Tax management consulting

Tjenester

Tax Management Consulting

Med en økende grad av globalisering er håndtering og rapportering av skatt og avgift blitt et stadig mer komplekst område å få kontroll på for norske og internasjonale organisasjoner. Ved gjennomgang av styringsmodeller for skatt, bistand med utforming av interne skatteprosesser, samt utforming og implementering av IT-drevne løsninger, hjelper Deloittes Tax Management Consulting team skattefunksjoner i organisasjoner med å møte målsetninger for kvalitet, risikokontroll og effektiv ressursbruk. Vårt team består av eksperter med fagkompetanse innenfor skatt og avgift, økonomi, IT, strategi og prosess.

Tax governance, risk management and operating model

Deloitte rådgir internasjonale og nasjonale skatteavdelinger med å sammenstille operasjonell håndtering av skatt med valgt forretningsstrategi. Våre tjenester inkluderer blant annet å bistå skattefunksjoner med å utvikle en god og effektiv styringsmodell for skatt. Dette vil typisk inkludere bistand med:

  • Utvikling av skattestrategier, policyer og prosedyrer (Governance-modell for skatt),
  • Avklaring av roller og ansvar for ulike skatteoppgaver,
  • Utforming av en hensiktsmessig organisasjonsmodell for håndtering av skatt og avgift,
  • Design og implementering av relevante skatteprosesser med tilhørende KPIer og nøkkelkontroller,
  • Internrevisjon og utvikling kontrollrammeverk for skatt,
  • Styring og rapportering av med skatterisiko,
  • Bistand i forbindelse med outsourcing eller overgang til felles servicesentere for skatt.

Tax operations and technology

I likhet med andre konsernfunksjoner som regnskap, finans, eller eksempelvis HR, møter også skattefunksjonen et stadig økende krav til effektiv bruk av ressurser med et tilhørende behov for økt bruk av teknologi for strømlinjeformede prosesser for skatt og avgift. For stor tillit til elektroniske regneark, utdatert teknologi og manglende integrasjon mellom skatt og finansielle systemer kan hemme en skattefunksjons evne til å erverve og analysere nødvendig data for korrekt og rettidig håndtering og rapportering av skatt og avgift.

Deloittes Tax Management Consulting team bistår skattefunksjoner med å sikre en effektiv og hensiktsmessig bruk av programvarer beregnet for håndtering av skatter og avgifter. Vi har kunnskap og erfaring med å bistå våre klienter med prosessene for valg, konfigurering og integrering av teknologiske løsninger. Våre råd er typisk relatert til skatt i ERP-systemer og tilhørende «middleware», såkalte tax engines, dokumenthåndtering- og arkiveringssystemer, så vel som systemer for rapportering til ledelse og systemer for analyse av data (Data Analytics).