Artikkel

Nå kan du bli like gammel i staten som i det private

Deloitte Advokatfirma

Arbeids- og sosialdepartementet har nylig foreslått å øke den alminnelige aldersgrensen i statsansatteloven slik den fremgår av arbeidsmiljøloven. Forslaget innebærer å øke den øvre aldersgrensen for statsansatte fra 70 til 72 år. I påvente av en endelig beslutning gir vi en kort oversikt over forslaget og mulige konsekvenser.

Nærmere om forslaget

Endringene i statsansatteloven fra 2015 er et eksempel på ønsket om større grad av harmonisering mellom arbeidsrettslige regler i statlige og private virksomheter. Arbeidsmiljøloven økte i 2015 den øvre aldersgrensen fra 70 til 72 år, uten at samme utgangspunkt ble innført for statsansatte. Regelverket er i dag derfor ikke harmonisert hva gjelder den øvre aldersgrensen.

Departementets forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fremstår som et skritt videre i retning av ytterligere harmonisering, og gir inntrykk av et ønske om å sidestille statsansatte med private ansatte i større grad. Dette er i tråd med formålet om økt harmonisering.

En konsekvens av den manglende harmoniseringen er at eldre i staten har hatt svakere økonomisk insentiv til å fortsette lenger i jobb, enn eldre i privat sektor. Departementet argumenterer med at det ikke er noe i arbeidets karakter som tilsier at det skal opereres med ulik aldersgrense i staten sammenlignet med arbeidsmiljøloven.

Det fremheves at endringen kan bidra til å skape et fungerende arbeidsmarked og styrke arbeidskraftmobiliteten mellom privat og offentlig sektor. Dette er i tråd med ønsket om å harmonisere reglene i statsansatteloven og arbeidsmiljøloven, og utjevne unødvendige forskjeller mellom sektorene.

Deloitte har solid kjennskap til arbeidslivets spilleregler både i offentlig og privat sektor, og grensene mellom de ulike sektorene. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om grensen mellom arbeidsmiljøloven og statsansatteloven.  

Deloitte Advokatfirma

Som et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer er Deloitte Advokatfirma en foretrukken rådgiver innen alle områder for forretningsjuss.

Meld deg på vårt nyhetsbrevet
Var denne siden nyttig?