Artikkel

Ny digital mva-melding i 2022

Deloitte Advokatfirma

Den nye mva-meldingen skal basere seg på SAF-T kodene. I denne artikkelen forklarer vi hva dette betyr og hvordan dette vil påvirke deg.

Innføres fra 2022

Den nye mva-meldingen er en del av skatteetatens moderniseringsarbeid på mva-området. Det er den siste tiden gjennomført flere innsiktarbeid og Skatteetaten har tett kontakt med forskjellige aktører i markedet for å avdekke behov og forslag til forbedring av meldingen.

Skatteetaten er innstilt på å kjøre pilot av den nye mva-meldingen til sommeren, og har et mål om innføring fra og med første termin i 2022. For mange selskaper vil dette kunne oppfattes som en relativt kort frist til å forberede seg.

Den nye meldingen skal gjelde for både 2-månedlige terminer, kortere terminer og årsterminer. Frister for levering av den nye meldingen og innbetaling av merverdiavgift skal være de samme som i dag.

XML-format med SAF-T koder

Den nye mva-meldingen skal være på XML-format og bygger på SAF-T kodelisten. Dette innebærer flere poster enn dagens aggregerte mva-melding (30 vs 19). Skatteetaten har publisert dokumentasjon som beskriver XML formatet og SAF-T kodelisten. I den nye digitale MVA-meldingen skal det også rapporteres tap på krav, justering, tilbakeføring og uttaksmerverdiavgift.

Mapping av selskapets egne mva-koder til SAF-T kodelisten er en obligatorisk del av SAF-T standarden som ble lovpålagt format for eksport av regnskapsopplysninger som registreres fra og med 1. januar 2020. Dersom man allerede har lagt inn ressurser til denne mappingen er man altså allerede godt på vei.

Selv om den nye mva-meldingen bygger på SAF-T kodelisten er det en selvstendig rapportering separat fra SAF-T filen. SAF-T filen representerer imidlertid de bokførte opplysningene som er grunnlaget for mva-rapporteringen, og det er derfor essensielt å ha god kontroll på hvordan mva-meldingen og SAF-T filen henger sammen.

Rapportering via regnskapssystem

Det er lagt opp til at den nye mva-meldingen hovedsakelig skal innsendes via regnskapssystem. Over halvparten av mva-meldingene fylles i dag manuelt inn i Altinn, så en slik automatisering krever tilpasning for mange. Direkte overføring fra regnskapssystem minimerer risiko for feil inntasting og skal være en tidsbesparelse, men det begrenser også muligheten til å gjøre manuelle korreksjoner og konsolideringer før innsending. Det stiller også høyere krav til kvaliteten på regnskapsdataene. Skatteetaten jobber også med å utvikle en portalløsning for registrering av verdier og innsending fra portal.

Ny salgs- og kjøpsmelding

Det er også foreslått å innføre elektronisk rapportering av salgs- og kjøpstransaksjoner for bokføringspliktige og offentlige virksomheter med samme rapporteringshyppighet som mva-meldingen. Forslaget innebærer at alle bokførte salg og kjøp på transaksjonsnivå skal rapporteres, dvs. innberetning av selger og kjøper, dato, fakturanummer, hva som er vederlaget og mva beløp. Privatpersoner skal ikke kunne identifiseres. Kontantsalg skal ikke innrapporteres.

Forslaget innebærer en utvidet opplysningsplikt i forhold til i dag, og vil kreve en lov- og forskriftsendring, og et høringsutkast ligger til vurdering hos Finansdepartementet. Det forventes nærmere avklaringer på nyåret.

Forventer mer avklaringer

Arbeidet med den nye mva-meldingen er fortsatt på et tidlig stadium og det forventes flere avklaringer den nærmeste tiden, herunder:

  • Hvordan tap på krav, justering, tilbakeføring og uttaksmerverdiavgift skal rapporteres
  • Rapportering for selskaper som ikke bruker mva-koder, men såkalte rene kontoer
  • Rapportering for fellesregistreringer
  • Portalløsning
Bli med oss på reisen!

Deloitte bistår allerede flere virksomheter med både analyser og avstemming av SAF-T filer og tilbakemeldingene er gode. Ta kontakt - så hjelper vi deg gjerne med analyse av SAF-T-filer (mva-grunnlaget), avstemming av mva-meldingen, mapping eller andre SAF-T relaterte problemstillinger.

Deloitte har også ambisjoner om å tilby en Deloitte mva-rapporteringsløsning. Mer informasjon kommer!

Deloitte Advokatfirma

Som et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer er Deloitte Advokatfirma en foretrukken rådgiver innen alle områder for forretningsjuss.

Meld deg på vårt nyhetsbrevet
Var denne siden nyttig?