Artikel

Skatteverkets förslag till exitbeskattning

Tax alert

Skatteverket lämnade den 29 november 2017, ett förslag till Finansdepartementet om införande av exitbeskattning för fysiska personer. (Skatteverkets promemoria 2017-11-27, dnr 202 467348-17/113)

Syftet med det av Skatteverket föreslagna regelverket är att möjliggöra beskattning av orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige, och är avsett att träffa situationer då den fysiker som äger tillgångarna flyttat ut från Sverige och blivit begränsat skattskyldig eller uppburit skatteavtalsrättslig hemvist i ett annat land när värdeökningen på tillgångarna realiseras. Skatteverkets promemoria föreslår att den så kallade tioårsregeln i inkomstskattelagen ska avskaffas och ersättas med denna utflyttningsbeskattning. Förslaget innebär även att beskattning ska ske vid gåva (benefika överlåtelser) av orealiserade tillgångar till fysisk person som antingen är begränsat skattskyldig i Sverige eller som har skatteavtalsrättslig hemvist i en annan stat vid gåvotillfället.

Enligt förslaget ska exitbeskattningen omfatta orealiserade vinster som upparbetats fram till dagen före utflyttningen om fysikern har varit skattskyldig i Sverige för inkomst av detta slag under sammanlagt mer än fem av de tio år som föregått utflyttningen och om den beskattningsbara vinsten uppgår till minst 100 000 kr.

Egendom som omfattas av exitbeskattningen är kapitaltillgångar i form av delägarrätter och fordringsrätter, andelar i svenska handelsbolag, andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person och annan lös egendom som inte innehas för personligt bruk. Tillgångar som förvaras inom investeringssparkonton samt tillgångar och förpliktelser som beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet ska enligt förslaget undantas från exitbeskattning.

Den som flyttar till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska beviljas anstånd med betalning av exitskatten. Även vid flytt utanför EES kan anstånd i vissa fall medges.

Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2020.

Förenlighet med EU-rätten

Av promemorian framgår att den föreslagna exitbeskattningen inskränker den fria rörligheten som råder inom EES. Däremot anses syftet att bevara fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna utgöra ett legitimt syfte som kan motivera nationella beskattningsregler som begränsar den fria rörligheten. Promemorians slutsats i denna del är därmed att ett system för exitbeskattning av fysiska personer är legitimt och ändamålsenligt förutsatt att den skattskyldige ges möjlighet att välja mellan att betala skatten omedelbart alternativt att få uppskov med skatten till dess inkomsten har realiserats. För att regelverket ska stämma överens med kravet på fri rörlighet för personer föreslås att personer som exitbeskattas på grund av att de har flyttat till ett land inom EES inte ska vara skyldiga att betala skatten omedelbart.

Deloittes kommentar

Regeringen har under dagen gått ut med att man vill lagstifta om detta område och man bör därmed vara medveten om att reglerna kan komma att träda ikraft tidigare, till exempel i form av en stopplagstiftning. Detta skulle kunna innebära att reglerna träder i kraft omgående.

Promemorian ligger i linje med den offentliga debatt vi kunnat ta del av den senaste tiden – såväl nationellt som globalt. Förslaget syftar till att bevara den svenska skattebasen och hindra skatteundandragande genom utflyttningar och benefika överlåtelser mellan närstående.

Deloitte följer självklart debatten och utvecklingen samt analyserar eventuella kommande förändringar inom området. Har ni några frågor kring Skatteverkets förslag eller vill diskutera hur detta kan påverka er enskilda situation är ni välkomna att höra av er till oss.

Hade du nytta av den här informationen?