Artikkel

Arbeidsrettsnytt oktober 2019

Deloitte Advokatfirma Sørlandet

Regelverket som arbeidsgivere og personalansvarlige må forholde seg til er stadig i utvikling, og ny rettspraksis fra domstolene klargjør jevnlig ulike spørsmål om hvordan dagens regelverk skal forstås og etterleves.

Vi har samlet sammen noen viktige arbeidsrettslige nyheter som arbeidsgivere og HR-ansvarlige bør være klar over.

Dom om uklar arbeidsavtale

En ny dom fra Frostating lagmannsrett er et godt eksempel på at en uklar arbeidsavtale kan slå negativt tilbake på arbeidsgiver.

I arbeidsavtalen til en maler hadde arbeidsgiver skrevet at arbeidstid kunne variere etter kunders behov, og samtidig at arbeidstiden skulle gjennomsnittsberegnes på en spesifikk måte. Maleren ble i løpet av arbeidsforholdet omplassert til et annet arbeidssted og fikk færre timer ukentlig enn det beregningen la opp til.

Lagmannsretten la vekt på at teksten i arbeidsavtalen var uklar, og at arbeidsgiver vanligvis bærer risikoen for dette. Arbeidstaker ble derfor tilkjent utestående lønn og feriepenger fra arbeidsgiver.

Interessert i arbeidsrettslig rådgivning?

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hva vi kan bistå med!

Kontakt oss her

Dom om oppsigelse i prøvetid

En ny dom fra Borgarting lagmannsrett sier noe om hvor lenge ansatte må være ansatt i prøvetid før de kan sies opp.

Saken gjaldt to seniorselgere som var ansatt i et design- og teknologiselskap i Oslo. Det ble satt konkrete mål for hva de skulle oppnå i løpet av prøvetiden på seks måneder. Etter tre uker ble begge innkalt til møte da arbeidsgiver var usikker på om de var riktige personer i stillingene, da de blant annet ikke ville nå målene sine. Selgerne ble oppsagt etter seks uker, begrunnet i "manglende resultater, salgsfaglig dyktighet, innsatsvilje og manglende tilpasning til arbeidet".

Lagmannsretten sa at vurdering av hvor lenge man må være ansatt før oppsigelse kan gis må bygge på "arbeidsgiverens erfaring og kunnskap til det aktuelle arbeidet", og at domstolene skal være tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgivers skjønn. Det vil derfor være en konkret, skjønnsmessig vurdering basert på hvilken stilling det gjelder og de spesifikke forholdene i arbeidet.

Dommen står i kontrast til endel tidligere rettspraksis hvor det har blitt fremhevet at det spesielt for selgere vil kunne være nødvendig med flere måneder for å vurdere om det foreligger grunnlag for oppsigelse.

Seminar om endringer i arbeidsmiljølovens varslingsregler

Stortinget har vedtatt endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Reglene trer i kraft 1. januar 2020. En av endringene som bedrifter og offentlige virksomheter bør være klar over er at varslingsbestemmelsenes virkeområde nå utvides til å omfatte visse grupper som ikke er arbeidstakere i lovens forstand, eksempelvis elever, vernepliktige, pasienter og lærlinger. Regelverket innskjerper også kravene til varslingsrutiner, som gjør at de fleste er nødt til å oppdatere eksisterende rutiner.

22. november holder Deloitte Advokatfirma seminar sammen med Næringsforeningen i Kristiansand om varsling og de nye varslingsreglene. Advokat Thomas Talén fra Oslo har mange års erfaring med varslingshåndtering og har ledet og deltatt i flere granskninger som følge av varslinger blant annet på grunn av arbeidsmiljø. Advokat Kjetil Mogård Bergem på Sørlandet bistår virksomheter i regionen med arbeidsrettslige problemstillinger, inkl. utforming av varslingsrutiner.

Meld deg på seminaret her.

Deloitte Advokatfirma Sørlandet bistår arbeidsgivere i regionen med rådgivning og konfliktering knyttet til arbeidsrettslige spørsmål. Lurer du på om vi kan hjelpe din virksomhet? Slå på tråden for en uforpliktende samtale!

Les også: Styrets arbeidsgiveransvar for daglig leder

Seminar om endrede varslingsregler

Deloitte Advokatfirma Sørlandet arrangerer seminar om endrede varslingsregler i samrarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Klikk her for å melde deg på
Var denne siden nyttig?