Чланак

ПДВ третман промета bitcoin-а

Bitcoin валута би се могла дефинисати као дигитална валута (насупрот новцу као законском средству плаћања) која се све више користи приликом плаћања добара и услуга купљених путем интернета, али којом се све више и тргује.

Трговина bitcoin-ом може се одвијати на различите начине, који, између осталог, подразумевају трговину путем интернета (on-line), аутомата за продају или „уживо“ (између два физичка лица уз помоћ посебне апликације bitcoin wallet), итд. Тренутно најзаступљенији модел трговине подразумева куповину и продају путем интернета и овакву трговину је могуће извршити нпр. на специјализованим веб-страницама (тзв. direct trade), на посебним берзама за трговину овом валутом (тзв. exchange trade), итд.  

Насупрот општем, растућем тренду употребе bitcoin-а на глобалном нивоу, куповина и продаја истог у Републици Србији још увек није регулисан домаћим прописима.

Сходно томе, Министарства финансија је по овом питању издало Мишљење бр. 413-00-168/2017-04 од 26.10.2017. године у којем констатује да се, пошто bitcoin валута не представља законско средство плаћања у Републици Србији, на исту не може применити одредба члана 25 став 1 тачка 1) Закона о порезу на додату вредност којом је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза код пословања и посредовања у пословању законским средствима плаћања.

Овом приликом истичемо да наведени став Министарства финансија одступа од европске праксе у овом случају. Наиме, Европски суд правде је у случају Skatteverket v David Hedqvist Case C-264/14 пресудио да се куповина, односно продаја bitcoin валуте за новац као законско средство плаћања има сматрати прометом услуга који је ослобођен без права на одбитак претходног пореза, у складу са чланом 135 став 1 тачка е) Директиве Европске уније о ПДВ-у [1], “као трансакције, укључујући посредовање, у вези са валутама, папирним и кованим новцем, који се користе као средство плаћања, са изузетком колекционарских добара, тј. злата, сребра или другог кованог или папирног новца који се не користи као законско средство плаћања или има нумизматичку вредност.“

Другим речима, док у Републици Србији bitcoin валута не буде уврштена у законска средства плаћања приликом промета исте постојаће обавеза обрачуна и плаћања ПДВ-а, без обзира на то што Закон о порезу на додату вредност, који је иначе заснован на прописима Европске уније, предвиђа да се код пословања и посредовања у пословању законским средствима плаћања, осим папирног и кованог новца који се не користи као законско средство плаћања или има нумизматичку вредност, има сматрати прометом који је ослобођен без права на одбитак претходног пореза.

[1] Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of the value added tax, OJ L 347 of 11 December 2006.

Да ли Вам је ово било корисно?