Nyheter

Beskattning i Sverige av optioner som intjänats av EU-medborgare utanför EU

Tax Alert

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) fastslog under 2015, i två olika mål som avsåg beskattning av optionsförmåner, att skillnad i behandling mellan obegränsat skattskyldiga respektive begränsat skattskyldiga inte var förenligt med EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare.