Artikkel

Evaluering av fagskolemeldingen - Statusrapport om implementeringen av tiltakene i fagskolemeldingen

Evaluering på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Publisert februar 2021

Første delrapport fra evalueringen gir en oversikt over status for implementeringen av de 48 tiltakene som går frem av fagskolemeldingen, og viser blant annet følgende:

  • Mange av tiltakene som ble fremmet gjennom fagskolemeldingen er gjennomført, blant annet gjennom at det de siste årene har blitt gjort betydelige endringer i regelverket som regulerer sektoren. Det er også gjort en rekke grep for å styrke kunnskapsgrunnlaget på ulike områder.
  • Det er likevel variasjon i hvor langt man har kommet med implementeringen av tiltakene, og arbeidet med overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universitets- og høyskoleutdanning trekkes frem som et av områdene der det gjenstår en god del arbeid.
  • Aktører i sektoren peker generelt på en positiv utvikling, og til at fagskolemeldingen og tiltakene som følger av denne har vært viktige bidrag til denne utviklingen. Særlig vises det til tiltakene om å betegne fagskoleutdanning som høyere yrkesfaglig utdanning, og å innføre studiepoeng som benevnelse for normert studietid og læringsutbytte, som to svært viktige tiltak. Mange peker på at nettopp disse to endringene i regelverket er en forutsetning for å kunne jobbe videre for å øke statusen til den høyere yrkesfaglige utdanningen, og for å øke attraktiviteten slik at flere ønsker å ta denne typen utdanning.
  • Samtidig er det mange som også peker på betydelige hindringer når det gjelder det videre arbeidet for å oppnå ambisjonene som er nedfelt i fagskolemeldingen. Særlig trekkes finansieringen frem som en kritisk faktor. Mange aktører viser til en generell underfinansiering av sektoren, og at de statlige driftsmidlene ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å støtte opp under ambisjonene og utviklingsarbeidet som er nødvendig for å nå målene for sektoren.

Første delrapport

Evaluering av fagskolemeldingen

Last ned rapporten her
Var denne siden nyttig?