Artikkel

Statlig økonomistyring - Hvordan ruste seg for fremtiden? 

Økonomiundersøkelse i statlig sektor: Effektivisering og økonomistyring

Det har i mange år vært fokusert på effektivisering av statlig sektor, og tiltak som ABE-kutt og områdegjennomganger er benyttet som virkemidler i dette arbeidet. Større knapphet på ressurser, sammen med en stadig forventning om forbedring av tjenestetilbudet, gjør at det fortsatt vil være behov for effektivisering. For å opprettholde kravene til en god velferdsstat og møte samfunnets økende behov må det tas i bruk flere virkemidler.

Sist oppdatert: 2. april 2021

Spørsmålet er hvordan statlige virksomheter best kan ruste
seg for fremtiden? Hvordan kan offentlig sektor fortsette å møte
eksisterende behov og samtidig håndtere fremtidens utfordringer?
Hvordan kan virksomhetene sikre at de får mest mulig ut av pengene som
bevilges? 

Hvordan møte fremtidens krav

For å belyse hvordan statlige virksomheter kan møte fremtidens krav om effektivisering ser vi i denne rapporten nærmere på følgende problemstillinger:

  • Fungerer ABE-kutt som virkemiddel for effektivisering?
  • Har ledernes økonomifaglige kompetanse noe å si for bedre effektivisering?
  • Klarer statlige virksomheter å dokumentere virkningen av sine effektiviseringstiltak?
  • Har statlige virksomheter tilstrekkelig økonomisk styringsinformasjon?

Krevende å imøtekomme kravene til effektivisering

Deloitte har siden 2011 tatt pulsen på økonomi- og virksomhetsstyring i statlige virksomheter. Denne undersøkelsen er nummer fem i rekken.

Våre funn viser at flere statlige virksomheter opplever at det blir stadig mer krevende å imøtekomme kravene til effektivisering, uten at det går ut over omfang eller kvalitet på tjenestene de leverer. De opplever at det i økende grad må tas mer drastiske grep for å imøtekomme kravene om effektivisering, og at det ikke lenger er tilstrekkelig med rene «ostehøvel-kutt» i virksomheten.

Når effektiviseringen blir stadig mer krevende, blir det ekstra viktig å ha tilgang på god økonomisk styringsinformasjon. Relevant økonomisk styringsinformasjon er en forutsetning for å kunne gjøre gode prioriteringer innenfor gjeldende økonomiske rammer. Bevissthet rundt hva det koster å produsere virksomhetens ulike tjenester, sammen med et økt fokus på dokumentasjon av virkningen på effektiviseringstiltak, er viktige faktorer for god styring og riktig prioritering.

Det er en avgjørende faktor for et målrettet effektiviseringsarbeid at ledelsen fatter strategiske beslutninger om prioriterte områder for effektivisering på et godt økonomifaglig beslutningsgrunnlag. Uten et godt beslutningsgrunnlag og god forståelse for dette vil det være krevende å jobbe med målrettet effektivisering. For å oppnå dette er det viktig at statlige virksomheter prioriterer å ha tilstrekkelig økonomifaglig kompetanse i toppledergruppen.

Deloitte mener at tilgang på bedre økonomisk styringsinformasjon i virksomhetene også vil legge et godt grunnlag for god etatsstyringsdialog og relevante beslutningsgrunnlag for overordnet departement.
 

Statlig økonomistyring

Hvordan ruste seg for fremtiden?

Last ned her

Tjenester: Offentlig sektor

Var denne siden nyttig?