Mergers and acquisitions - Tax

Tjenester

Mergers and acquisitions - Tax

Alle transaksjoner, enten det er fusjoner, oppkjøp, inngåelse av samarbeid / joint ventures, egenkapitalinvesteringer eller salg, innebærer komplekse problemstillinger hvor det er nødvendig å innhente bistand fra erfarne rådgivere. Når transaksjoner involverer selskaper med global virksomhet må det tas stilling til en rekke sammensatte spørsmål. I slike tilfeller er det av sentral betydning at rådgiveren har bred og langvarig erfaring med problemstillinger på tvers av skattejurisdiksjoner.

Advokatene i Deloitte Advokatfirmas transaksjonsavdeling kan bistå og yte rådgivning til våre oppdragsgivere innen alle relevante rettsområder som skatt, regnskap, juridiske og regulatoriske forhold samt arbeidsrett for å kunne minimere risiko og potensielt øke de økonomiske resultatene.

Strukturering og due diligence

Advokatene i Deloitte Advokatfirmas transaksjonsavdeling bistår både industrielle kjøpere og private equity-aktører med et bredt spekter av skatterådgivningstjenester i forbindelse med oppkjøp. Vår tverrfaglige innfallsvinkel bidrar til å komme frem til det beste resultatet for våre oppdragsgivere.

Vi analyserer og kvantifiserer risiko ut fra bransje- og landtilknytning. Dessuten ser vi på transaksjonsspesifikke risikofaktorer og muligheter.

En skatte- og avgiftsmessig due diligence er viktig for å forstå hvilken risikoeksponering som eksisterer i en virksomhet som kjøpes, knyttet til disse to fagfeltene. Det som imidlertid er minst like viktig med en slik gjennomgåelse er å forstå den fremtidige skatte- og avgiftsmessige utviklingen i virksomheten.

En godt gjennomført skatte- og avgiftsmessig due diligence gir kunden en sikkerhet rundt historiske eksponeringer. I tillegg får kunden oversikt over de forhold det må tas tak i på kort sikt, og de muligheter det ligger på lang sikt, i å eventuelt redusere skattekostnaden og/eller betalbar skatt. Sammen med kunden analyserer vi de behov det bør fokuseres på og retter vårt fokus ut i fra den øvrige status i transaksjonsprosessen.

Vi også foreslår alternative oppkjøpsstrukturer og utarbeider strukturmemorandumer som illustrerer den skattemessige effekten av de ulike alternativene. Dessuten bistår vi med selve gjennomføringen og oppsettet av den foretrukne strukturen.

Bistand ved salg av selskaper

Våre transaksjonsadvokater bistår med å analysere potensielle skatte- og avgiftsmessige, regnskapsmessige, arbeidsrettslige og operasjonelle forhold før man eventuelt legger et selskap ut for salg.  Sammen med våre kolleger i Deloitte Financial Advisory Services, bidrar vi til å strukturere og presentere virksomheten slik at interessenter enkelt kan vurdere synergier og potensiale ved et oppkjøp. Vi gjennomfører forberedende due diligence (selgers due diligence) som fremlegges av selger som nøytral dokumentasjon og beslutningsstøtte for aktuelle interessenter.

De skattemessige konsekvensene av et salg ofte kan være komplekse og disse vil variere avhengig av transaksjonsform og – type. Vi kan bistå og rådgi våre kunder vedrørende estimert gevinst eller tap samt analysere muligheter forbundet med nyttiggjøring av overskuddet fra salget.

Etterfølgende bistand - Post transaction services

Deloitte Advokatfirma bistår selskaper både etter gjennomført oppkjøp og salg med å tilpasse seg transaksjonen på best mulig måte på kort og lengre sikt.  Dette innebærer rådgivning innen en rekke skattemessige forhold, herunder strategi og compliance, forenkling av struktur, harmonisering av skatte- og regnskapsrapportering mv. Vi samarbeider med skatteavdelingen hos våre kunder, og ser på mulige skattemessige synergier som følge av transaksjonen.

Kontakt oss

Audun Frøland

Audun Frøland

Partner / Advokat, Leder Skatt

Audun er partner og advokat og spesialisert i norsk og internasjonal skatt. Han arbeider i det vesentlige med løpende skattemessige forhold, samt skattemessige forhold i tilknytning til transaksjoner,... Mer

Rolf Saastad

Rolf Saastad

Leder Deloitte Avokatfirma

Rolf er leder av Tax & Legal i Deloitte, og managing partner for Deloitte Advokatfirma. Han er rådgiver for mange norske og utenlandske selskaper og dets eiere, og spesialisert i norsk og internasjona... Mer

Lars Henrik Rolstad

Lars Henrik Rolstad

Director / Advokat

Lars Henrik jobber primært med internasjonal skatt og bistår norske selskaper med virksomhet i utlandet og utenlandske selskaper med virksomhet i Norge. Han har videre lang erfaring fra Deloittes M&A ... Mer

Arild Askautrud

Arild Askautrud

Partner

Arild er partner i Deloitte Advokatfirma Oslo.... Mer