Perspektiv

Avgörande ögonblick för ert familjeföretag: Konsten att styra företaget

Skapa och förfina rätt modell för ditt familjeföretag

Som ett värdefullt konstverk är familjeföretag unika, utformade över tid samt högt värderade. Även om inget familjeföretag är det andra likt förenas företagen av en rad avgörande ögonblick - möjlighet att växa, utvecklas samt förvandlas – och rätt planering är nödvändig för att till fullo ta vara på dessa möjligheter. Detta är den första artikeln i en serie som utforskar de åtta grundläggande elementen som kan hjälpa familjeföretag att maximera de möjligheter som uppstår. Med rätt förutsättningar kan familjeföretag skapa ett företag som baseras på familjens vision, intressen, behov samt värderingar och som frodas över kommande generationer.

Varje familjeföretag står inför avgörande ögonblick som kan förändra deras verksamhet, såsom ledarskapsövergångar eller externa marknadskrafter utanför familjeföretaget och ledningens kontroll. Kärnan för att manövrera dessa utmaningar, minska risker längs vägen och omfamna nya möjligheter är en noggrant utformad och implementerad styrningsmodell (”governance”).

Familjeföretag som strävar efter att uppnå dessa mål kan kanalisera samma entreprenörsanda som hjälpte familjen att bygga varaktiga företag och företagsportföljer över flera generationer. En stark governance kan hjälpa familjeföretag att fatta beslut inom områden som kapitalbehov, teknik, ledarskapsövergångar samt incitamentsplanering. Med ett välinformerat perspektiv kan företagsamma familjer vårda den gemensamma visionen och dess grundläggande värderingar som låg till grund och inspirerade familjens verksamhet från första början.

${column-img-description}

Säkerställ att familjeföretaget har rätt förutsättningar för att bygga en stabil grund

Ett första steg i resan för att skapa en fungerande governance kan vara att erkänna och identifiera viktiga frågor som kan påverka familjen och företaget över tid. I takt med att familjeföretaget växer, växer ofta även komplexiteten. Behovet att ta hänsyn till, samt respektera, olika perspektiv som föreligger inom familjen ökar i takt med att såväl företaget som familjen växer. När nya generationer växer fram bör företagsledarna i nära samråd med familjen säkerställa att juridiska och organisatoriska strukturer, såsom testamenten och successionsplaner, finns på plats för att fullfölja familjeföretagets vision och värderingar för kommande generationer.

När familjeföretag diversifierar sig till nya verksamheter, produkter eller etablerar sig i nya länder, kan företaget och familjen lätt hamna i en uppförsbacke om dess styrande organ saknar rätt förutsättningar för att hantera övergången. En genomtänkt och fungerande struktur för governance hjälper familjeledare att förutse och hantera utmaningar genom att tillföra kunskap, transparens och ansvar för de frågor som är av störst betydelse.

Som ett nästa steg i processen är det ofta värdefullt att bestämma vilka punkter som behöver finnas med i agendan för utvärdering av familjeföretagets governance. Målet med familjeföretagets governance är inte att skapa administrativa bördor eller byråkrati, utan snarare ge input och tillsyn över företagets strategiska inriktning, skydda familjerelationer och förvalta ett företagsamt arv för framtida generationer.

Vissa familjeföretag kan dra nytta av förbättringar i den interna kommunikationen, medan andra familjeföretag kan implementera mer sofistikerade processer i syfte att ändra fokus från regelefterlevnad (”compliance”) till smartare styrning, vilket ofta resulterar i ett mer hållbart företag.

water-color-plate

Värdet av oberoende styrelserepresentant

För att utveckla dessa processer är det viktigt att skapa en struktur som fungerar för varje enskilt familjeföretag.

Till exempel kan införande av oberoende styrelseledamöter i familjeföretags styrelser ge nya perspektiv och insikter. En välfungerande styrelse som erbjuder mångfald av tankar, erfarenheter och relationer kan ha en positiv påverkan på verksamhetens strategiska inriktning. Styrelser är framgångsrika när de är ansvariga inför aktieägare att leverera den vision, strategi, de värderingar och den kultur som har fastställts av ägarna. Dessutom kan skickliga och objektiva oberoende styrelseledamöter hjälpa till att utöka lednings- och aktieägarperspektiven, fungera som en källa till uppmuntran och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Det är viktigt att notera att en oberoende styrelse inte betyder att familjen ger upp kontrollen över företaget. En välfungerande styrelse har snarare en tillsynskapacitet och stödjer den överenskomna agendan. På så vis hjälper styrelsen till att anpassa verksamheten utifrån familjens egna strategi och affärsstrategi.

Flera styrningsforum och familjeorgan

Företagsamma familjer kan dra nytta av att skapa olika forum som representerar de olika intressegrupper som finns inom familjen.

Till exempel kan aktieägare i familjerådet skapa ett forum för att bjuda in övriga aktieägare som inte är lika involverade i verksamheten. Detta i syfte att kontinuerligt skapa diskussion och konsensus kring nyckelfrågor som företaget och familjens syfte, samt beslutsfattande inom områden såsom investeringar och företagsfördelningar. Detta forum kan också fastställa kriterier för vad familjen definierar som framgång samt viktiga policyer som företagets filantropiska mål och familjeanställning inom företaget.

Dessa forum, inklusive familjeforum (”Family Assembly”) eller familjeråd (”Family Council”), kan bidra till en starkare relation mellan familjestrategi och affärsstrategi. Syftet med att skapa ett familjeforum är att stärka och vårda familjerelationerna inom familjeföretaget. En årlig familjesammankomst kan hjälpa till att uppmuntra känslomässigt ägande av familjeföretaget och förstärka känslan av stolthet över familjearvet genom att utbilda nästa generation om familjeföretagets planer, prioriteringar samt förväntningar av verksamheten.

abstract-color

Ett familjeforum kan fungera som en brygga mellan företaget och familjen

Familjerådet kan säkerställa att familjens vision och värderingar har en påverkan på familjeföretagets möjligheter och dess dagliga verksamhet. Därtill kan familjeforumet uppmuntra och skapa dialog mellan företaget och familjen. Ett familjeråd inrättas ofta i samband med att familjen växer med syfte att skapa ett organ som representerar familjens föränderliga behov och intressen.

Genom en stark governance har familjeföretag en möjlighet att säkerställa och bygga ett företagsamt arv för nuvarande ägare och framtida generationer, vilket hjälper familjen att hantera varje avgörande situation som en familj. Som vi kommer att diskutera i kommande delar av den här serien kan en väletablerad governance skapa kanaler för kommunikation, självständigt tänkande och olika perspektiv. Att investera tid och resurser för att etablera en välfungerande governance kan vara grundläggande för att utveckla familjeföretaget, hantera oförutsedda situationer samt dra nytta av möjligheter som uppkommer längs vägens gång.

Frågor att ställa när man överväger att upprätta eller förfina familjeföretagets governance

  • Har vår familj ett forum där vi kan träffas regelbundet för att diskutera frågor som är viktiga för familjen och företaget, och är dessa intressen representerade i vår governance?
  • Vilken typ av governance fungerar bäst för oss idag?
  • Har vi rätt styrelsesammansättning vad gäller bakgrund, expertis, självständigt tänkande och ledarskapspotential? Hur utvärderar vi styrelsens effektivitet?
  • Tar vår governance hänsyn till anpassningen mellan de kort- och långsiktiga behoven hos både familjen och företaget?

Nästa del av vår serie kommer att behandla hur familjeföretagets kapitalbehov kan utvärderas och bedömas. Stay tuned!

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?