Чланак

Усвојене измене и допуне Правилника о порезу на додату вредност

Министарство финансија Републике Србије је дана 31. јануара 2023. године донело Правилник о изменама и допунама Правилника о ПДВ-у (у даљем тексту: „Правилник“), који је објављен у Службеном гласнику РС број 7/23, од 31. јануара, чија је примена почела 1. фебруара 2023. године.

Основни разлог за доношење овог Правилника била је потреба за усаглашавањем правила о издавању рачуна са прописима из области електронског фактурисања.

У наставку су наведене неке од најважнијих измена и допуна Правилника:

Издавање рачуна

Најзначајније измене у овом делу Правилника односе се на поступак издавања рачуна, а предметне измене су првенствено унете ради усаглашавања прописа о ПДВ-у са прописима из области фискализације и електронског фактурисања.

- Наиме, у члану 164 Правилника који се односи на случајеве у којима не постоји обавeза издавања рачуна, уводе се измене у смислу да постоји обавеза издавања рачуна из члана 42 Закона о ПДВ-у и физичким лицима која нису обвезници ПДВ-а, под условом да за такав промет постоји обавеза издавања фискалног рачуна у складу са Законом о фискализацији, а уводи се и обавеза издавања рачуна из члана 42 Закона о ПДВ-у за промете за које је прописано пореско ослобођење без права на одбитак, уколико за такве промете постоји обавеза издавања електронске фактуре у складу са Законом о електронском фактурисању и промет постоји обавеза издавања фискалног рачуна у складу са Законом о фискализацији.

- У члану 165 Правилника који регулише ситуације када је у истом пореском периоду примљена авансна уплата и извршен промет добара или услуга до сада није постојала обавеза издавања авансног рачуна, већ само коначног рачуна за такав промет. Изменама и допунама Правилника уводи се обавеза да у свим случајевима у којима постоји обавеза издавања фискалног рачуна у складу са прописима о фискализацији, или електронска фактура, у складу са прописима о електронском фактурисању, постоји и обавеза издавања и авансног и коначног рачуна када је у истом пореском периоду примљена авансна уплата и извршен промет добара или услуга.

- У члану 166 Правилника прописано је да у свим случајевима из члана 10 став 2 Закона о ПДВ-у, тј. у ситуацијама где је порески дужник прималац добара и услуга, не постоји обавеза издавања авансног рачуна по основу примљене авансне уплате за такав промет. Изменама и допунама Правилника ова обавеза се уводи за авансне уплате које се односе на промете из члана 10 став 2 Закона о ПДВ-у у ситуацијама када постоји обавеза издавања електронске фактуре за такве промете.

- Члан 181 Правилника који се односи на ситуације где се рачун издаје на исти дан када је извршен и промет, до сада није прописивао обавезу да рачун из члана 42 Закона о ПДВ-у треба да садржи датум промета добара односно датум промета услуга ако се тај рачун издаје на дан када је промет извршен. Изменама и допунама овог члана Правилника прописано одступање од наведеног правила у случајевима када се издаје електронска фактура у складу са прописима о електронском фактурисању (e-фактура треба да садржи оба датума).

- Члан 182 Правилника регулише ситуације када се после извршеног промета промени накнада (навише или наниже) за тај промет и садржину документа који се издаје по том основу (књижно одобрење и задужење). Изменама и допунама овог члана Правилника додате нови став (став 3) који прописује да је у ситуацији када наплаћен аванс за који је издат авансни рачун престане да се сматра авансом за промет добара, односно услуга (у потпуности или делимично), обвезник ПДВ издаје документ о смањењу основице (конкретно књижно одобрење) путем којег врши корекцију претходног издатог документа (авансног рачуна) и ПДВ-а обрачунатог по основу тог документа. Од наведеног правила постоји изузетак, тј. у ситуацијама када наплаћени аванс или део аванса постане накнада, или део накнаде за промет (у којим ситуацијама, а према нашем мишљењу, би било потребно издати авансни, а потом, када се промет изврши, и коначни рачун).

- Такође, извршене измене и допуне члана 188 Правилника, који прописује да ако после авансног плаћања дође до промене пореског дужника у складу са Законом о ПДВ-у, тако да се прималац авансне уплате који се сматрао пореским дужником више не сматра пореским дужником, обвезник ПДВ који је извршио тај промет издаје рачун у ком исказује укупан износ основице без ПДВ, а прималац добара, односно услуга обрачунава ПДВ за тај промет. Обвезник ПДВ тада има право да сторнира раније издат авансни рачун, као и да изврши исправку обрачунатог ПДВ-a ако поседује документ примаоца који потврђује да је извршио исправку одбитка претходног пореза, односно да ПДВ по авансном рачуну није користио као претходни порез.

- Чланом 189 Правилника дефинисана је обрнута ситуација. Наиме, када дође до промене пореског дужника, тако да је сад порески дужник лице које врши промет, за такав промет то лице издаје рачун у којем исказује укупан износ основице и ПДВ-а, а прималац добара и услуга врши исправку ПДВ-а обрачунатог применом механизма обрнуте наплате и ПДВ-а који је одбијен као претходни порез по основу датог аванса.

На крају, додат је нови члан 202а Правилника, који наводи да ако се уз рачун достави и прилог, такав документ се неће сматрати рачуном по основу ког настаје пореска обавеза, нити може бити остварено право на одбитак претходног пореза.

Употреба добара и друго пружање услуга без накнаде

У делу који се односи на употребу добара и друго пружање услуга без накнаде презирано је да пружање услуга без накнаде не укључује употребу добара (за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица, или у непословне сврхе обвезника ПДВ), чиме су додатно разграничена ова два појма.

Додатно, у овом делу додат је нови члан 11а који прописује да се употребом добара и другим пружањем услуга неће сматрати услуге које страно лице које није обвезник ПДВ врши без накнаде у Републици Србији, већ ће у том случају порески дужник бити у обавези да обрачуна ПДВ по прописаној стопи интерним путем.

Промети из области грађевинарства

У члану 24 Правилника који дефинише промет из области грађевинарства извршено је брисање одредби које регулишу ситуације када је плаћен аванс за будући промет из области грађевинарства, а за који се накнадно испостави да није промет из области грађевинарства, и обрнуто.

Начин утврђивања и измене пореске основице

Додат је нови члан 47а Прaвилника који детаљније регулише начин утврђивања тржишне вредности, у случајевима када се основица сматра тржишном вредношћу, а то су случајеви:

  • ако се накнада или део накнаде не остварује у новцу, већ у облику промета добара и услуга;
  • код промета добара и услуга који чине улог у привредно друштво;
  • код промета добара и услуга између повезаних лица, у смислу одредби члана 17б Закона о ПДВ.

Такође, у члану 55 Правилника који прописује случајеве у којима се нарочито сматра да је дошло до измене основице, у делу који се односи на накнадно остваривање услова за остваривање права на пореско ослобођење са правом на одбитак претходног гпореза, сужен је обухват одредбе на свега неколико случајева, тј. на отпремање добара у иностранство од стране обвезника или иностраног примаоца (или трећег лица у оба случаја), односно путника који отпрема добра у иностранство у личном пртљагу у некомерцијалне сврхе.

Услови за остваривање пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза

У делу Правилника који се тиче пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза извршене су измене углавном са циљем усаглашавања са прописима из области електронског фактурисања и предметне измене односе се на документацију које обвезник ПДВ треба да поседује као услов за остварење овог ослобођења.

Право на пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза

У делу који се тиче пореског ослобођења без права на одбитак претходног пореза прецизирано је шта се сматра услугама социјалног старања и заштите, дечје заштите и заштите младих, и услугама установа социјалне заштите на које се не плаћа ПДВ.

Да ли Вам је ово било корисно?