Pressmeddelanden

World Economic Forum: Global Competitivenes Report 2018

Kontraster i den svenska konkurrenskraften 

Publicerad: 2018-10-18

Sverige behåller sin plats i gruppen av världens tio mest konkurrenskraftiga länder och hamnar i år på plats 9 av 140 länder. Ett starkt innovationsklimat med en hög förmåga att anamma nya teknologier tillsammans med makroekonomisk stabilitet bidrar till Sveriges framgång.

​Sverige behåller sin plats i gruppen av världens tio mest konkurrenskraftiga länder och hamnar i år på plats 9 av 140 länder. Ett starkt innovationsklimat med en hög förmåga att anamma nya teknologier tillsammans med makroekonomisk stabilitet bidrar till Sveriges framgång.

World Economic Forum har sedan 1979 analyserat faktorerna som ligger till grund för långsiktig tillväxt i syfte att hjälpa beslutsfattare och regeringar att förstå och utforma strukturreformer som förbättrar produktiviteten, ökar livskvaliteten och minskar fattigdomen i världen. Resultatet sammanfattas i ”The Global Competitiveness Report” som baseras på elva pelare för tillväxt med 98 individuella indikatorer som vägs samman i en övergripande ranking.

I och med den tekniska utvecklingen och andra omvärldsförändringar har förutsättningarna för tillväxt förändrats. Ekosystemet för innovationer och förmåga att ta sig an ny teknik väger nu tungt för alla länder. World Economic Forum har i år moderniserat metodiken för att mäta konkurrenskraft med hänsyn till hur länder klarat den finansiella krisen samt förmågan att hantera en allt snabbare förändringstakt som följer av den fjärde industriella revolutionen.

– Ett bärande tema är att konkurrenskraft inte är ett nollsummespel. Alla länder kan bli mer produktiva och det finns stor potential till förbättring genom att flytta fokus från kortsiktiga reaktiva åtgärder till långsiktigt hållbara initiativ som stärker produktiviteten, säger Tom Pernodd, Partner på Deloitte.

Rapporten analyserar faktorer som kännetecknar framgångsrika länders förmåga att förbättra sin produktivitet, främja tillväxt, bekämpa arbetslöshet och höja välståndet. Samtidigt belyses områden i respektive land som kräver fortsatt reformarbete och vad andra kan lära av de länder som har bäst förutsättningar att lyckas i den globala konkurrensen.

Resultaten baseras på en kombination av officiell statistik, aktuella rapporter samt bedömningar av företagsledare världen över. Insamlandet av underlaget från Sverige har genomförts av Deloitte och International University for Entrepreneurship and Technology Association (IUET), partnerinstitut till World Economic Forum.

– Årets rapport belyser många av Sveriges starka sidor. Vårt land framstår som ett av de mest konkurrenskraftiga inom centrala framtidsområden. Samtidigt framgår tydligt hur infrastrukturen, grundläggande institutioner och kompetensfrågorna möter utmaningar. Under de kommande åren blir det särskilt viktigt med en regering som klarar att genomföra långsiktiga reformer på områden där Sverige har störst behov och i synnerhet brygga mellan kompetens och utbildning, säger professor Thomas Andersson vid IUET.

Tom Pernodd, partner på Deloitte:

– Sveriges näringsliv är diversifierat och vi har goda förutsättningar att hantera omställningen till en digital ekonomi vilket tillsammans med låg inflation och låg skuldkvot utgör viktiga förklaringar till vår höga ranking. Låg flexibilitet i lönebildning och arbetsmarknadsvillkor, höga skatter på arbete och kvalitet i vår infrastruktur är exempel på indikatorer där Sverige rankas relativt lågt och som kan försvåra förutsättningarna för långsiktig tillväxt.

​Läs rapporten i sin helhet.

För mer information; vänligen kontakta Tom Pernodd, partner på Deloitte på +46 75-246 30 60, tpernodd@deloitte.se, professor Thomas Andersson, IUET, på +46 733-83 50 63, eller thomas.andersson@iuet.se.

Kort om Global Competitiveness Report 2018:

World Economic Forum har en betydelsefull roll i att presentera undersökningar och rapporter om produktivitet och konkurrenskraft i länder världen över. I år har 140 länder deltagit i kartläggningen av officiell statistik och genom att besvara en enkät som tillsammans analyserar 12 pelare för tillväxt; infrastruktur, institutioner, anammande av ny teknik, makroekonomisk stabilitet, utbildning & hälsa, arbetsmarknad, handel, finansiella marknader, marknadsstorlek, innovationskapacitet och näringslivets anpassningsförmåga.

Enkätsvaren, som sammanställts av World Economic Forum, bidrar till att förstå de viktigaste faktorerna som ligger bakom ekonomisk tillväxt och hjälper till att förklara varför vissa länder är mer framgångsrika än andra vad gäller konkurrenskraft och kraftfullt politiskt och ekonomiskt reformarbete. I Sverige har arbetet att insamla underlag från näringslivets bedrivits i samarbete med IUET och Deloitte.

Rapporten framhåller vikten av att långsiktigt fokusera på att stärka konkurrenskraft och produktivitet för att kunna förbättra villkoren för människor och miljö samt att ta ansvar för framtida generationer. Den ger även verktyg för beslutsfattare att driva på reformarbete i rätt riktning, med insikter från länder över hela världen.

 

Hade du nytta av den här informationen?