Nyheter

Dom från Högsta domstolen ger möjlighet till återbetalning av stämpelskatt

Tax alert 

Vid förvärv av fastighet ska stämpelskatt erläggas. Av lagtexten (9 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, stämpelskattelagen) framgår att vid köp av fast egendom beräknas stämpelskatten på det högsta av antingen (första stycket);

  • köpeskillingen, eller
  • taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas.

I paragrafens andra stycke anges att i det fall taxeringsvärde saknas för den fasta egendomen som överlåts, ska istället stämpelskatten baseras på det högsta av köpeskillingen och ett värde enligt värdeintyg.

Frågan som var föremål för Högsta domstolens (HD:s) bedömning var huruvida detta värdeintyg ska återspegla fastighetens marknadsvärde, eller om det är värde i nivå med taxeringsvärde (dvs. ca 75 procent av marknadsvärdet) som ska utgöra grund för beräkning av stämpelskatten.

Omständigheterna i målet och HD:s dom

Ett bolag förvärvade 2014 en fastighet som var taxerad som en så kallad specialfastighet enligt 3 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152), och därför saknade taxeringsvärde. Köpeskillingen uppgick till ca 81 miljoner kronor. Bolaget ansökte om lagfart och till ansökan bifogade bolaget ett värdeintyg upprättat av en fastighetsvärderare på uppdrag av säljaren. Enligt intyget uppgick fastighetens marknadsvärde i december 2014 till drygt 131 miljoner kronor. Lantmäteriet, som är inskrivningsmyndighet (IM), beslutade att fastställa stämpelskatten beräknad utifrån värdeintyget, det vill säga utifrån fastighetens marknadsvärde.

Bolaget överklagade beslutet och anförde att stämpelskatten i stället skulle beräknas utifrån köpeskillingen och därför bestämmas till ett lägre belopp. Bolaget gav i samband med överklagandet in en egen utredning enligt vilken ett uppskattat taxeringsvärde för fastigheten vid förvärvstidpunkten uppgick till cirka 80 miljoner kronor.

Tingsrätten och hovrätten avslog bolagets överklagande. HD beviljade prövningstillstånd.

HD inleder med att konstatera att det av ordalydelsen inte säkert går att avgöra om ordet värde tar sikte på egendomens reella värde (marknadsvärde) eller om det syftar på ett tänkt taxeringsvärde. HD noterar emellertid att i förarbetena till den tidigare stämpelskattelagen hänvisas till värde som beräknats enligt grunderna för fastställande av taxeringsvärde, och att när den nuvarande lagstiftningen infördes angavs att någon ändring i sak i förhållande till vad som tidigare gällt inte var åsyftad. HD anför vidare att om marknadsvärdet skulle utgöra jämförelsevärde, uppstår en omotiverad olikhet i behandlingen i förhållande till de normalfall som regleras i 9 § första stycket stämpelskattelagen (dvs. att köpeskillingen ska jämföras med taxeringsvärdet).

Mot denna bakgrund anser HD att jämförelsevärde kan beräknas utifrån de grunder som gäller för åsättande av taxeringsvärde enligt fastighetstaxeringslagen.

Do you prefer to read the article in english

To the English page

Kommentar

HD:s dom är mycket välkommen då den reglerar en fråga som länge har upplevts som oklar: varför skulle den verksamhet som bedrivs i en fastighet påverka stämpelskattens storlek? Det har saknats skäl till att det utgått en högre stämpelskatt vid förvärv av en skola som saknar taxeringsvärde, jämfört med exempelvis en kontorsbyggnad.

Det kan vidare noteras att även vid förvärv av en fastighet som under året varit föremål för fastighetsbildningsåtgärd (exempelvis en avstyckning) och därmed saknar taxeringsvärde för året före överlåtelseåret, har IM historiskt beräknat stämpelskatten utifrån ett marknadsvärde enligt värdeintyg.

Mot bakgrund av HD:s dom ska i dessa situationer nu istället ett ”fiktivt” taxeringsvärde beräknas enligt grunderna som gäller vid fastighetstaxeringen. HD framhåller att detta inte bör leda till några praktiska tillämpningssvårigheter; motsvarande grunder tillämpas av Skatteverket enligt lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet, bl.a. när en ägare av fastighet som har befriats från skatte- och avgiftsplikt begär det.

Som vi skrivit om i tidigare Tax Alert så har regeringen gett Lantmäteriet i uppdrag att utreda vissa stämpelskattefrågor. Det kommer att bli intressant att följa hur det utredningsarbetet fortlöper, samt om de effekter som denna dom ger upphov till på något sätt kommer att beröras inom ramen för den utredningen.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om hur HD:s dom påverkar er situation och om det även finns möjlighet för er att återfå erlagd stämpelskatt.

 

Hade du nytta av den här informationen?