Tjenester

Anti-korrupsjon

Integrity Compliance

Vi hjelper deg med å redusere risiko for korrupsjon, misligheter og ulovlig samarbeid.

Økonomisk kriminalitet kan ramme hardt

Deloitte bistår med utvikling og implementering av helhetlige compliance-program. I norske domstoler og i media omtales komplekse korrupsjonssaker som illustrerer hvor hardt slik økonomisk kriminalitet kan ramme selskapene, både på bunnlinjen og omdømmemessig. Reglene om foretaksstraff er skjerpet og forekommer hyppigere enn tidligere.

Både offentlige og private virksomheter står i dag ovenfor betydelig risiko knyttet til korrupsjon, misligheter og ulovlig prissamarbeid. Regelverket blir stadig mer komplekst og treffer norske virksomheter i økende grad. Det forventes at styret og ledelsen i norske virksomheter aktivt følger opp konkrete saker, samt implementerer robuste antikorrupsjonssystemer. Foretaksstraff forekommer hyppigere og det er betydelig fokus fra media når kritikkverdige hendelser oppdages. Store verdier går tapt fordi selskapene mister kontrakter, blir utelukket fra enkelte markeder og taper anseelse og tillit.

 

Norsk og internasjonal korrupsjonslovgivning

Korrupsjonsutfordringer reiser også en rekke juridiske problemstillinger, både i forhold til norsk og internasjonal korrupsjonslovgivning. Deloittes erfarne advokater bistår med vurdering av avtaler og avtaleparter, og rådgivning i konkrete situasjoner der korrupsjon og andre misligheter kan ha forekommet. Hvis lovgivning er brutt må det vurderes hva som vil være hensiktsmessig oppfølgning og hvilke eventuelle konsekvenser dette vil kunne få for virksomheten, styret og ledelse, ansatte og samarbeidspartnere.

 

Anti-korrupsjonsprogrammer for risikoreduksjon

Deloitte hjelper deg med å redusere og kontrollere risiko gjennom utvikling av effektive antikorrupsjonsprogrammer.

Vi har erfaring med å bistå selskaper i å etterleve UK Bribery Act, FCPA, World Bank Integrity Guidelines og norsk straffelov. Programmene tar utgangspunkt i virksomhetens risikobilde for å imøtekomme den enkelte virksomhets behov.

Våre tjenester inkluderer
  • Vurdering av virksomhetens nåværende risikoeksponering og eksisterende tiltak
  • Utvikling av forebyggende tiltak, som etiske retningslinjer, dilemmatrening og internkontroll
  • Implementering av et komplett antikorrupsjonssystem
  • Opprettelse av egen varslingskanal for mottak og undersøkelse av uønskede hendelser
  • Avviksanalyser for å avdekke eventuelle avvik mellom virksomhetens praksis og regulatoriske krav/best practice


Våre tverrfaglige granskningseksperter kan også bistå med å granske et saksforhold nærmere, blant annet hva som er sakens faktum, hvem som er berørte parter og de foreliggende ansvarsforhold. Som del av Deloittes globale nettverk kan vi bistå i saker som også omfatter internasjonale forhold.

Ta kontakt for mer informasjon. 

Marianne Reikvam

Marianne Reikvam

Partner

Marianne er leder for Forensic, enheten som jobber med granskninger og rådgivning om hvordan foretak kan forebygge risiko for hvitvasking, misligheter, svindel, korrupsjon og brudd på sanksjonsregler.... Mer

Kontakt oss

Endre Fosen

Endre Fosen

Leder Risk Advisory

Endre er leder for Risk Advisory i Norge, og har arbeidet med risikostyring og etablering av risiko- og internkontrollsystemer for en rekke av Norges ledende virksomheter. Han er sertifisert IT-reviso... Mer