Artikkel

Bærekraftsrapportering i børsnoterte selskaper

Ny veiledning fra 2020

Hvordan kommuniserer og rapporterer selskapet ditt rundt bærekraftig verdiskapning? Tiden er nå inne for å evaluere hvordan dere utarbeidet årsrapporten for 2019, og planlegge for utarbeidelse av 2020-rapporten. Viktigheten av å utarbeide gode rapporter som synliggjør selskapenes strategi og arbeid innenfor miljø, samfunnsforhold og bærekraft har økt betraktelig den siste tiden.

Publisert: 26. mai 2020

Oslo Børs har oppdatert sine retningslinjer for rapportering rundt miljø, samfunnsforhold og selskapsstyring (ESG/bærekraft) for 2020. Veiledningen er frivillig å følge, men prinsippene bidrar til å hjelpe børsnoterte selskaper med å utarbeide en ESG-rapport og i deres arbeid med investor relations.

I tillegg til investorer er det en rekke andre interessenter som i økende grad krever informasjon om de viktigste muligheter og risikoer som selskaper er eksponert for, samt hvordan de håndterer slike faktorer.

Oppnår betydelig bedre resultater

Det finnes et utall ulike rapporteringsrammeverk å forholde seg til og å velge mellom når det gjelder ekstern rapportering. Det er en jungel av initiativer å manøvrere mellom, og for børsnoterte selskaper har Oslo Børs i flere år utgitt veiledninger på rapportering av samfunnsansvar, den siste ble utgitt i 2018. I juni 2019 ble Oslo Børs en del av Euronext-konsernet, og selskaper notert på Oslo Børs vil måtte følge veiledning som kommer fra Euronext.

I januar 2020 ble veiledningen om samfunnsansvar erstattet av Euronext retningslinjer for ESG-rapportering. Disse retningslinjene skal legges til grunn for 2020-rapporteringen, men er frivillige å anvende. Oslo Børs sin veiledning om bærekraftrapportering er basert på GRI-standardene, mens Euronext sine retningslinjer for ESG-rapportering er mer omfattende, og vil kreve en større innsats fra selskapene.

Veiledningen viser til flere studier som «tyder på at selskaper som gjør det bra på vesentlige ESG-faktorer oppnår betydelig bedre resultater enn andre bransjeaktører med svake prestasjoner i så henseende.»

Veiledning om ESG-rapportering

ESG står for Environmental, Social, Governance, og kan oversettes til miljø, samfunnsforhold og selskapsstyring.

Les veiledningen her

Forenkler børsnoterte selskapers arbeid

Retningslinjene skal jf. Oslo Børs bidra til å forenkle børsnoterte selskapers arbeid med å:

  • Identifisere og prioritere muligheter og risikoer som har størst betydning for selskapets resultater og for selskapets viktigste interessenter
  • Effektivt rapportere om håndteringen og utviklingen av de definerte risikoområdene i tråd med selskapets og interessentenes behov
  • Holde seg oppdatert, følge eller være i forkant av reguleringer som krever offentliggjøring av vesentlig finansiell ESG-informasjon
  • Differensiere seg med hensyn til ESG-temaer og opprettholde høy relevans, noe som er i ferd med å bli et konkurransefortrinn

Vil ha store fordeler å sette seg inn i endringene

Veiledningen trekker frem styrets rolle som avgjørende. «Integrering av ESG-hensyn i selskapets strategi er et viktig aspekt av styrets rolle, siden styret har det overordnede strategiske ansvar.» Veiledningen presiserer også at om prosessen med utarbeidelse og registrering av ESG-rapporten styres av ledelsen, er det styremedlemmene som har det overordnende ansvar for den rettidig utstedelse av, og innholdet i, rapporten.

Retningslinjene trekker ikke bare frem GRI som et rammeverk, men også blant annet IIRC/Integrert Rapportering, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, Sustainability, Accounting Standards Board (SASB). Dette er de samme som deltar i Corporate Reporting Dialogue (CRD), et initiativ initiert av IIRC (International Integrated Reporting Council) som har startet et to-årig prosjekt, The Better Alignment Project, hvor målet er å oppnå en mer ensartet rapportering fra selskapene, og rammeverk som er mer sammenlignbare.

Selv om veiledningen fra Euronext er frivillig å følge, så mener vi at alle børsnoterte selskaper og andre vil ha store fordeler av å sette seg inn i og implementere disse retningslinjene.

Tjenester: Se hvordan vi kan hjelpe deg med ESG-rapportering

Hva er ESG?

  • ESG er en forkortelse for de tre mest sentrale faktorene for å måle og vurdere bærekraftsarbeidet i en virksomhet, hvor E = Environmental, S = Social og G = Corporate Governance.
  • I tillegg til å være en samlebetegnelse for bærekraftsarbeidet som gjøres i virksomhetene, brukes ESG i stadig større grad blant investorer for å se på hvordan virksomhetene skaper verdier på kort, mellomlang og lang sikt.
  • ESG-rapportering er derfor et effektivt kommunikasjonsmiddel til virksomhetenes interessenter for hvordan bærekraft skaper verdier og utgjør et konkurransefortrinn for virksomheter.

Var denne siden nyttig?