Artikkel

Statsbudsjett 2024

Foreslåtte endringer for organisasjoner 

Regjerningen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 torsdag 6. oktober 2023.

De viktigste punktene for organisasjoner og foreninger i det framlagte statsbudsjettet finner du her.

Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner

Regjeringen vil styrke frivillig sektor og legge til rette for at alle kan delta og engasjere seg i organisasjonsliv og fritidsaktiviteter. Tilskuddsbevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner foreslås økt med 415 millioner kroner, til totalt 2 440 millioner kroner i 2024, for å legge til rette for full kompensasjon til godkjente søkere. Totalt fordelte Lotteri- og stiftelsestilsynet i desember 2022 2,027 milliarder kroner i merverdiavgiftskompensasjon til 22.204 mottakere mot 1,816 milliarder kroner i merverdiavgiftskompensasjon til 21.575 organisasjoner i 2021. 2022 var andre år på rad organisasjonene fikk utbetalt hele søknadsbeløpet som var godkjent. Det er imidlertid ikke gitt noen garanti om full momskompensasjon gjennom regelstyring slik de lovet i Hurdalsplattformen.

Merverdiavgiftskompensasjon – idrettsanlegg

Det legges også opp til full merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg ved at tilskuddsbevilgningen til denne ordningen foreslås økt med nærmere 90 millioner kroner.

For 2023 var forslaget 300 millioner, men det ble i juni 2023 faktisk utdelt 361 millioner kroner til 568 godkjente søknader, mot 343 millioner til 388 søknader året før. Det ble gitt full kompensasjon, som betyr at alle som fikk godkjent søknaden fikk utbetalt det godkjente søknadsbeløpet uten noen avkorting. Kompensasjonsordningen har til formål å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere til utbygging av idrettsanlegg. Det er åpnet for søknader og fristen for å søke er 1. desember 2023.

Strømstøtte

Regjeringen har etablert en strømstøtteordning for frivillige organisasjoner for å gjøre frivilligheten i stand til å opprettholde aktiviteten til tross for økte strømpriser. Ordningen foreslås videreført i 2024.

Fra 1. juni 2023 får tilskuddsmottakere dekket 90% av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt (73 øre fra 1.1.2024) og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Deltakelse i fritidsaktiviteter

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til tiltak i forbindelse med handlingsplan for barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter (kultur, idrett og friluftsliv.) Idretten og kulturtilbudet skal være tilgjengelig for alle uavhengig av hvem du er og hvor du bor.

Bistand 

Regjeringens hovedmål i utviklingspolitikken er å bidra til samfunnsendring gjennom å bekjempe ulikhet og fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland. Hovedveien ut av fattigdom går gjennom bærekraftig økonomisk vekst, jobbskaping, et velorganisert arbeidsliv og rettferdig fordeling.

Regjeringen foreslår for 2024 et samlet bistandsbudsjett på 51,7 milliarder kroner når man inkluderer klima- og skogsatsningen under Klima- og miljødepartementet. Det tilsvarer 0,94 prosent av anslått brutto nasjonalinntekt i 2024. Dette innebærer at regjeringen ikke legger opp til å nå én-prosentmålet. Bevilgning under Utenriksdepartementet utgjør 48,4 milliarder kroner. Nansen programmet for Ukraina er den største enkeltsatsningen. Det er foreslått å sette av 15 milliarder kroner til militær, sivil og humanitær støtte i 2024.

Herreløs arv - Aktivitetstøtta

Betegnelsen Herreløsarv som budsjettpost er nå endret til Aktivitetsstøtta. Regjerningens forslag til bevilgning for 2024 er 5,4 millioner. I statsbudsjettet for 2023 var forslaget 7,4 millioner kroner. Midlene fordeles av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) gjennom tilskuddsordningen Aktivitetsstøtta.

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Heller ikke i år er det lagt inn noen endring i skattefradraget for frivillige organisasjoner. Regjeringens forslag til statsbudsjett viderefører fradragsbeløpet på 25.000 kroner for 2024.

Skatt og merverdiavgift

Det er ikke foreslått endring i skattesatsen på alminnelig inntekt, den skal fortsatt være 22 prosent. Det er ikke foreslått noen endringer i satsene på merverdiavgiftsområdet. Det er ikke foreslått endringer i arbeidsgiveravgiften utover at innslagspunktet for ekstra arbeidsgiveravgift på 5% er foreslått endret fra 750.000 kroner til 850.000 kroner.

Statsbudsjettet 2024

Deloittes skatterettseksperter har analysert årets statsbudsjett for å gi deg den beste analysen av budsjettet. 

open in new window Les den her!
Var denne siden nyttig?