and excise duty and VA... More