Artikkel

Evaluering av fagskolemeldingen - finansieringssystemet

Evaluering på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Publisert 15.03.2022

Fagskolemeldingen, Fagfolk for fremtiden, ble vedtatt av Stortinget våren 2017. Gjennom fagskolemeldingen foreslo regjeringen til sammen 48 tiltak som skal bidra til å styrke og videreutvikle fagskolesektoren. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har gitt Deloitte i oppdrag å gjennomføre en evaluering av fagskolemeldingen.

Andre delrapport fra evalueringen er nå klar. Rapporten omhandler fagskolesektorens finansieringssystem, og retter særlig oppmerksomhet mot i hvilken grad og hvordan finansieringssystemet bidrar til å nå nasjonale målsettinger for sektoren. I rapporten peker Deloitte blant annet på følgende:

  • Det har vært en betydelig vekst i den totale finansieringen av fagskolesektoren de senere årene. Samtidig har det også vært en vesentlig økning i antall fagskolestudenter i samme periode. Statlige driftsmidler utgjør den største andelen av den samlede finansieringen, og har økt betydelig de senere årene. Offentlige tilskudd er likevel ikke den eneste driveren for vekst i sektoren – det er også et økende antall studenter som tar fagskoleutdanning som er fullfinansiert av skolepenger.
  • Det å gi fylkeskommunene en større rolle i arbeidet med fordeling av statlige driftsmidler synes å være et hensiktsmessig grep, men evalueringen viser også at det er vesentlige utfordringer knyttet til fylkeskommunenes rolle. Blant annet har flere fylkeskommuner etter Deloittes vurdering svake og/eller uklare kriterier for fordeling og prioritering av statlige driftsmidler.
  • Deloitte mener at man bør revurdere dagens ordning som innebærer at 13 fagskoler som tidligere var omfattet av privatskoleloven, er skjermet fra fylkeskommunenes prioriteringer og mottar øremerket, statlig driftstilskudd.
  • Deloitte mener at den til dels betydelige økningen av søkbare prosjektmidler som man ser i sektoren i dag, særlig gjennom bransjeprogrammene, bidrar til å gjøre finansieringen i sektoren både mindre forutsigbar og mindre oversiktlig, i strid med det opprinnelige formålet med å etablere en ny tilskuddsordning for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning. Deloitte mener også at øremerkingen av driftsmidler til den såkalte «Industrifagskolen», med en forvaltning som er atskilt fra de øvrige driftsmidlene, bidrar til en ny fragmentering av finansieringssystemet for høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Insentivordningene i finansieringssystemet fungerer etter Deloittes vurdering til dels etter intensjonen, men det er behov for å gjøre en del grep særlig for å sikre at den resultatbaserte uttellingen som inngår i driftsmidlene får den insentivfunksjonen den var tiltenkt.
  • Det er nødvendig med en ny kostnadskartlegging rettet mot høyere yrkesfaglig utdanning, for å få et bedre bilde av de reelle kostnadene ved ulike utdanningstilbud og årsaker til variasjoner i disse. En oppdatert kostnadskartlegging er blant annet nødvendig for å kunne vurdere å etablere et felles system for bruk av tilskuddssatser ved fordeling av driftsmidler, der fagskoler og utdanningstilbud som deler de samme forutsetningene og der reelle kostnader er sammenliknbare, mottar så lik finansiering som mulig.

Andre delrapport

Evaluering av fagskolemeldingen

Last ned rapporten her

Første delrapport

Les mer her

Om evalueringen

Fagskolemeldingen, Fagfolk for fremtiden, ble vedtatt av Stortinget våren 2017. Gjennom fagskolemeldingen foreslo regjeringen til sammen 48 tiltak som skal bidra til å styrke og videreutvikle fagskolesektoren. Av meldingen går det frem at regjeringens visjon er at «fagskoleutdanningen på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet.» Samtidig som fagskolemeldingen ble behandlet av Stortinget, vedtok også Stortinget at de kvalitetsfremmende tiltakene i meldingen skulle evalueres etter tre og fem år.  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har gitt Deloitte i oppdrag å gjennomføre evalueringen av fagskolemeldingen. Evalueringen er et flerårig oppdrag som går fra august 2020 til desember 2022, og omfatter både midtveisevalueringen og den fulle evalueringen Stortinget har bedt om.

Formålet med evalueringen er tredelt. For det første er det et formål å vurdere hvordan implementeringen av tiltakene og de intenderte endringene som fremgår av fagskolemeldingen har blitt gjennomført i sektoren. Videre er det et formål å vurdere tiltakenes virkning og måloppnåelse, samt å identifisere eventuelle behov for andre eller endrede tiltak i arbeidet med å nå de nasjonale målsetningene for fagskolesektoren.

Evalueringen er delt inn i tre faser som korresponderer med tre rapporter som skal leveres som del av evalueringen:

  • Den første fasen består av en kartlegging som munner ut i en delrapport om status for implementeringen av de 48 tiltakene som inngår i fagskolemeldingen (første delrapport, februar 2021).
  • Den andre fasen av evalueringen omhandler i sin helhet finansieringssystemet, herunder om og hvordan dette fungerer for ulike involverte aktører og som et bidrag til økt kvalitet og attraktivitet i sektoren. Denne fasen avsluttes med en egen delrapport som omhandler finansieringssystemet (andre delrapport, januar 2022).
  • Den tredje fasen av evalueringen omfatter en helhetlig gjennomgang og vurdering av virkningen av de tiltak som har blitt implementert som følge av fagskolemeldingen, samt vurdering av behov for andre eller endrede tiltak i arbeidet med å nå de nasjonale målsetningene for fagskolesektoren (sluttrapport, desember 2022).

Var denne siden nyttig?