Artikel

Budgeten och skatterna 2021

Del 2

Publicerad: 2021-02-22

Den 21 september presenterade regeringen budgetpropositionen inför 2021. I samband med detta publicerade Deloitte en artikel där vi sammanfattade och kommenterade budgetpropositionens viktigaste skatterättsliga förslag (se "Del 1" länkad nedan). I denna artikel redogörs för ett urval av de ändringar som infördes vid årsskiftet 2020/2021, samt kommande ändringar att vänta under 2021.

Would you like this information in English?

Read it here!

Den 25 november biföll riksdagen, i huvudsak, budgetpropositionen och därmed uppstod ett rambeslut för statens budget 2021. Därutöver har regeringen i och med den rådande pandemin redan lämnat flera extra propositioner med förslag till ändringar i budgeten för 2021.
 

ÄNDRINGAR FRÅN OCH MED JANUARI 2021

Tidsgränsen för expertskatt utvidgas

Tidsgränsen för den skattelättnad som bland annat utländska experter och forskare kan få enligt de så kallade expertskattereglerna utvidgas till fem år från tidigare tre. Förändringen gäller för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020. Regelförändringen anses viktig för att stärka Sveriges långsiktiga förmåga att konkurrera om internationell kompetens.

Schablonintäkten på uppskovsbelopp avskaffas

Schablonintäkten för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning (den så kallade uppskovsräntan) tas bort. Både befintliga och framtida uppskov omfattas av de nya reglerna.

RUT-avdraget utvidgas och taket höjs

RUT-avdraget utvidgas med fyra nya tjänster och taket för avdraget höjs till
75 000 kronor. Utvidgningen innefattar kläd- och textilvård som utförs vid en tvättinrättning, möbleringstjänster, och transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet i syfte att främja återanvändning samt enklare form av tillsyn av bostaden. ROT-avdraget lämnas oförändrat.

Åtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

Ett avdragsförbud införs i inkomstskattelagen för interna och externa ränteutgifter på skulder till företag i vissa icke samarbetsvilliga jurisdiktioner. Avdragsförbudet avser skulder till företag som är etablerade i en jurisdiktion som är upptagen i en offentliggjord förteckning över särskilda jurisdiktioner som av EU:s medlemsstater bedömts vara icke samarbetsvilliga på skatteområdet. Vidare säkerställs tillämpningen av de så kallade CFC-reglerna avseende Trinidad och Tobago, innebärande att svenska delägare i bolag i nämnda stater i vissa fall beskattas för bolagens inkomster.

Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

Den 1 januari 2017 infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för så kallade enmansföretag som anställer en första person. Med enmansföretag avses aktiebolag som inte har någon anställd eller endast har en anställd som också är delägare, handelsbolag utan anställda och högst två delägare samt enskilda näringsidkare utan anställda. De tidigare reglerna gällde fram till utgången av 2021 men gjordes nu permanenta från 1 januari 2021.

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster

Skatten på inkomster från såväl arbete och pension som socialförsäkringsförmåner sänks med upp till 1 500 kronor per person och år 2021. Full skattereduktion med 1 500 kronor ges till dem som har en förvärvsinkomst överstigande 240 000 kronor per år. Syftet med den tillfälliga skattereduktionen är att kompensera för ökade arbetskostnader kopplade till utbrottet av coronaviruset och gäller fram till utgången av 2022.

Bestämmelserna om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto justeras

Reglerna om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott ändras. Bland annat innebär justeringen att företag som har underskott från tidigare år kommer kunna dra av underskott mot det överskott som kan uppstå på grund av att företaget inte får dra av alla sina ränteutgifter.

Skattereduktion för installation av grön teknik

Privatpersoner som investerar i solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon medges skattereduktion för arbets- och materialkostnader. Skattereduktionen medges med 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon, dock högst 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Skatten för personer över 65 år sänks ytterligare

Skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer som uppstått till följd av jobbskatteavdragen jämnas ut. Detta sker genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år. Sänkningen tillämpas på inkomster mellan 17 700 kronor och 118 200 kronor i månaden.

Viss skillnad mellan pensionärer och löntagare kommer dock kvarstå de kommande två åren i och med den tillfälliga skattereduktionen på arbete som införts.

Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

Under skogsbränderna 2018 och under spridningen av covid-19 har matgåvor till allmänheten varit vanligt förekommande för att visa stöd och uppskattning. Genom en ny regel i inkomstskattelagen görs dessa gåvor, eller ”förmån av kost” som lämnas av annan än arbetsgivare utan krav på motprestation, skattefria.

FÖRVÄNTADE LAGAR 2021

Lagar som förväntas träda i kraft:

1 april

- Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet
- Omvänd skattskyldighet för moms för handel med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer

1 juli

- Befrielse från energiskatt för egenproducerad el utökas
- Schablonberäkningen för att fastställa värdet av bilförmån kommer justeras

Ej fastställt

- Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks ytterligare

För mer information om respektive förslag, se Budgeten och skatterna del 1.

ÄNDRINGSBUDGETFÖRSLAG

Riksdagen har hittills röstat igenom två propositioner om extra ändringsbudget för 2021 med anledning av den fortsatta spridningen av covid-19. Nedan sammanfattas några av besluten.

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar

En tillfällig nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år införs. Nedsättningen tillämpas på den delen av lönen som inte överstiger 25 000 kronor/månad.

Bestämmelserna träder i kraft den 6 februari och ska tillämpas på ersättning som betalas ut under perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2023.

Företag som ansökt om anstånd med att betala in skatt ska kunna få förlänga anståndstiden med upp till ett år

Skatteverket har givits möjlighet att förlänga tiden för de anstånd som beviljats enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall med upp till ett år.

Möjligheten att bevilja tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt infördes den 30 mars 2020 för att dämpa tillfälliga likviditetsproblem. Anståndet får bestämmas till längst ett år. I och med det nya förslaget ges skatteverket möjlighet att förlänga anståndet för de företag som beviljats anstånd i ytterligare ett år.

Vidare är det nu möjligt att skjuta upp sex månaders skatteinbetalningar istället för tre månader som har varit maxtaket tidigare.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och omställningsstödet till företagare ska omfatta även perioden augusti-december 2020

Omsättningsstödet är ett ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskade i jämförelse med samma period 2019. Omställningsstödet är ett ekonomiskt stöd till företag vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av pandemin.

Omsättningsstödet kommer förlängas till att omfatta augusti 2020 till februari 2021. Inom kort kommer även motsvarande stöd riktas till kommanditbolag och handelsbolag som har minst en fysisk person som delägare. Stödet kommer omfatta tiden mars 2020 till februari 2021. Regeringen har meddelat att båda stöden kommer förlängas till att även omfatta mars – april 2021.

Även för omställningsstödet förlängs stödperioden och kommer kunna användas för perioder mellan mars 2020 och april 2021.

Ovan gäller förutsatt att föreskrivna stödkriterier är uppfyllda.


Deloitte följer naturligtvis utvecklingen och återkommer med ytterligare artiklar i ämnet. Vid frågor om budgetpropositionen och dess effekter finns Deloitte här för dig och ditt företag.

Bakgrund

Läs den första delen av denna artikelserie

Del 1 av "Budgeten och skatterna 2021"
Hade du nytta av den här informationen?