Artikkel

Evaluering av fagskolemeldingen

Evaluering på oppdrag fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).

Fagskolemeldingen, Fagfolk for fremtiden, ble vedtatt av Stortinget våren 2017. Gjennom fagskolemeldingen foreslo regjeringen til sammen 48 tiltak som skal bidra til å styrke og videreutvikle fagskolesektoren. Av meldingen går det frem at regjeringens visjon er at «fagskoleutdanningen på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet.» Samtidig som fagskolemeldingen ble behandlet av Stortinget, vedtok også Stortinget at de kvalitetsfremmende tiltakene i meldingen skulle evalueres etter tre og fem år. Diku har gitt Deloitte i oppdrag å gjennomføre evalueringen av fagskolemeldingen. Evalueringen er et flerårig oppdrag som går fra august 2020 til desember 2022, og omfatter både midtveisevalueringen og den fulle evalueringen Stortinget har bedt om.

Formålet med evalueringen er tredelt. For det første er det et formål å vurdere hvordan implementeringen av tiltakene og de intenderte endringene som fremgår av fagskolemeldingen har blitt gjennomført i sektoren. Videre er det et formål å vurdere tiltakenes virkning og måloppnåelse, samt å identifisere eventuelle behov for andre eller endrede tiltak i arbeidet med å nå de nasjonale målsetningene for fagskolesektoren.

Evalueringen er delt inn i tre faser som korresponderer med tre rapporter som skal leveres som del av evalueringen:

  • Den første fasen består av en kartlegging som munner ut i en delrapport om status for implementeringen av de 48 tiltakene som inngår i fagskolemeldingen (første delrapport, februar 2021).
  • Den andre fasen av evalueringen omhandler i sin helhet finansieringssystemet, herunder om og hvordan dette fungerer for ulike involverte aktører og som et bidrag til økt kvalitet og attraktivitet i sektoren. Denne fasen avsluttes med en egen delrapport som omhandler finansieringssystemet (andre delrapport, januar 2022).
  • Den tredje fasen av evalueringen omfatter en helhetlig gjennomgang og vurdering av virkningen av de tiltak som har blitt implementert som følge av fagskolemeldingen, samt vurdering av behov for andre eller endrede tiltak i arbeidet med å nå de nasjonale målsetningene for fagskolesektoren (sluttrapport, desember 2022).

Statusrapport om implementeringen av tiltakene i fagskolemeldingen

Første delrapport fra evalueringen gir en oversikt over status for implementeringen av de 48 tiltakene som går frem av fagskolemeldingen, og viser blant annet følgende:

  • Mange av tiltakene som ble fremmet gjennom fagskolemeldingen er gjennomført, blant annet gjennom at det de siste årene har blitt gjort betydelige endringer i regelverket som regulerer sektoren. Det er også gjort en rekke grep for å styrke kunnskapsgrunnlaget på ulike områder.
  • Det er likevel variasjon i hvor langt man har kommet med implementeringen av tiltakene, og arbeidet med overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universitets- og høyskoleutdanning trekkes frem som et av områdene der det gjenstår en god del arbeid.
  • Aktører i sektoren peker generelt på en positiv utvikling, og til at fagskolemeldingen og tiltakene som følger av denne har vært viktige bidrag til denne utviklingen. Særlig vises det til tiltakene om å betegne fagskoleutdanning som høyere yrkesfaglig utdanning, og å innføre studiepoeng som benevnelse for normert studietid og læringsutbytte, som to svært viktige tiltak. Mange peker på at nettopp disse to endringene i regelverket er en forutsetning for å kunne jobbe videre for å øke statusen til den høyere yrkesfaglige utdanningen, og for å øke attraktiviteten slik at flere ønsker å ta denne typen utdanning.
  • Samtidig er det mange som også peker på betydelige hindringer når det gjelder det videre arbeidet for å oppnå ambisjonene som er nedfelt i fagskolemeldingen. Særlig trekkes finansieringen frem som en kritisk faktor. Mange aktører viser til en generell underfinansiering av sektoren, og at de statlige driftsmidlene ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å støtte opp under ambisjonene og utviklingsarbeidet som er nødvendig for å nå målene for sektoren.

Første delrapport

Evaluering av fagskolemeldingen

Last ned rapporten her
Var denne siden nyttig?