Artikkel

Innsats for et mer seriøst arbeidsliv

Evalueringsrapport for Arbeids- og sosialdepartmentet

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Deloitte utført en evaluering av treparts bransjeprogram som arbeidsform i innsatsen for et mer seriøst arbeidsliv.

Sist oppdatert: 5. juni 2020

Treparts bransjeprogram består av representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og myndighetene. Hensikten med bransjeprogrammene er å mobilisere arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer når det gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø i utsatte bransjer.

Evalueringen har vært organisert rundt fire temaer med tilhørende problemstillinger. De fire temaene er mål og føringer, organisering, oppgaver og tiltak og barrierer og sukesskriterier.

På bakgrunn av funnene i evalueringen har Deloitte følgende overordnede anbefalinger:

  • Mandatene for bransjeprogrammene bør oppdateres, spesielt for de bransjeprogrammene som har eksistert lengst. Mandatene bør særlig tydeliggjøre hvilken rolle arbeidslivskriminalitet skal spille i bransjeprogrammenes arbeid, og hva det er forventet at bransjeprogrammene skal bidra til i innsatsen mot arbeidskriminalitet. Videre bør mandatet tydeliggjøre roller og ansvar i arbeidet, samt forventninger til den enkelte deltakende aktør. Deltakelse i bransjeprogrammene bør innebære en større grad av forpliktelse enn hva som er tilfelle i dag.
  • Myndighetene bør, gjennom mandatene eller på annet egnet vis, tydeliggjøre hvordan tiltak som foreslås fra bransjeprogrammene skal behandles i forvaltningen og på politisk nivå for å sikre en forventningsavklaring knyttet til bransjeprogrammenes rolle.
  • Det enkelte bransjeprogrammet bør utarbeide en strategi og tilhørende handlingsplaner som operasjonaliserer mandatene ned til bransjespesifikke mål, synliggjør prioriteringer i arbeidet og angir en tidshorisont for strategien.
  • Det operative arbeidet i bransjeprogrammene bør standardiseres i større grad standardiseres. Blant annet bør det i forbindelse med oppstart og gjennomføring av tiltak fastsettes egne prosjektplaner som synliggjør mål for tiltaket, samt gi en beskrivelse av hvilke resultater man forventer å se dersom tiltaket er vellykket. Så langt det er mulig bør planene også inneholde en beskrivelse av hvordan man planlegger å måle effektene av arbeidet, og av nødvendige forutsetninger for at disse effektene skal kunne oppnås. Planene bør synliggjøre tidsplan og ansvar for gjennomføring av arbeidet.
  • Det er et potensial for at Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) kan involveres og involvere seg i større grad i bransjeprogrammenes arbeid enn hva tilfellet er i dag. Dette kan blant annet innebære at bransjeprogrammene er fast på ALPRs agenda minst en gang årlig.
  • De enkelte deltakende aktørene anbefales å etablere mer systematikk og struktur for opp-følging av arbeidet i bransjeprogrammene, herunder for å tydeliggjøre forventningene til egne bidrag til, og utbytte av, arbeidet.

Deloitte-rapport

Evaluering av treparts bransjeprogram som samarbeidsform

Les hele rapporten her

Tjenester: Offentlig sektor

Var denne siden nyttig?